నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౪ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 04

telugu sex stories, telugu boothu kathalu, telugu kama kathalu

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౩ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 03

తను వెళ్ళిన కానేవటీ వరకూ కూడా అలానే కూర్చుండి వోటోను. అనలు తను ఇటువంటి కోరి క కోరతారని కలలో కూడా ఊపొంచలేదు. లేదంటే చచ్చ్రీనా తన శీద ఒట్టు వేనీ ఉండను. చీన్హువ్చుటీ నుంచీ నాకు మూఢ నద్యుకాలు జాస్తి. ఇలా తను అడిగిన తోరీక తీరుస్తాననీ తన వీద ఒబ్లే ని, ఇన్చుడు తీర్చకుంటే.. తనకు వమున్న్హా అయుతే.. ఆ భాధ జేవీతాంతం భరీన్తూ బతకాలి కదా.?

అలా అనీ తన కోరిక తీరుద్దామా అంటే, భాభీ, భాభీ అంటూ సొంత వరీటీలా తీరుగుతుండే నలీం చేత.. ఆ ఊవే భరీంచలేత వోతున్హాను. అనలు షూవారీ తోరీక నేనూ నలీం చేనుకోవాలనా లేక తను ఎంచ క్యా మౌనానీ వాబుంచాలనా? ఏదీ వృమైనా తను తీరీగీ నచ్చే) లోవల వదో ఒక న్మిర్ణణుం తీను కోవాలొ

(భగవంతుడా నాకు ఈ వరీశ్తీతి ఎందుకు తీను కొచ్చాావ్రురా/” అను కుంటూ తనకు వతి

న ఖాధానం చె వ్లొాలో ఆలోబీంచు కుంటూ అలానే మంచం జవీద కూలబడ్డాను. ఒక అరగంట నేవు నాలోనేనే తర్హన భర్రనలు వడ్డాత ఒక నీర్ధణూని కీ వచ్చాను. అలా జత న్మీర్ణయుం తీనుకున్హాత తనను కొంచెం తేలీక వడిందీ.

దానీతో లేబీ వడక శద చెదిరీవోటున వీట్స్‌ నరి చేని, డెనీంగ్‌ టేబుల్‌ బీద ఫవ్రేట్బు, గ్లానులూ నర్జుతుండగా తను రె ఫ్టారెంట్‌ నుంచీ వార్తిల్‌ వట్టు కున తీరిగి వచ్చారు. రావడమే నేరుగ్నాడెనింగ్‌ టేబుల్‌ వద్ర కు వచ్చీ) తను తెచ్చ్రీన పార్శిల్‌ ఊడదీ న్తూ..

“ఆలోబీంచు కున్హావా? నుథ్చ్య్రం వతి చెబుతావో అని ఒకటే బెన్‌ వన్‌ గా ఉందీ” అన్హారు. వెంటనే జందులో ఇంక ఆఅలోబచీంచు తోవాల్తీ)౦టీ ఎముంది చెవ్బ)ండి. నాకు ఒట్టు శుద ఎంత నదవ్యుక మో వకు తెలును కదా. అటువంటిదీ ఖీ వద జజ్జే నీనవ్హుడు నాకు వేరే దారి

“పాంటీ” అన్నాను.

“అంటే.. అంటే.. నుద్హ్య్భ ఒవ్మ) కుంటున్హుట్రే నా. ?” అన్నారు. తన మఖం వెట్టా తమతాబుల కొంతీతో వెలీగి పోతుంది.

“శేరు ఎలా అంటే అల్లా. కానీ గుర్తుంచు కోండి, నేను ఒజ్రేనే ముందే చెప్పోను.. ఖీ కోరీక తీర్చేది ఒక్క సారీ తూత్ర వే” అన్నాను.

‘ాలు డార్రీంగ్‌ ఒక్క నారీ చాలు. నువ్చ్ర జవ్చుకున్హావ్రు అదే చాలు” అంటూ ఆనందంగా తను తెచ్చీన అముబంన్‌ శ్రేట్స్‌ లో నర్ర సాగారు.

‘జంకో వీవయం, శీ కోరిక ఎన్బ్ర)డు, ఎలా తీర్భుకుంబాలో నాకు తెలీళటదు కానీ దానీ గురించీ ఒకటే డీన్కన్‌ చెట్పాడం నాకు ఇషం లేదు. బీరు ఈ వనీ ఎన్బుడు, ఎక్కడ చెట్టుదలచు కున్హాలో డ్వినెడ్‌ చే నాక నాకు చెబీతే చాలు. అంతవరకూ వనీద్దరీ మధ్వా ఈ బౌవీక్‌ తీనుకు రావాద్దు ” అనాను.

అందుకు తను “అలానే దేవీ గారూ, త వరి ఆద్బ” అన్సారు.

తరువాత ఇద్దరం భోజునాలు శ్రూర్తీ చేశ, వ్రతీ భానీవర్శరీ లాగే ఈ సారీ కూడా మాట్ళీ నీని మాకు బభలుదేరాము. దీడేబల్‌ లో నినీ ఖా చూన్తున్హానే కానీ నా భననంతా వవేవో ఆలోచనలు. తను అడీగిన కోరిక తీరుస్తానని తన్హ) చేసానా? అనీ మనను ఒతటే వీకుతుందీ. అనలు నలీం, మౌనాల యఖం ఎలా చూడాలో అరం కావడం లేదు.

ఒక వేళ నేను కాదనీ అనే ఉనా నా తీద మౌజు వడ్డాడనీ తెలీని నలీం తోనేను ఇంతకు ముందులా ఉండగలీ గ ఉండే దానీనా? మౌనా శీద మూ వారికి వౌజు ఉందనీ తెలీనీ తనతో ఇంత కు ముందులా మనలుకోగలగీ ఉండగలనా? నీనీ టా ఉఊరుగుతున్దుంత నేనూ నా కళ్ళు తెర్మవెవే చూన్తున్హా మెదడు మూత్రం వదేటో విచ్చీ) విచ్చీ ఆలోచనలతో

వేడె క్కి వోయిందీ. నీనీ మా వ్లూర్తీి అథ్యాక కానేవు అటు ఇటూ తీరీగీ బభబ రె ఫ్రారెంట్‌ లోనే డీన్టుర్‌ వ్రూర్తి చేనుకుని ఖల్పు చేరాము ఖద్ద రం.

తన కోరికకు నేను ఒన్ముకున్నానన్దు నంతోవం తోనో వీవో నుభధాకరల్‌ ఎవ్చుటి కన్నా ఎక్కువగా ఒకటే మాట్హాడేన్తున్హారు. వమొమయాలు కన్నా ఎక్కువగా నా శీదవ్రేము కురివీన్తూ నా వెంటే తీరుగుతున్న్హారు. ఇల్టు చేరాక కానేవ్రు టీవి చూనిి మెల్టిగా వడత గదీలోకి దారీ తీసాను. నా వెనుకే లేచీ నచ్చీన తను నన్ను వెనుకనుంచి వాబేనుకునే వరువ్రు శీదకు తోసారు.

‘ఇథ్మ్రుడొద్దు ” అందా మను కునే ష్‌బ్యీ టానివర్శరీ రోజు తనని బాధ వెళ్టటం ఎందుకనీ నా శరీరాన్నీ తనకి అవ్చగీంచేనీ అలానే మంచం శీద వాలి వోటాను. తను నా తొడల వధ్త

బారి చూనుకునీ నాలో దీగబడీ నా శీద ఊగడం మెదలు వెట్టాక ఎందుకో నడెన్‌ గా నలీం గుర్తుకు వచ్చాడు. కొద్దీ రోజుల్లో తను కూడా నా శద ఇలానే ఊగుతాదే మో.

తనదీ నుధాకల్‌ దానీ కన్నా వెద్దదీ ఉంటుందా లేదా చీన్టుదీ ఉంటుందా.. ? ఇలా వీచ్బీ) వచ్చీ) ఆలోచనలు… అలా శ్తీవారీ తీంద నలుగుతున్నువ్చుడు నడెన్‌ గా నలీం ఊవో రావటం, తన _నెజు ఎంతుంటుందో అనే ఊపోలు నాలో కలగడం చూన్తుంటే.. నాతనువ్రు కూడా మల్లీ గా నలీం వొందుకు ఆరాట వడుతున్టుట్టు అనీ వీంచీంది.

ఆ వరునటి రోజు ఉదభుం నుధాకర్‌ భాంకుకు వెళ్తూ నన్ను దగ్గరగా విలిచీ “అవునూ, మన మూడో టానీవర్శురీ రోజు నించీ వీల్ఫ్‌ వాడటం తానెట్యూలని అను కున్నుమూ కద్గా.? తరీ మానే నావా?” అనీ అడిగారు.

తను అడు గుతుంది బర్త్‌ కంట్రోల్‌ వీల్స్‌ గూరీంచీ అనీ అల్హం అబ్బాందీ. వెంటనే ఇంకా లేదు. శీతో ఒక పాట చెవ్నీ వానేద్దామని అనుకున్నాను” అన్హాను.

“గంజ్‌. తొడ్టీ రోజులు అలానే కంటిన్యూ చెల్బు ఒకే నారీ తన ద్రాం వూర్తి అథట్యూక షూనేదూ కానీ “అనేన భాంక్‌ కు బథణలు దేరారు.

తను అంటున్న ఆ వ్రోగ్రాం వంటో నాకు అర్రం అఖ్బుందీ. తన వరన చూన్తుంటే నలీం, మౌనాల కన్నా తనకే తొందర ఎక్కువ ఉన్హుట్టుందీ అనీ వీంచీందీ. మొ వారీ ముఖంలోనే ఆ ఆనందం, బ్బక్సెటెైంట్‌ చూన్తుంటే ఎందుకో తన కోరీక తీర్చుకునే మమూర్తం అతీ త్తరలోనే వెడతారే షౌ అన్న అను మానం వబచ్బీీందీ. ఆ అను మానం నిజమే అనీ తలో రెండు రోజుల తరువాత రుజువు అజట్బుందీ.

ఆరోజు శనీ వారం. నుభాకల్‌ భాంక్‌ కు వెళ్ళేందుకు రెడీ అట్ట బో క్‌ వ్యాక్స్‌ తీనేందుకు వచ్చారు. ఇద్దరం కూర్చుని ట్రే క్‌ ఖ్యాన్ట్‌ తీంటుంటే తను నడెన్‌ గా..

“నలీం తో మాభ్దాడాను.. & రోజు సాయంత్రం ప్రోగ్రాం థీళ్స్‌ చే సాము “అన్నారు.

ఈ వాట ఎన్చ్రుడో ఒకశ్హుడు వీనాల్తీ)ందే అమునా తరీ అంత తొందరగా వీంబాననుకో లేదు. తను ఆ వూట చెవ్బగానే గుండె దుల్టు మందీ. వళ్ళంతా భభుంతో చీన్నగా కంవీంచీందీ.

నా వరిశ్తితీ అలాఉంటే మావారు వొత్తం ఈ రోజు బాంక్‌ కు బోన్‌ డే కదా. నేను 2 గంటల తల్లా ఇంటీ తీ వచ్చేస్తాను. తానేవు రెస్ట్‌ తీనుకునీ మనం ల 5:30 ప్రాంతంలో వాళ్ళ ఇంటీ కి వెళ్తున్నాము. డీన్టుర్‌ అక్కడే..” అంటూ తన ధోరణిలో తను చెన్ముకు వోతున్నారు.

నేనే తీ వాబ్దాడలేదు. తను కూడా ఖత ఆ వీవయం గురించీ వశీ అనలేదు. తనని అటు భాంకుకు వంబవీంచీ తీరీకగా కూర్చుని తను చెవ్నిన వీవణాలనీ మననం క నొగాను. నేను ఊపాంచీందీ వేరు తను చెద్న్రీందీ వేరు. నేను అనుకున్సుదీ వవిబంటే.. వదో ఒక రోజు బాంక్‌ నుంచీ నలీం మాఖంటికి వశ్తే, మా వారు వాళ్ళ ఇంటికీ వెల్తారనీ.

తానీ ఇన్చుడు మా వారేమో నేవ్యుద్దరం నలీం వాళ్ళింటికి డిన్సుల్‌ కు వెళ్తున్హామనీ చె వారు. ఏరీ డీన్లుల్‌ అవగానే నన్ను అక్కడ వదీలేనీ తను ఎంచక్కా మౌనానీ తీనుకుని మా ఇంటికి నస్తారే షౌ. ఒక నారీ రొంవీ లోకి దీగుతానని ఒన్ముకున్లాక, ఇక ఎలా ఊరి గతే వఖుందీలే అనుకుని అనవనరంగా దానీ గురీంబీ ఆలోబీంచడం మషానేనాను.

ఆ రోజు సాథం్రం ₹540 అవుతుండగా నలీం వాళ్ళ ఇంటి మందు ఆగీందీ మా న్కూటర్‌. బథులు దేరే ముందు తూ వారీ బలవంతం శీద తలారా న్హొానం చేనీ వచ్చాను. కనకాంబరం రంగు ఖీద నన్నుని నెల్ఫ్‌ డిడెన్‌ శ్రూలు ఉన్న నీల్క్‌ చీరా మూబింగ్‌ రవీఠ, లంగా వేనుకున్హాను నేను.

వెబ్భీకీ ముందు ఒక నారీ థ్రెండ్స్‌ తో కల్తీ వావీంగ్‌ కు వెలితే నా థ్రెండ్స్‌) నాచేత దిలవంతంగా ఖర్తీదెన బా వొంటీ నెట్‌ ఒకటి తొనీ వంచారు. బెట్‌ కలల్‌ వశీద

అక్కడ క్కడా చీన్న గులాబీ వ్రూలు డ్నీడెన్‌ ఉన్న ఆ బ్రా పొంటీలంటే ఖా వారికీ ఎంతో ఇష్టం. ఈ రోజు అవే వేనుకుని ఉన్నాను. నుధాకర్‌ కూడా భెష్‌ గా స్దానం చేని వళ్ళంతా వొడర్‌ చల్లు కుని, మందు రోజే లాండ్తీ నుంచీ తెచ్చీీన వొంటి వ్యర్ర్‌ వేనుకుని శూల రంగడీలా తతారట్టు వచ్చారు.

మద్యుల్నీ చూడగానే ఎవ్ఫటిలా నవ్చ్రూతూ ఆప్బోనీంచారు నలీం, మౌనాలు. నాకు వాళ్ళ మఖం లోకీ చూడాలంటేనే వీదోగా ఉంది. వాబ్భీద్ద రు భూత్రం అనలు వీజీ ఊర గనభ్రే మామఘాలుగా మొట్టాడుతున్హారు. తా వారూ నలీంలు పోల్‌ లో కూర్చుని మాటలు మొదలు వెడితే, నేను మౌనాకు పాల్స్‌ చేద్దామని వంటగదిలోకి వెళ్ళాను.

నేను తనతో పొటు వంట గదీలోకి నడున్తుంటే బలా ఉన్సారు దీదీ, నంటి విశే షాలు?” అంటూ టన్హ్రవ్‌ వద్ద కు నడీచీందీ మోనా, తను అంత మవామఘాలుగా ఎలా ఉండ గలు గుతుందో న్లాకెతే అర్ధం కావడం లేదు. నేనే మౌ చాలా అనీజీగా ఉన్నాను.

నా వరిశ్తీతీ గ మనిన్తున్దుట్టుగా తను బంటి దీద్హీ నెర్హూన్‌ గా ఉన్హుట్టున్హారు. ఎవీరీ తీంగ్‌ వీల్‌ బీ ఆల్‌ రెట్‌” అంది.

తన వాటలకు వఖీ న మాధానం చె వృకుండా చీన్సుగా నవ్వాను. తరువాత వీలబునంత వరకూ న్నామెండ్‌ న్నడెవ్ట్‌ చే నేందు కు వ్రభత్తీన్తూ తనకు వంటలో నవోఖుం చెట్సుడం ఎతందలు వట్టాను.

వంట రెడీ అవగానే, “వెళ్ళి న్లానం చేని ల నీ జుప్తాల్లో వచ్చేస్తాను దీదీ”అనే చెన్న) వాళ్ళ వడక గదిలోకి వెబ్బిందీ మౌనా, ఇత నేను వంటింట్లో ఉండి చేనేదీ వీజీ లేదు కనుక పోళల్లోకి నడీచాను.

నన్ను చూడగానే కంటి భాబీ వంట రెడీనా?” అంటు మొమాలుగానే వల కరించాడు నలీం. అవ్రునన్నుట్టు తల ఊవుతూ వెళల్బి వక్కనే ఉన్ను సోపాలొ కూర్చుున్హాను.

“మోనా రాగానే డీన్లుల్‌ లాగీంచేద్దాం భథ్యా ఆకలీ దంచే న్తుందీ…” అన్నాడు నలీం.
“అ ఆకలీ 7” అంటూ ఖా వారు కొంటెగా నవ్వారు.
భభ్యూం..అంటూ ముద్దుగా వీనుక్కున్హాడు నలీం.

ఇక వీళ్ళిద్దరి మాటలు వీనలేనన్నుట్టుగా వత్కనే ఉన్న రీ మౌట్‌ అందుకుని టీవీ ఆన్‌ చేనాను.

మరోల్‌ నీ ముషాల్లో నస్ల్రానం చేనీ రెజీ అట్టా బయట కు నచ్చ్రీందీ మౌనా, స్దానం ల్‌ నల్తాల్‌ కబీజ్‌ వేనుకుని వచ్చీందీ తను. అద్దాలతో కుట్టిన డ్తిడెన్‌ తో రీచ్‌ గా కనవడుతున్న _దెలెట్‌ కలర్‌ షమూబీంగ్‌ చున్నతో అవ్ముడే వీరీనిన మొగ్గలా మెరీ నీవోతుందీ తను.

మౌనా రూ భులోకి రాగానే జంత నేవు మోనా ఆ న్ఫానం, నాకు ఆతలీ దంచే న్తుందీ * అన్నాడు నలీం.

అత్వ సారీ.. ఇంతో రెండు న తుపషాల్లో ఎవీరీ తీంగ్‌ వీల్‌ భీ రెడీ” అంటూ వంటగదీవెథ్రు నడీచీందీ. నేను కూడా లేచీ తననీ వలో అథ్యాను. అందరం భోజునాలు ముగించే నరీకీ బెం 8 కావొన్తుందీ. తగ వాబ్భిద్రరూ వెళ్ళి వోల్లో కూర్చుంటే, నేనూ, మౌనా టేబుల్‌ వీద ఉన్న వన్తువులని తీనేనీ నీటుగా నర్రేనీ వచ్చీ వాళ్ళతో జాయిన్‌ అయ్యూ ము.

నెక్ట్‌ వతు ఊరగబోతుంటో అన్న ఆలోచనలతో నా వళ్ళంతా అటో లాంటీ బెంవన్‌. బదూశా నన్ను అక్కడే వదీలేనీ మౌనానీ తీనుకుని మా వారు వాఖింటికి వెళతారే మో. అందుకనే మౌనా అంత వంచే డెన్‌ వేనుకునీ వచ్చందే మో.. అలా వీదేదో ఆలోబీన్తున్ను నేను..

“ఇంకెందుకు ఆల శృం, అందలో ఓకె అంటే మన గేం ఫాల్స్‌ చేద్దాం” అన్ను నలీం మాటలకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను. అతను వతి వూబ్హాడుతున్హాడో న్లా౩తే అల్హం కాలేదు. అందుకే ఇదే చటి అన్నట్టు మా వారీ వెవు చూనాను.

నా చూవ్రల్లోని అర్హం తెలునుకున్ను మా వారు నలీం తో (నేనింకా ఆ గేం నంగతి ఖీ భాబీ తో చెవ్ఫలేదు నలీం*” అన్హాడు.

వెంటనే నలీం ‘అణుతే, నేను మౌనా వెళ్ళి మన గేం కు కావలనీన వర్చాట్టు చేన్తుంబాము. నుథ్చ్ర భాబీకి తరగా చెద్నీ) తీనుకురా” అంటూ లేబీ మౌనా చేతీనీ వట్టుకునీ వాళ్ళ వడక గదీదెవు నడిచాడు.

తను అటు వెళ్ళగానే ఖా వారు న్నావెవు తీరీగీ.. “నేను చెవ్చును కదోత్‌. వోటున నెలలో వీళ్ళ థ్రెండ్స్‌్‌ వచ్చీన వుడు వీళ్ళు నలుగురూ కలని వీజీ చేసారో అనలు ఆ కార్మక్త మం ఎలా మొద్ధలెందంటే.. వీళ్ళ థ్రెంట్స్‌ వీదే శాలనుంచీ వాళ్ళకు ఇటు వంటీ న్వావీంగ్‌ వార్టీన్‌ లో ఆడుకునే గేం ఒకటి తీను కొబ్బీ ఇచ్చారట. వాళ్ళు వార్హర్స్‌) నశ వార్చుకోవడానీ కీ మందు ఆ గేం ఆడారట. అందుకే తనం కూడా ఆ గేం తోనే ఈ కార్షక మొన్న మొదలు వెడదామనే నలీం అడిగీతే అలాగే అన్నాను” అంటూ అనలు వీవయం చెప్పారు.

అదీ విన్ను నేను ఆశ్చ)ర్థంగా ఈ వీవయం మరీ నాతో భముందుగానే ఎందుకు చె వృలేదు 7?”
అన్నాను.

దానికి తను అదేంటోట్స్‌ నువ్చే కదా. ఈ వషయం గురించీ తళ్ళీ మళ్ళీ నీ దగ్గర వాభ్దాడ కూడదనీ వరతులు వెట్టిందీ ” అన్నారు.

తను అంటున్నుదీ నీజువే తనకు నేను వ్రూజిన్‌ చేనీనవ్హుడు ఈ వషయం గురీంబీ ఇత డీన్సన్‌ చెట్సాడం నాక్షిష్టం లేదు. ఎన్చుడు, ఎక్కడ అన్నదీ డ్వీనెడ్‌ చే నాక చె వ్ఫండి చాలు” అనీ చెవ్నన వవభుం గుర్తుకు వచ్చిందీ. ఇక తనని తథ) వ్ఞుడంలో అర్హం లేదనే..

“అణుతే తనం రాత్రీ కీ ఇక్కడే ఉంటున్లా మా?” అన్నాను.

అవును. తనీంట్లో ఒకే బెడ్‌ రూం కదా, వీళ్ళ ఇలు అమితే రెండు బెడ్‌ రూంన్‌ ఉన్నాయనీ ఇక్కడ నర్చాటు చే నాము” అన్నారు తను.

ఖంతలో వత్స గదీలోంచీ ళంటి భథ్యా నన్తున్హార్గా లేదా?” అంటూ నలీం వీలుథ్రు ఎచీనవడీందీ.

వెంటనే ఖా వారు న్నాదెథు తీరీగీ చూడు వద్దూ, నా కోరీక తీరున్తున్నుందుకు తాంళ్త్స్‌. ఇవ్ఫటీ నుంచీ నేను నీ భర్త, నువ నా భార అన్న 42/00/4079 అన్న వదీలీ వెట్టి లెట్స్‌ గో అండ్‌ ఎంజాణ్‌” అంటూ నా చేతీనీ వట్టు కుని ఆ రూంవెవు నడిచారు.

ఖర చేనేదే ముందీ కనుక? తనతో వుటు వెలి గా ఆ రూములోకి అడుగులే నాను. జఊరగబభోజు వవయం భషుందే తెలీనీందే అబునా. అదీ ఇలా ఇన్వుడే ఆరగబోతుందీ అన్న ఆలోచనే నా వంటీని వణీ కిన్తుందీ. మా వారీతో వోటు మౌనా వాళ్ళ వడక గదీలోకి అడుగు వెడుతుంటే నా కాళ్ళు తడదిడ నాగాణు

అక్కడ రూ మలో డబుల్‌ కాట్‌ బెడ్‌ శీద ఒక్నవెవుగా కూర్చుని ఉన్నారు మౌన్సా నలీం లు, మౌనా తలగడ్శవెవు కూర్చునీ ఉంటే, నలీం కాళ్ళవెవు కూర్చుని ఉన్హాడు. వాల్భిద్ద రీ మధ్యా ఒక అజ్బు వెట్టె వెట్టీ ఉందీ. రూం కీటీకీ తలువులన్నీ మాని ఉన్నాడు అంతకు మందు న్లొనానీ కి వెళ్ళినవ్ముడు మోనా ఆ రూ మలో అగరు బత్తీలు వెలీగీంబీ వెట్టి వచ్బీ’నట్టుందీ. రూం అంతా వంచీ గంధవ్రు వాననతో గుభాలి న్తుందీ.

వేళు రూ యలోకి అడుగు వె్టుగానే నలీం త్యొవెవు తీరీగీ “రండి భథ్యూూ భాబీ ఇలా వచ్చీ) కు రోండీ ” అన్హాడు.

నేను వెంటనే మౌనా కూర్చుున్నవెవ్రుగా తలో వక్క తలగడకు చేతులు ఆనీచ్చీ) కూర్చుంటే, అదే మంచంవె కాళ్ళ నద్దగా నుధాకల్‌ కూర్చుున్హారు. వేషము అలా కూర్చోగానే తను మౌన్నావెవు తీరీగీ..

(నీకె లాగూ గేం రూల్స్‌ తెలును కాబట్టి, నేను వీళ్ళకి రూల్స్‌ ఎక్స్‌ఫ్రెన్‌ చేనే లోవల వెళ్ళీ తలువులన్న యానీ లాక్‌ చేనుకునీ వస్తావా” అన్హాడు.

అందుకు షానా “నదే” అంటూ లేచీ మందు రూభమలోకి అడుగులే నీంటి. అలా వెళుతున్న పూొనానీ చూన్తూ..

“కిటి కీ తలువులు కూడా వెళ్తుడం వర్చీవోవద్దు “అంటూ అరిచాడు నలీం. “ఓకే” అన్న మౌనా న వాధానం వినీ నశ్చ్రతూ వ్యొావెవు తీరీగే..

“౪ గేం ఆడడం నులుథ్రు. కాదంటే కొన్న రూల్స్‌) ఉన్హాయు తను వచ్చేలోవల మూతకు ఐ్స్‌) ల్‌ చేస్తాను” అంటు తన ముందు ఉన్న ఆ ఆ్బు వట్టె నే ఓవెన్‌ చే నాడు.

అందులో ఒక చీన్ట స్తాన్సీక్‌ డభ్లా, మలో రెండు న్లాన్సీల్‌ కవర్స్‌ లో ఏవో కాల్డ్‌) ఉనాయి చూనేందుకు థ్రేబుంగ్‌ కార్ల్‌ లా ఉన్నాయి అవీ. ఆ కవర్స్‌ రెండీటీనీ తీనీ మంచం శఖీద ఉంచాడు నలీం. తరువాత ఆ చీన్హు స్తాన్తీక్‌ డబ్బా) తీనీ దానీ యూత జీవెన్‌ చే సాడు. అందులో నన్నుగా గాం వేవ్రులో చుట్రీ ఉన్ను కాగితం మత్కలు ఉన్నాణు అవీ తూ ఇద్దరీ కీ చూవీన్తూ..

ఇదిగో ఈ బాక్స్‌ లో ఉన్ను చీటీలు చూసారు కద్బా ఇవీ మొత్తం 24 ఉన్నాయి ఇందులో మన నలుగురి వేర్షు రానీ ఉన్హాలు ఒక్కొక్కరి వేరు ఆరు చేటీలలో ఉందీ. ఇవ్చ్రుడు తనం ఒక్కొాతక్కరం ఒక బీటీ తీస్తాము. ఆ చీటీ తీనిన వాళ్ళు అందులో ఎవరి వేరు ఉంటదో దెద్దగా చదీవీ ఆ చీటీ ఆ వేరు ఉన్న వాళ్ళకు ఇవ్వాలీ. ఇళ వోతే అదుగో ఆ యాల టేబుల్‌ ఉందీ చూనారు కదా” అంటూ ఆ రూ ములోఒక యాలగా తన వేలీనీ చూవిడు.

నేనూ మా వారూ మాతలని అబు తీచ్చీ చూసాము. అక్కడ రూ ములోఒక మూలగా ఒక రెటింగ్‌ డెన్స్‌ లొంటీందీ ఉందీ. దానీ వీద్‌ ఒక చీవరగా టేబుల్‌ లాంవ్‌ వెట్టి ఉందీ. ఆఅలెట్‌ కార్‌ రేల్‌ ఉండడంతో ఆ టేబుల్‌ చూట్టు వత్కల బాగా కొంతీగా ఉందీ. నేము ఆటబేబుల్‌ ని

చూని తీరీగి తల ఇటు తీవ్చుగానే తను చెబుతున్న విషబాన్న కంటీనూ చెట్తుసాగాడు నలీం..

క అందులో ఎవరి వేరు నన్తుంటో వాళ్ళు ఆ చీటీ తమ చేతికి రాగానే, ఈ బెడ్‌ శీద నుంచీ దీగి నీలబడీ మల్టీ గా నడుచు కుంటు ఆ టేబుల్‌ దగ్గరకు వెళ్ళాలీ. అలా వెళ్ళీ అక్కడ నీలబడి మగిలీన వ్లేయర్స్‌ అందరి వెవ్లూ చూన్తూ తమ వంటి ఖద నుంచి వ్లదెనా ఒక బక్టు వీవ్చీ ఆబేబుల్‌ శీద వెట్టి తమ వేరు ఉన్న చీటిని ఆ బక్టువె వేనీ తీరీగీ రావాలీ” అంటూ ఆవీ మా ఖద్ద్రరీ మఖంవెవ్లూ చూనాడు.

తను చెవ్చీందీ నీంటున్ను నా వళ్ళు ఒక్క నారీగా నిగ్గు, భభంతో వాళ్‌ కొట్టీ నట్టుగా జులదరీంచీందీ. తను అలా చెబుతున్చుదీ ఆవగానే వూ వారు వీదో అనబోటూారు. కానీ ఖఇంతలో నలీం..

ఒక్క నీ తవం భథ్యూ ఈ అబ రూల్స్‌ అవ్ముడే అబువోలేదు. నన్ను మెత్తం చెవ్యనీ. తరువాత నీకే వున్హా డౌట్స్‌ ఉంటే అడుగుదువ్రు ” అన్నాడు. తన వాటలకు ఖమ వారు “న అన్హుట్టు తల ఊదీ చీన్దుగా నవ్వారు. దానీతో నలీం గెంతు నవరించు కుని మల్ళీ చెవ్ఫ)నాగాడు..

“ఒక వేళ మనలో ఎవర్తికెనా నీవ్నేందుకు బులు తగల లేదనుకో అవ్చుడు వజ చెళ్యూలో చెబుతాను నీనండి. ఇదీగో ఈ కాళ్లు చూసారు కదా?” అంటు ఇందాక వరుథ్రు శీద ఉంచీన రెండు స్తాస్థిక్‌ కవర్స్‌ తీని మాకు చూవించాడు. ఈ రెండు న్లాన్ధి క్‌ కవర్లలో ఉన్న కాల్డ్‌ నే డ్లాగత్తగా చూడండి. ఒక కవరులోనీ కాళ్ల) అన్నీ వీంక్‌ కలరులో ఉంటె మరోటి బూ కలరులో ఉన్నాలు కద్దా. ౯

‘ఖక్ర శ వేరు చీటీలో వచ్చీ) శకు నంటి వద వీవ్నేందు కు దిక్రులు ఏవీ లేవ్రు అనుకోండి, అవ్చ్రుడు శరు ఆడవారెతే ఇదీగోఈ వింక్‌ కార్ల) ఉన్న కవరులోంచి ఒక కాల్డ్‌ తీళ్యూలీ. మగ వ్వాళ్ళెతే బూ కాళ్ల లోంచీతీథ్తులీ. అలా తీసాక అందులో వతి రానీ ఉంటదో దెద్దగా చదీవీ వీనీవీంచాలి. అలా వీనీవీంచీన తరువాత, ఆ కార్ల్‌ లో వతి చెట్సుమని రానీ ఉందో అదీ చెళ్యాాలీ ” అంటూ తను చెబుతున్న ఎవభుం అవీ మా షముఖాల్నవెథ్రు చూసాడు నలీం.

మా వారీ నంగతీ వవౌ కానీ, న్లా౩తే ఈ గేం, ఆ రూల్స్‌ ఇవేవీ నచ్చడం లేదు. అనలు మా వారి కి తాట ఇచ్చాను కనుక వదోజతక సారీ నలీం కింద నలిగేందుకు ఒన్మ)కుంబే, ఇవ్చుడు ఇదేదో గేం అనీ, రూల్స్‌) అనీ ఖవన్న ఎంతో ఇబ్బ)ందీ కరంగా ఉన్నాయి నా ఆలోచనల్లో నేను ఉంటే వా వారు మూత్రం…

“ఆ కార్ల్‌ లొ రాశున్నుట్టుగా ఎవరన్నా చెట్టులే క వోతేనో?” అన్నారు.

“అందులో మనం చెట్టులేనీ వనులు అంటూ వీవీ ఉండవు భథ్యూ ఇక ఆ కాళ్డ్‌ తీనిన్‌ వాళ్ళు అందులో రానీ ఉన్నట్టు చెట్పుడాని కీ ఒన్నుతోళ వోతే ఆ నీ మేవం నుంచే వాళ్ళు మన గేం లోంచీ జౌట్‌ అయినట్లే. అలా జౌట్‌ అబున వాళ్ళు తగిలిన మగ్త్గురీకీ ఈ రాత్రంతా బానీ నలా ఉండాలీ. మేగీలిన ముగ్గురూ వ వని చెభీతే అదీ చెళ్యూలి. అదే కండిషన్‌” అంటు తన వ్రశ్చుకు న వమాధానం ఇచ్చాడు నలీం. ఇంతలో తలువ్రు వేనేందుకు వెళ్ళిన మోనా మల్లీ గా నడుచు కుంటూ వచ్చీ మాతో జాబున్‌ అఖ్బుందీ.

నలీం ఖూటలు వన్సు మా వారు ‘ెథ్టులేనే వనులు అంటూ ఉండవు అన్నావు గ”. ఖభాకు కొంచెం అర్హం అడ్భులా అందులో ఎటువంటి వనులు చెట్యూలనీ రానీ ఉంటుందో ఒక ఎడ్జాంవ్రుల్‌ ఇవ్వాచ్చు) కదా, లేదంటే ఒక కార్డ్‌ తీనీ చూవించొెచ్చు) కదా?” అన్నారు.

అందుకు నలీం “అలాగే భభ్యూ” అనీ మౌన్నావెథ్రు తీరగ “షోన్తా ఇదీగోలళఈ వీంళక్‌ రంగు కార్డ్‌) లోంచీ ఒక కార్డ్‌ బయట కు తీఖ్బా” అన్హాడు. మౌనా ఆ నీంక్‌ కాల్డ్‌ ఉన్న వకెట్‌ అందుకుని ఒక కాల్డ్‌ తీన్తుండగా నలీం వొవెథు తీరిగీ..

‘ఒక వీవయం గుర్తుంచు కోండి భథ్యా ఈ కార్ల మాథ్రండ్స్‌), భొరీన్‌ నుంచీ మాకు తెచ్చాారనీ బె వను కదా ఇందులో ఖవాటల్‌ అంతా ఖంగగ్లీ వ్‌ లోనే ఉంటుందీ. అందులో రానీ ఉన్న వదాలు మనకే వున్నా అల్టం కాకుంబె వక్క వాళ్ళనీ అడగొచ్చు, లేదా ఇదీగో ఈ డీకనరీ లో చూనుకోవచ్చు)”” అంటూ తంచం కిందనుంచీ ఒక డిక్షనరీ తీనీ చూవీంచాడు.

ూడబోతే దీని కోనం భాగానే వీవేర్‌ అబినట్టున్హారు ” అను కున్నాను.

తను అలా చెబుతుండగానే మౌనా ఆ వీంక్‌ కార్డ్‌) ఉన్న కవర్‌ లోంచీ ఒక కార్డ్‌ బయటకు తీనీ తనలో తనే చదువుకుని నవ్చ్రతూ మా వారి చేతీకి ఇచ్చ్రేందీ.

అందులో ఎటువంటి వనులు చెళ్యూలని రానీ ఉంబాటూ తెలును కోవాలన్ను ఇత్రంతో మా వారి చేతీలోనీ ఆ తార్జునీ చటుక్కున లాక్కునే అందులో వమన రానీ ఉందా అని చదవ నొగాను..

(ఇంకా ఉందీ…)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*