లక్ష్మి, శాంతి ల తో వాసు దెంగుడు పార్ట్ ౦౨ – Laxmi, Shanti La Tho Vasu Dengudu Part 02

telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories

లక్ష్మి, శాంతి ల తో వాసు దెంగుడు పార్ట్ ౦౧ – Laxmi, Shanti La Tho Vasu Dengudu Part 01

“చిన్నవెనా టెన్‌ షన్‌ గా ఉన్నాయ్‌! నా చేతులకి సమంగా సరి పోతామ్‌ కూడాను!” అన్నాడు తను నావి కుదుళ్ళతో పట్టి మౌజుగా పిసుకుతూ.

ఆ మాటా ఆ పట్టూ నాకు నీలువునా గిలిగింతలు పెట్టే సాయి. “వాక్స్‌ తెగి పొతామ్‌” వినిపించీ పినిపించనట్టు సన్నగా నసిగాను.

నా బుజం మీదా, మెడ సందునా, చెవీ వెనుకా వరసగా ముద్దులు గు ప్పించే స్తూ నా జాకెట్లు వాక్స్‌ విప్పేసాడు. బాసఠీ వుక్‌ కూడానె మ్మది గా సడలిస్తూ నన్నుతన వయవపుకు తిప్పుకున్నాడు.

అప్పటికే సిగ్గు మాట ఎలా ఉన్నా బెదురు తగ్గింది. దాని నానంలో కోరిక ఓ డిగీ, పాచ్చింది. అందుకే జాకెట్లును, బభాసరీనీ నా వంటి మీదనించి మ ఈ సీ వలఠీచే స్తుంటే తననీ వారించలే క పొమూను.

“ఇపుడు అచ్చంగా ఆ సినీ మాలో న ర్చులా ఉన్నావక్కా!” అంది శాంతి.

“చాల్లే వూరుకో…….” చఉరుకోపాన్నభి నబస్తూ గోముగా గొెణి గాను.

“శాంతీ చెప్పింది కరం కావాలంటే ఆ అద్దంలో చూసుకోండి” అన్నాడు వాసు నాచెక్కిళ్ళ్ళ నిముర్తూ.

అదే సమమంలో తన మొల నాలంగా మీదనుండి సరిగ్గా నా తొడలసందున పొడు స్తోన్న స్పర్శకి నానరన రాళ్లోనూ రక్తం ఉడుకెత్తి పరుగులెత్తసాగింది.

ఇద్దరం ఒకటే ఎత్తుకావడంవల్ల తొడలకి తొడలూ మొలకి మొలా చాతీకి చాతీ సమంగా వొత్తు కు పొమాయి.

” మిమ్మల్ని చూసేకొద్దీ నాకు పిచ్చెక్కిపోతోంది! మిమ్మల్నిలా నిలువునా తీనెద్యూలని పిస్తోంది!” నన్ను గాడాలతింగనం చేసుకుని ఆశీషంగా గొణి గాడు వాసు.

“అన్నీ అబద్దాలు, అంత మనిషినీ ఎలా తీనగలవ్‌?’ టక్కున అనేసింది శాంతీ సీరియస్‌గా.

“చూద్దువుగానీ” చిన్నగా నవ్వేడు తను.

ఆ సమయంలో శాంతీ మాకు పానకంలో పుడకే అయినప్పటికీ ఆ కామెంట్టూ వాటి కి అతనీచ్చే సమాదానాలూ నాలో మరింత వేడిని రగిలి స్తున్నాయి.

ఆ వేడిలోనే నా చనుగుబ్బఠల్ని తన చాతీకి అది మిపెట్టి కాంక్షగా రుద్దేసాను. దాంతో అతను మరింత వుద్రేక పడి పొమూడు.

నడుమునీ వదిలేసి నా రిండు పిర్రలూ పట్టుకుని తన వయపు నొక్కుకుంటూ మెడ వంచి నా గుబ్బల మద్య చప్పుడు చేస్తూ ముద్దు ఎట్టు కున్నాడు.

నా చేతులు అపమత్నంగా తన నడుమును చుట్లే సాయి. లే న్‌ మార్చి మార్చి నా చన్మానఠల్ని ముద్దాడి మనసు తీరక కుడి రొమ్మును కిసుక్కున కొరికాడు. తీయటి బాధతో కీచుగా అరుస్తూ అతన్ని మరింతగా క రుచు కు పొమూను.
“ఓవో! ఇదేన న్నమాట తీనెథ్యడ మంటే?’ వెటకారంగా దీర్గం తీసింది శాంతి. ఆ మాటకి వళ్ళు మండినట్టుంది వాసుకు.

“అసలు మాకంటే నీకే చాలా ఆత్రంగా ఉన్నట్టుందే, రా చూపెడతాను” అంటూ నన్ను వదిలి పెల్ట శాంతీ వెవుగా తీరి గాడు.

పాండు రెస్టు మీద కూర్చున్న తన చేయి పట్టుకుని అఠీపి ఆ సోఫా మీదనే వెల్లకిలా పడేసాడు. తాను అలా సోఫా మీద పడుకొగానే తన పరికిణీని చటుక్కున పెకెత్తేసి రెండు కాళ్ళు విడదీస్తూ సోఫా అంచున కూర్చున్నాడు.

కిచకిచా నవ్వడం తప్పితే అతని చర్యకు ఆశ్చర్య పోయినట్టుగానీ, కంగారు పడుతున్నట్టు గానీ కని పించలే దామె.

నాకు మాత౦ ఆ వ్యవవోరం చాలా ప స్మమాన్ని కలిగించింది.

ఓ కాలు పెకి ముడుచుకుని రెండో కాలు సోఫా క్రిందకి వ్రేళ్ళాడీసి పడుకున్న శాంతీ మా వెపు కవ్వింతగా చూస్తూ తన మొత్తను తమాషాగా కదిలించింది.

లొపల ప్యాంటీ వేసుకోక పోవడంతో రెమ్మల నిండా వత్తుగా పెరి గున్నతన రొట్టె స్పష్టంగా కన పడుతొంది.

రెండు చేతుల్తో ఆమె తొడ మొనళ్ళను నీముర్తూ బాగా వంగి అక్కడ నోరు పెట్టేసాడు వాసు.

“చీ…. పాడు!” ఆ దృశ్యాన్నే అబ్బురంగా చూస్తూ నాలో నేనే గొణు క్కున్నాను. “బాగానే ఉంది కానీ ఎక్కడా కొరక్కుండా తీనాఠి మరి?” అతని తలను రెండు చేతులతోనూ పట్టుకుని తన వయపు నొక్కుకుంటూ ఉత్సావాంగా అరచింది శాంతి.

ఆమె కళ్ళల్టో కెవు పేరుకొంది.

మొత్తని అసవానంగా మీదకీ కిందకీ ప్రక్కలకీ కదిలిస్తూ వూరకే ట్‌ ఆమాసవడి పోసాగింది.

వాసు అదరాలు చేస్తున్న చిన్న చిన్న చ ప్పుళ్ళను బట్టి ఆమె నీలువు పెదాల్ని అతను చప్పురి స్తున్నాడన్న విషయం అర్హ మవుతుంది.

అంతేకాదు! ఆమె రెమ్మల చీతికలో అతని నాలుక పిచ్చలపిడిగా స్వెర్య వపివోరం చే స్త్రండడం కూడా స్పష్పంగా అవుపడుతొంది.

అతనితో ఇలా చేయించుకోవడం శాంతికిదే ప్రధ మం కానట్టంది. ఆన్హాదంతా అష్ట వంకర్షు తీరిగి పోతూ అతనీ తలనీ మరింత ఆశగా తన తొడల్లోకి నొక్కీసు కుంటోంది.

ఇటువంటి పిషయం నేనె క్కడా పినలీదు, కనలీదు. అందుకీ ఆ వ్యవవోరన్ని పడ్ద్డురంగా చుస్తూ అటూచితంగా వాళ్ళ ప్రక్కకి ఎళ్ళాను.

“ఊ… అయివోతుంది బావా… బాగా లోపలఠీదాకా పొడువు… అదే…. మ్మ్మ్‌. అలా ఆడించు…” మొత్తను మీద మీదకు లేపుతూ కెపుగా గొణి గింది శాంతి. నాకు భలీ ఆశ్చర్య మేసింది.

“ఇది సంభవమా?” అనిపించింది.

అక్కడ నాలుకతో పొడిచినంత మాత్రాన అడదానీ కి అబిపొయమేబంత ఆనందం కలుగుతుందా? న మ్మృశ క్యం కాలీదు నాకు. కానీ, నేను చూస్తుండ గానే అదే జరీ గింది.

శాంతీనీ వదిలి సోఫా మీదనుంచి అేచి నాదగ్గర కొచ్చాడు వాసు.

వస్తూనే బొందు ముడి లాగేసి నా లంగా విప్పేసాడు. నడుము పట్టుకుని బెడ్రూంలోకి నడిపించుకి ళ్ఫాడు.

ఏ మాత్రం బెట్టు చెద్యకుండా మూంత్రీకంగా మంచం మీదకు వొరిగి పొమూను. నా మొల వంక మనసువడి చూస్తూ పక్కలో కూర్చున్నాడు తను, మళ్ళీ చిన్న సిగ్గావపాంచింది నన్ను. అక్కడి వెంట్రుకలు తీసి రెండు న నెలలవుతుంది. అతనలా కన్నార్పకుండా చుస్తూ ముందుకు వంగాడు.

చట్టున అక్కడ అరచెయ్యి బోర్సించి “ఊవూ” అంటూ తల అడ్డంగా వూపాను.

సుతారంగా నవ్వుతూ నా రెండు తొడల మీదా రెండు చేతులు వేసి నీ మీరాడు.

ఆ స్పర్శ నాకు కితకితలు పెట్టింది. అక్కడ బోర్లించిన నా చేతీ మీద ఓ ముద్దు పెట్టి దానీనలాగీ పెదాలతో పక్కకు తప్పించాడు.

నేను మరింక దాచుకునే పదత్నం చెట్యలే దు. స్‌ అతనీ అధరాలు నా మొలకి తగిలీ తగలడంతోనే నా వళ్ళంతా పుల కించి పొయింది. నా చేతులు అప్రమత్నంగా తన తల మీదకు పోమూయి.

కొద్ది నీ మిషాలక్రితం శాంతీ ఎందుకంత పొర వశ్యంతో మెఠీకలు తీరి గి పోయిందో నాకి వుడు అవగావాన కాసాగింది.

తన నాలుక నా రెమ్మల లోపలి అంచుల్లో చురుగ్గా ఆడుతూ నా మొత్తని తవ్వి తోడెట్యడం మొదలెట్టేసరికి గాలిలోకి తీఠి పోతున్నంత ఆన్లదంగా, స్వర్గంలో పివి స్తున్నత ఉల్లాసంగా ఫీలమ్యూను.

యంత పొడుగు మగతనాన్ని మప్పితంగా నప్పించుకునీి కసికసిగా చేయించు కొంటు న్నప్పుడు కూడా ఇటు వంటి మవాదానుభూతి నీ అనుభ పించలేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


bia banda gapasex story odia languagehot odia desi sex storieswww hindi sex storry comwww telugu sex book comsrx storiଓଡିଆ ସେକ୍ସtelugu new sex storystelgu sex stores comodia bia banda kahaniodia re jouna kathasex telugu new storiesbhaujabhauja storytelugu sex stories netbanda bia kahaniwww telugu latest sex stories comrecent sex stories in teluguwww sex stroy comtelugu sexy storytelugu sax storesodiya sex storiestelugu sec storysodia kamasutra gapatelugu sex new storestelugu stories in sexwww telugu sex kathlu comodiasex storiodia sex galpatelugu lo sex storeswww odia bia combhauja bia comwww telugu sex storys insex stories to read in telugumausi biabhauja. comகாமபடம்letest telugu sex storyssex storyes in telugubia banda gapaodia sexy gapaସେକ୍ସtelugusex storeakkavin mulaiodia sex story in odiaతెలుగు sex storiesodia bia storytelugu sex kataodia bhauj comtelugusex story comtelugu sex stories in telugu lipiodia old sex storytelugu sex stories in telugu versionbhauni biasex stories telugu scriptsex telugu stories comenglishsex storytelugu sexy storyssex telugu stories comgood telugu sex storiestelugusex story comtoki biapukulo gulaodia group sex storybia banda kahanitelugu ssex storieslund ki diwanibanda bia odia storysec stories in teluguodia bedha kahanitelugusex story ssex stories new in teluguwww.telugu latest sex stories.comwww.telugu latest sex stories.comtelegu sex storystelugu sex. storiestelugusex stories netbest telugu sex kathalutelugu. sex storiesodia bhauja storybengoli sexy storytelugusex stories latest