లక్ష్మి, శాంతి ల తో వాసు దెంగుడు పార్ట్ ౦౧ – Laxmi, Shanti La Tho Vasu Dengudu Part 01

క క్చ్‌న్‌ తప్పించుకుని చారవగా లోపలకు జొరపడి పోయింది శాంతీ. ఎంత పరిచమయమున్నా పిలువాపెట్ట కుండా పరాయి ఇంట్టోకి అలా జొరపడి పోవడం బాగుండదని గుమ్మం దగ్గరీ ఆగి వోమాను.

కావనీ అంతలోనే “అక్కడే నీలబడిపోమాపేంటీ? రా అక్కా!” అనీ శాంతి కీ క వేముడంతో లోపలకి అడుగు పెట్టాను.

శాంతీ మాట వినీ లోవల గదిలోంచి వస్తూ “రండ” అంటూ సాదరంగా ఆవ్వ్యోనించాడు వాను.

లేపాక్షి ప్రింటు లుంగి కట్టుకున్నాడు, మరింక బనీను కూడా లేదు. మెడలో పులి గోరు చైను వ్రేలాడుతోంది. శాంతీ చనువుగా సోఫాలో కూర్చుంటూ నన్ను కూడా కూర్చోమంది.

“కామాక్షి కనీపించది?”” నెమ్మదిగా నసిగాను తన పక్కనే కూర్చుంటూ, వెంటనే ఆ మాట అతనిీనడిగింది శాంతి.

“లేదు మేటనీ సినీ మాకెళ్ళింది” అన్నాడతను చిన్నగా నవ్వుతూ.
నాకు సిగ్గీ సినట్టయింది. “వెళ్ళిపోదాం అగు” అన్నట్టు చూ సాను శాంతీ వమపు.
“భలే పని చేసిందిలీ” నిష్టూరంగా అందామె వాసు వంక చూస్తూ.

“ఏ వేళ శక్తి సినీమా వేస్తారని చెప్పింది కదా అనీ నేను వస్తూ వస్తూ ఈవిడని వెంటబెట్టు కొచ్చాను! రేపు కనబడనీయిచె ప్తాను.” ఉక్రోషంగా అంది.

“అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకోకు” నవ్వుతూ అన్నాడు అతను.

“తను నీకు చెప్పిన సంగతైతే కరశ్ట్రే కానీ నావల్లనే చిన్న పొరపాటు జరీ గింది. ఉదయం మా ఫ్రండొకడు ఆ కాసెట్‌ కావాలని రిక్వెస్ట్‌ చేస్తే కాదనఠీ క పొళూను. దానీకి మీ అక్క నామీద ధు మధు మలాడి పోయి ఆ కోపంతోనే మేటనీకి చెక్కేసింది, మరి మీకు అభ్యంతరం అేక పోతే ఒక ఇంగ్రీషు పిక్చర్‌ కాసెట్‌ ఉంది, వెయ్య మంటారా?” సౌమ్యంగా అడి గాడు.

కామాక్షి లేకుండా అక్కడ కూర్చోవడం నాకు ఎలాగో ఉంది. అందులోనూ ఇంగ్రీషు పిక్చర్‌ ఏం అర్హ ము చ స్తుందీ? వెళ్ళిపొదా మని తే వబోమూను.

శాంతీ నా చెయ్యు పట్టుకుని ఆపింది. “ఎలాగూ వచ్చాం కదా, పోవీ అదయినా చూసి వెడదాం” అంది ప్రాధేయపూర్వ కంగా.

తను లేని సమయంలో మేము వచ్చి వీడియో చూసి వెళ్ళామని తెలిస్తే కామాకి ఏమను కుంటుందో ఏమీదో? ఆ మాటే అన్నాను శాంతితో.

“మరీం పర్వాలీదు, తనతో నేను చెబుతాను కదా!” అనీ తాను భరోసా ఇవ్వడంతో నేను మొవామాటపడి పోమూను.

ఇంతలో వాసు పీడియో ఆన్‌ చేమడాని కుపషక, మించాడు.

ఒకనాడు మా మూడు కుటుంబాల వాళ్ళం ఒకే ఇంటిలో మూడు పోర్షన్‌ లలో వరసగా వుండేవాళ్ళం. అక్కడ వుండగానే నాకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు పుట్టడం, ట్యూబె క్ష మీ ఆపరే షన్‌ చేయంచుకోవడం కూడా జరీ గి పొయింది.

మా రెండో వాడికి అబిదోనెల వచ్చాక నేను పుట్టింటినుంచి తీరి గొచ్చాను. అప్పటికే శాంతీ వాళ్ళు అక్కడి పోర్షన్‌ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోమారు. పక్క సందులో అమ్మకాని కొచ్చిన ఓ పెంకుటిల్దు కొనుక్కొని నెలక్రితమే అందులోకి మారి పోయారని మా ఆమన చెప్పేరు.

వాళ్ళు అలా ఇల్టు కొనుక్కుని వెళ్ళిపోయిన పృట్నుంచి కామాక్షికి కూడా అదే లొకాలీటీలో ఒక ఎబల్టు కొనాలన్న పిచ్చి బాగా పట్టుకుంది.

కామా& కలవారి అమ్మాయి. పెళ్ళికి పసువుకుంకంగా ఆమెకి అయిదిక రాల మాగాణీ ఇచ్చారట. ఆమె వంటి మీదుండే బంగారం సుమారు పాతీక తులాలు వుంటుంది.

వాసుకు మాత్రం ఉద్యోగం తప్పు వెనక ఏమంత ఆస్తిలీదనీ తనే చెప్పింది. అసలు ఆమెగారీకి అతనీనీ చేసుకోవడం ఇష్టంలే దట కూడానూ! అయితే మేనరి కాన్ని కాదనకూడదని పెద్దలు నచ్చచెప్పి కొంత పట్టుపట్టి ఆ పెళ్ళి జరి పించారట.

అందుకీ ఆమె వాసునీ అంతగా లత్యపెట్టదు. అతగాడిని ఆమెగారు ఎంత చులకనగా చూస్తుందటే, “అసలు తను మొగుడి పక్కలో పడు కుంటుందా?” అన్న ధర్మసందేవాం కలుగుతుంది చూసేవాళ్ళకి.

అతను కూడా ఆడదానీకోసం తపొంచి పోతున్న వాడిలాగీ అవుపి స్తాడు. ఈ పిషయంలో నా అనుభవం నాకుంది. గతంలో మేం ప్రక్కపక్కగా వుండే రొజుల్లో నావంక ఎగాదిగా తెగ చూసేవాడు.

తీవకార్భుకునే ఆ చూవులు తప్పు వేరే వెధవ్వే షాఠే మీ వేయక పోవడం వల్ల నేను తన గురించి పట్టించుకునేదానిని కాదు. అన్ని వాంగులూ పొంగులూ
ఉన్న పెళ్ళాముండగా పొరుగు వాళ్ళనీ చూసి లొట్టలేసే అతని పరిస్తితికి జాలీ కఠిగీది కూడా.

అరవళ్‌ వేలకి ఒక డాబా ఇల్టు కొనుక్కుని దాని మీద మరికొన్ని మార్పులు చేయించుకుని అందులోకి మారి వోమూరు వాళ్ళు. అక్కడికి వెళ్ళాకే టి.పవితో పొటు పి.సి.ఆర్‌ కూడా కొంది కామాక్షి.

ఇందిరాగాంధీ మరణానంతరం చూపించిన టి.వి ప్రొగ్రాం చూడ్డానికి వరుసగా 6౦డు రోజులు వాళ్ళింటికి ళ్భాను.

ఆ తరువాత మళ్ళీ ఇదిగో ఇన్నాళ్ళకి శాంతీ బలవంతంవల్ల రావల్బొచ్చింది.

ఇంతలో వాసు మా ఇద్దరికీ రెండు కూల్‌ డ్రింకు బాటిల్స్‌ తెచ్చి ఇవ్వడంతో నా ఆలోచనల్లోంచి బమట పడ్డాను. అప్పుడే ఫ్రిజ్‌ లోంచి తీసి ఇచ్చాడీ మౌ మవో చల్లగా వున్నాయి.

సమంగా అదే సవమమానికి ఆ సినీ మాలో నర్సు పొత్రధారిణి వివస్త్రగా షవర్‌ బాత్‌ చేస్తోన్న సీను జరు గుతోండటంతో నేను సిగ్గుగా తల వంచు కున్నాను.

నా పరిస్తితీ గ మనిచాడో అెదో కానీ, అతను లోపలకు వెళ్ళకుండా శాంతీ పక్కనే సోఫా వోండ్‌ రెస్ట్‌ మీద కూర్చున్నాడు. ఆ సిని మూ గురించిలా ఉంది శాంతీ తనని ఏదో అడుగుతోంది. తను మెల్లగా జవాబు చెబుతున్నాడు.

అటు తల తిప్పకుండా మెల్లమెల్లగా బాటిల్‌ ఖాళీ చేసి కింద పెట్టి ఓం కూ ర్య్పున్నాను.

బాత్రూంలోంచి బయటకొచ్చిన నర్న్చును ఆమె ప్రియుడు వాటేసుకుని ముద్దుపెట్టుకుని రెండు రొమ్ములూ పిసికాడు. ఆమె ఉత్సావాంగా అతని షర్ట్‌ గుండీలు పిప్పడం మొదలెట్లింది.

నాకు ఎలాగో ఉంది. …
అవ్వుడే తాగిన డ్రింకు మరీ కూల్‌ గా ఉండడంవల్లనో ఏమిటోగానీ, అది తాగినప్పట్నుంచీ అదో బుదిగా కొంచెం మత్తుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతోంది.

అపమత్నంగా పక్కకు చూ సాను లీ కో నన్న

ఆశ్చర్యం! వాను చేత పదిలంగా రెండూ పిసికించు కొంటోంది శాంతి.

ఆమెకి ప్పుడు పద వోరీ ళ్ళు. పెద్ద మనీ షయింది కానీ ఇంకా లంగా జాకెట్టె వేస్తోంది. లోపల బాడీ గట్టిగా బిగించి వేసినా తనవి బథటకి బాగానే కనీ పి స్తాయ్‌.

ఆ సినిమా చూస్తూ బాగా నూ క్కి పోయిందే మో అని పించింది నాకు. అవతల ఆ సిని మా, ఇవతల ఈ సీనూ చూస్తూ అలా నిర్లిప్తంగా ఉండి పోమాను.

ఇంతలో బుజం మీద ఎవరిదో చెయ్యు పడేసరికి ఉలిక్కిపడ్డాను. అది వాసు చెయ్యి. ఆశ్చర్యంలోంచి తీరుకునేలోగా అతని 6౦డో చెయ్య నా పెటలోకి దూరింది.

కెవ్వున కేక పెట్టాల్సీన దుస్సంఘటన అది. కాని, ఎను వకు మెద పఠీ క పోమూను.!

అదేమిటో తను నన్ను సోఫాలోంచి లీవుతోంటేకూడా వారించలీదు.! నేనూపాంచింది నూరుపాళ్ళూ నిజం! అతని వంటి మీద లుంగీ అదు.

తన మవ్వనం నా పిర్రల మధ్య గట్టిగా నునువెచ్చగా తగుల్తోంది. నా చంకల్లోనుంచి తన రెండు చేతులూ దూర్చి రిండు రొమ్ములూ అందు కున్నాడు.

“కామాక్షి అక్క కన్నా తనవి కొంచెం చిన్నవనుకుంచాంలే” కొంటెగా నవ్వుతూ అంది శాంతి.

ఆమె చాలా ఉత్సావాంగా క గ పిస్తోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


bia banda ladheilatest telugusex storiesoriya bia storywww odia bia comnew odia sex storyodia bia banda comtelugu sex katabhaujanew odia sex storytelugusex kathalu comthelugu sex storis comwww telugu sex kathlu comnew telugu sex stories comtelugu sex stories read onlinewww sex stroy comsex stories latest in teluguodia sex story nettelugu srx kathaluwww new telugu sex stories combhauja.comwww latest telugu sex storiesbhauja storynew latest telugu sex storiesnew sex odia storywww sex stores telugu combhauja comtelugusex storielatest oriya sex storywww telugu sex stores inlatest real telugu sex storiesww telugu sex storiesindian telugusex storiesbhauja bia photobhauni ku gehilabhauja ku gehiliwww telugu new sex stores combhauja com odiatelugu sex stories recenttelugusex storytelghu sex storessex stories intelugutelugu sex stories.netodiabianetodia hot storysex stories in telugu languagekhudi putura sex storyoriya sex story in oriyaବାଣ୍ଡtelugu aex storiessex store telugunew telugu sex stories in telugusex stories in theluguodia sex story latestodia toki bia photoodia desi kahanioriya hot storybhauja .comtelgu sex storysex storyes in telugugood telugu sex storiesmaa pua odia sex storybhauja ku gehiliodia hot sex storyodia hot sex storybhauja odia sex storyodia bedha kabitaବାଣ୍ଡsunita ki chudai ki kahanitelgu sex storetelugusex kathaluhendi sex storelatest odia sex storytelugu sec storestelugu sex sotriesbhauja bia photoodia sex story bhaujafull sex stories in telugubanda bia chitrabanda bia odia storywww new telugu sex stories comtelugu esx storiesbia banda kathawww telugu new sex kathalu combanda raja bia rani storyx storys in teluguoriya language sex storysex storyinhinditelugu sax storestelugu sex storesex stories odiatelugu.sex.storesakka telugu kathalubest odia sex storynew odia sex story com