నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౧ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 01

ఇంతకీ ఖీ ఫారిన్‌ ఫెండ్స్‌ ఈ వార వేనా వచ్చేదీ 7″ అన్న నావ్రశ్చుకు నశ్చ్రుతూ…

“వాళ్ళు ఫారీన్‌ వాళ్ళు కాదు భాబీ, ఇక్కడే వుట్టి వెరీగి ఫారీన్‌ వెళ్ళిన మా చీన్ను నాటీ న్చేపాతులు ” అన్హాడు నలీం.

బవరో ఒకరు లేవథ్యాం. ఇంత కూ వాళ్ళు వచ్చేదీ ఈ వారం లోనేనా?” అన్నాను వుల్ఫ్‌.

“అవును దీద్హీ ఈ శనివారం ఉదయం వచ్చీ) మంగళవారం వరకూ ష్యత్ర మే ఉంటారు” అంటూ వత్కనే ఉన్న మౌనా న ఖాధానం ఇబ్బందీ.

“నేడ్‌ ఛల్‌ ఈబ్‌ అదర్‌” అన్న వాఖ్తాన్న నలీం, మౌనాల లాంటీ ఉంటలని చూనే కనీ వెట్టి ఉంటారు. మఖా వారు వనిచేనే భాంకులోనే ఒక నంవత్స్రరం క్రీతం కావియుల్‌ గా చేరాడు నలీం. తాలేజీలో డీగ్లీ చీవరీ నంవత్త్రరంలో ఉండగానే కాంవీటేటి వ్‌ ఎడ్జాంన్‌ రానీ డ్శ్‌గ్లే వూర్తీ అటా అవగానే బాంక్‌ లో జాబ్‌ తెచ్చుకున్హాడు తను. ఉద్యోగంలో చేరీన నాలుగు నెలలకే తన చీన్న నాటి నేస్తం, శ్లాన్‌ వేట్‌ లవర్‌ అబున వౌనానే వెల్భి చేనుకునే తొథ్బురం వఐట్టాడు.

తను భాంకులో చేరీన కొత్తల్లో ఎక్కడన్నా అద్రి కు ఇల్టు ఉంటె చెవ్ఫమని అదే భాంకులో ఆభీనరుగా వని చేన్తున్ను వా ఆయనని అడిగాడట. అలా వరీచభ్లుమెన వాల్భిద్ర రూ మంచీ న్చేపాతులుగా తాలరారు. తను బాబీలల్‌ గా ఉన్న రోజుల్లో ఖా వారీతో కలని

అవ్యుడ నవ్యుడూ బభోజునానీ కీ మా ఇంటి కి వచ్చే) వాడు. దానితోనాదగ్గర కూడా తనకు బాగా చనుథ్రు వెరీిగిందీి.

వథనులో నాకంటే రెండు మూడు నంవత్త్రరాలు చీన్హు వాడే అబునా నన్ను భాబీ అంటూ మా వారినీ భథ్యూ అంటూ వాతో భాగా కలనీవోటూడు. మౌనా నలీం ల వెలి ఊరీగీ వచ్చే) నెలకి ఒక నంవత్త్స్రరం వ్రూర్తీి అవ్రుతుందీ. తన వెళ్ళవ్చ్రుడు అబుతే మా వారు నాలుగు రోజులు శెలథ్రు వెట్టి తన నొంత తమ్యుడీ వెళ్ళిలా దగ్గరుండి ఆ వనులూ ఈ వనులూ చేని వాళ్ళకు నవోభు వడ్డారు.

ఒక సారీ చూశ్తే వళ్ళీ వళ్ళీ చూడాలి అనీవీంచే వర్శనాలిటీ నలీం దీ. ఇంచు మంచు ఆరు అడుగుల ఎత్తు, ఎత్తుకు తగ్గ లావ్ర, తరీ నన్ఫుం కాకుండా మరీ లాథ్రు కాకుండా చూడడాని కీ వోరడ్ధ్రం గా కని వీస్తాడు. తెల్పిన చాయతో ఖీసాలు లేకుండావెకి దువ్చీన దౌయుర్‌ బైల్‌ తో పొందీ నిని వా వీరోలా ఉంటాడు.

ఇక తనకు నరీగ్లా నరీ వోలు జోడి మౌనాడి. వాబ్భిద్రరీనీ కలని చూడగానే ఎవ్వరెనా నరే చూడ చత్కని జంట” అనక వానరు. మౌనానీ చూత్తే మనీ వా కొఖురాలాని చూ శీనట్లే ఉంటుంది. వె వెదది శద వుట్టు తచ్చుతా నవో ఇక తను కూడా ఇంచు జంచు అబుదున్నుర అడు గులు ఉంటుంది. ఎత్తుకు తగ్గ వెటుబ్‌ తో ఉండే తన శరీరంలో ఐత్తు వల్లాలు ఎక్కడీవ క్కడ తొలీ నీ వెట్టి నట్బుంటాడు,

ఎలాగూ వరిచణాలు మదలు వెటజ్టాను కనుక మూ గురీంచీ కూడా కాన్త చెబుతాను. నా వేరు వద్వీని. మా వారు అవ్చుడన్హుడూ మయద్దుగా వదూ అనో లేదా విన్నీ అనో వీల్చు)కుంటుంబారు. ఇక నా వభను అంటార్హా రెండు నెలల క్రితమే 24వ వుట్రినరోజు చేనుకున్హాను. నాకు నుభాకరల్‌ తో. అంటే మూ వారీతో వెళ్ళి అఖ్బూ రెండున్నర నంవత్త)రాలు దాటీందీ. ఇంకా వీల్హలు లేరు. మూడు నంవత్త్రరాలు భాగా ఎండాణత్‌ చేనీన తరువాత వ్యీల్రలనీ కందావనీ మూ వెళ్ళి రోజు ర్యాత్రే మేజ్సద్దరం కలని తీనుకున్న నీర్ధయం. ఇంకో నాలుగు నెలల్లో ఆ యాడు నంవత్త్ర)రాలూ శ్రూర్తీ అవ్రుతాయు

ఇక నేను మౌనా అంత అందగత్తె నీ కాకునా.. నా కాలేజీ రోజుల్లో వచ్చీీన వ్రే మ లేఖల లెక్క చూశ్తే నేను కూడా అందగత్తె కీందే లెక్క. వెళ్ళి అబన తరువాత నా అందం షరింత ఎక్కువ అబుందంటున్నారు మా వారు. ఏరీ నీజుమో లేత నన్కు వెద్న్రీంచే దానీ కి చెబుతాలో నాాకెతే తెలీథదు.

వోతే నుధాళర్చ నన్నూ వెళ్ళి వీటల మీద చూని అందరూ మంచి జోడి అనుకున్హారనే వీన్హాను. ఒక వొాధంగా నా కంటే కూడా నుధాకరే బాగుంబారనీ నా అభీ వాం. చాలా ఏందీ థావరేజ్‌ మగ వాళ్ళకన్నా ఎంతో అందంగా ఉంటారు తను. మనీ జీ కొంచెం నన్దుగా ఉన్నా వంచ దౌటుత్తో రీంగులు తిరిగిన జుత్తుతో వత్తైన శీనకట్టుతో నా కళ్ళకు పారోలానే కనివీస్తారు. మా వెలి అబున ఒక నంవత్త్రరాని కీ అను కుంటాను తనకు కళ్ళజోడు కూడా వచ్చిందీ. తను కళ్ళజోడు వెట్టు కోవడం మొదలు వెట్టాక తనలో చందాతనం వచ్చీ నా కళ్ళకు తరీంత అందంగా కనవడ సాగారు.

‘గ00టీ దీదీ, వదో ఆలోచనల్లో నటీ వోళారు” అన్ను పూనా వాటలకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను.

త్వా. వఖీ లేదు” అంటూ నవ్వాను.

‘ఖిక్ర వేషము బభులుదేరుతామ భాభీ. బాగా లేట్‌ అబిప్నోందీ ” అంటూ లేచీ నీల్చు)న్హాడు నలీం. తనతో వాటే మౌనా కూడా లేనడంతో నేను, షూ వారు ఇద్దరం కూడా లేచీ నీల్చున్తామయ. నలుగురం గ మ్యుం వరకూ వచ్చాక మౌనా, నలీం అకు ‘బి”చెవ్న) ప. శీవారు ఖంట్లోకీ నడీచామ. ఆరోజు అలా వెళ్ళడం… వెళ్ళడం వ్‌బ్యీ షలో వారం దాకా నాకు కనవడ లేదు ఇద్దరూనూ.

“వీల్ళిద్రరూ వమవభూలో అంతూ వనంతూ లేదే” అంటూ మా వారినీ ఒకటి రెండు నోర్డు అడీగాను కూడా.

‘అదే నాకూ తెలీళటడం లేదోత్‌ మంగళవారం వరకూ శెలథ్రు వెట్టిన నలీం ఆ శెలవునీ మలో నాలుగు రోజులు వొడీగీంచాడు. వాళ్ళ) థ్రెండ్స్‌), వచ్చారు కదా. అందరూ కలని వదన్నా ఊరు వెళ్ళారే మౌ” అన్నారు తను.

మరునటి సోథవారం అనుకుంటాను మా వారు ఆభీను నుంచీ రాగానే తన మూన్‌ వీన్నుకుంటూ (ఈ రోజు నలీం ఆభఖీనుకు వచ్చాడొణ వాళ్ళ) న్నేపాతులు బలవంత వెడీతే వాళ్ళతో వాటు వీళ్ళిద్దరూ చెన్నై వెళ్ళి వచ్చారట ” అన్నారు.

‘ంత కూ వాళ్ళ న్నృపాతులు వెల్భ్ఫి వయారంటనా? అన్నాను.

బల్జుండి ర్యాత్తిఖ్రెట్‌ కీ తీరిగి వెళ్ళి పోతారట. ఎ ఖొత్రంబైెం బొరీకీనా నలీం నా దగ్గ రకు వచ్చీ) వాళ్ళ న్నేపాతుల గురించీ చె వృడానీకే నరీ వోటుందీ అను కో” అన్నారు తను.

మరునటీ రోజు సాయంత్రం అనుకుంటాను తొ వారు ఆభీను నుంచీ వచ్చీన గంట తరువాత మా ఖింటికి వచ్చారు వాల్భీద్ర రూ.

“షత్తానీ కీ ఇంతా వేము గుర్తున్హా వన్న మాట” అన్నాను వాళ్యిద్దరివెవ్రు చూనీ నవశ్చుతూ.

“అథ్వూ అదేశు లేదు దీదీ. మా థ్రెండ్స్‌) చాలా లోజుల తరువాత కలీనారు కదా, అందుకే వాళ్ళు మూడు రోజులు మాతో ఉన్నా అనలు ఉన్నుబ్రే లే క వోవడంతో వాళ్ళతో కలని చెన్నె వెళ్ళాము” అంటు నంజాడువీ ఇబ్బందీ మోనా,

కొనేవ్రు ఆ మాటా ఈ వాటా వూటాడు కున్హాక (లాగూ వచ్చారు కదా డీన్చుర్‌ చేనీ వెళ్తురులే ఉండండి ” అంటూ లేచీ వంటగదివెవు నడిచాను. మాచేత మరీ బలవంత వెట్టించు కోరు వాళ్యెనుడు. అందుకే మౌనా వెంటనే (నేను వెళ్ళి దీదీకి సాఖం చే స్తాను.. వీరిద్దరూ మాబ్దాడు కుంటుండండి ” అంటూ లేచీ నాతో పొటు వంటగదీలోకి వచ్చంది.

నలీం గురీంచీ షా వారు చెవ్నీందీ ఎంత వరకూ నీదామో కానీ మౌనా వ్యూత్తం మేష వంట చేన్తున్నంత నేవ్లూ తన ఖ్రెండ్స్‌) గురీంచీ, వాళ్ళందరూ కలనీ ఎంత ఎండాణ్‌ చేనీందీ వనవ్వ్టాలా వాగుతూనే ఉండింది. బయట బోల్లో కూర్చున్న తా వారితో నలీం కూడా అదే వూభ్హాడుతూ ఉన్నాడని వాళ్ళు వెళ్ళాక తను నాతో చె వ్పురు.

వాల్భీద్ద రూ వెళ్ళాక షహొూవారీతో “అభా, ఆ థ్రెండ్స్‌) ఎనలో కానీ వీళ్ళనే బాగానే మెవ్న్రంచీ వెళ్ళారు” అన్నాను. ‘ఆవో. ” అన్నారు తను కూడా,

అలా వచ్చీ) వెళల్భిన వాళ్ళిద్దరూ మల్ళీ తరువాతీ శనీ వారం వరకూ కనవడలేదు. శనీవారం రోజు మూ వారు ఆభీనునుంబీ రాగానే వేజిద్ర్దరం నలీం ఇంటికీ వెళ్ళాము. ఆ మూటా ఈ ఏషాటా చె వ్మ్రుకుంటూ అక్కడే డిన్నర్‌ కానిచ్చాము. తరునటి రోజు ఆదీవారం అవడంతో డిన్నర్‌ అబన తరువాత కూడా నలుగురం అవీ, ఇవీ మూభ్హాడు కుంటూ రాత్రీ వరతూ అక్కడే ఉన్నాము. నడెన్‌ గ్నాబెం చూనుకున్ను నేను 70 దాటి ఉండడంతో.

“’అద్వూ 70 గంటలు అయివ్నుందీ ఇక వేషము బభులుదేరుతాము ” అంటూ లేచీ నిల్చున్నాను. షూ వారు కూడా నాతో లేచీ నీల్చునీ (ఇక బభులుదేరుతాం అణుతే. వీలుంటే రేథ్చు ఇంటీ కీ రండీ. లంచ్‌ షూ ఇంట్లోనే చేనీ అటునుంచీ అటు నీనీమా వోగాం వెట్టు కుందాము” ర అస్తారు.

దానీకి నలీం “చూద్దాంలే భథ్యూ” అని ఉక్క నీ మీనం” అంటూ లేబ్‌ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు. నేను గువ్యుంవెవ్రు నడిచీ చెవులు వేనుకుని మౌనాతో వాటబ్హాడుతుంటే లోవలకు వెల్భిన నలీం చేతీతో వదో పాకెట్‌ తో వచ్చాడు. దానీనీ ఖూవారి చేతీకీ ఇన్తూ..

“నేను మొన్ఫు చెవ్లైను కదా. అదే ఇదీ ” అన్హాడు.

తను అలా ఆ వాకెట్‌ ఇన్తున్నున్నుడు మోనా ముఖంలో అటో విధమైన నవ్శ్య గ మనీంచాను. ఇత ఇద్ద రం వాళ్ళకు “బె ”చెవ్నేనీ తా ఇంటీ కీ బభలుదేరాము. తా వారు నడువ్రుతున్న న్య్కూటరల్‌ వాళ్ళ ఇలు ఉన్ను వీధి తలువ్రు తీరగగానే..

కంటే నలీలలీటో వోకెట్‌ ఇచ్చాడు.. 7” అనీ అడి గాను.

దాని కి న మాభానంగా (ంటి క వెళ్ళాక చెబుతాను కదా అంత ఆత్రం ఎందు కు 7” అన్హారు మా వారు.

ఇక నేను దానీ గురీంచీ అడగలేదు. ఇద్రరం ఇల్లు చేరీ బలు తమార్చుుకున నద్ర వోటేందుకు రెడీ అవుతుంటే అవ్చుడు జక్కన మేవం” అంటూ శీ వారు లేచీ వెల్భి ఇందాక నలీం ఇబ్బ్రీన పాకెట్‌ జీవెన్‌ చెట్పాడం మొదలు వెట్టారు.

‘ఖంత కూ అదే జుటో ఖఇవ్చ్ఫ్రట్తికెనా చెబుతారా?” అనీ అడిగాను.

‘ఒత్క నే మేవం. వ్‌బ్యీ చె వృడ మెందుకు. నువ్వే చూస్తావుగా అందులో వషమందో” అంటూ ఆ పాకెట్‌ ఊడదీనీ అందులోనే వన్తువునీ బభుబకు లాగారు. అదీ ఒక వీడిజూ కానెట్‌. అవ్మ్రడ వుడు నలీం వాళ్ళు రెంట్‌ చేనీన కానెట్టు మాతకు ఇవ్రూడం, మేము రెంట్‌ చేనీనవి వాళ్ళకు ఇవ్వడం తాకు అల నాటే.

వ్‌. వీడిటూ కానెట్బా.. దానీ కీ ఎందుకు తను అంత శీకెట్‌ గా కవరులో వెట్టి ఇవ్రూడం?” ల అన్నాను.

“నువ్వే చూన్తావుగా/” అంటూ తను లేచీ వెళ్ళి వాబెడ్‌ రూయలోనే ఉన్న వీనీ ఆర్‌ లో ఆ వీడిణూ వెట్టి రీ మౌట్‌ తీనుకుని వచ్చీ నా వక్కనే కూర్చున్న్హారు.

మా వారికి వీవరీతృమైన నీనీ తమాల విచ్చ, మా వెళ్ళి అబ్భ మందు తను భాబీలల్‌ గా ఉన్బువ్నుడే టీవి, ననీ ఆల్‌ కొనీ తన రూమలో చూనేవారట. ఆ నీవయం తెలీతని ఖా అవ్య వాళ్ళు నేను మొదటి నారీ కావ్రురానేకి వన్తున్నున్చుడు అన్న వన్తువులతో వఐటు మా ఇంటీకి టీవీ, వినీ ఆల్‌ కూడా కొనీచ్చారు. దానితో నేని తెచ్చీన కొత్రవ వోల్లో వెట్టి ఇంతకు ముందు ఖా వారు వాడుతున్హువీ వా వడక గదిలోకి వార్చుకున్నాము. నాభారణంగా మేము ఇద్దర మేటివి చూడాలన్నా నీనీ భా చూడాలన్నా ఖా వడక గదీలోనే చూస్తాము. వత్కన ఎవరన్నా ఉంటే వోల్లో చూస్తాము.

తొనెట్‌ వీనీ ఆల్‌ లోడంచీ నా వక్కన వచ్చీ) కూర్చున్న శీవారు రీ మౌట్‌ తీనుకునీ శే దబిటన్‌ నొక్కారు.

“తు ననీ ఖా వంటి 7” అన్నాను.
“చూడు తెలున్తుందీ” మూ వారీ జవాబు.

‘అదీ కూడా నన్నెంసా వంటీ 7” అంటుండగానే టివీ తెర శీద నిని వమా మొదలట్టూంది.

వదో ఇంగ్లీష్‌ నీనే మూలా ఉందది. బెటీల్స్‌) అబువోగానే, ఒక ఆథఖీను నీన్‌ మందలట్ట్బుందీ. నూట్‌ వేనుకుని తెల్పిగా ఉన్ను ఒకతను ఆ రూ ఖులో టేబుల్‌ యందు కూర్చునే కంవ్రూటర్‌ ఖద వదో వనీ చేను కుంటూన్నాడు. ఇంతలో తలువు ఖశీద ఓక్‌, క్‌” అన చవ్చుడు అబుతే “కం ఇన్‌” అంటూ అని తీరీగి కంవ్రూూటరల్న్‌ వెవ్రు చూడానాగాడు.

ఆ తలువ్రు తీనుకుని తెలిగా ఉన్ను ఒక వృల్హ, అతనీ నెక్రెటరీ అను కుంటా లోవల కు ఎచ్బీ)ందీ. భుజాల దగ్గరనుంచి తొడల వరకూ కన్ముతున్న నీతి రంగు గౌన్‌ వేనుకునీ ఉందీ ఆ వల. తను లోవలకు రాగానే ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న అతనీతో నథ్చ్రతూ వీదో అంటూ తన ఎదురుగా ఉన్న తలో కుర్చీలో కూర్చుంది. దానీ కి న వమాధానంగా అతనూ తీరీగి వదో అన్నాడు.

వాళ్ళు మాభబాడు కుంటున్న) భావ నాకు నరీగ్గా అళ్టం కావడం లేదు. మూ వార్మీబెథ్చు తీరీగీ “వ నీనీ మా అండీ ఇదీ?” అన్నాను.

అందుకు తను (క్క. ” అన్నటు నోటి శీద వేలు ఉంబీ “చూడు, తెలు న్తుందీ ” అన్నారు.

దానీతోనా ద్భుష్లి తీరీగి టీవీ తెర మదకు వరల్పాను. అవ్చటి వర కూ వాబ్భిద్ద రూ వజ షూధ్హాడు కున్హాలో తెలీతదు కానీ ఆ వీల్ణ తను కూర్చున్న కుర్చీలోంచి లేచీ అతను కూర్చున్న కుర్శీవెవ్రు అడుగులే నంది. అంత వరకూ కంవ్రూూటల్‌ కీబోర్డ్‌ శద ఉన్ను అతనీ చేతులు రెండూ తీని టేబుల్‌ కిందగా వెట్టి వదో చెటు సాగాడు తను. ఇంతలో ఆ వీల్ల నడుచు కుంటూ తనకు దగ్గ రగా రావడంతో ౩ మేరా ఫోళన్‌ ఒక్క నారీగా అతని చేతుల శీదకు వెళ్ళీందీ.

అవ్చటి కే పొంటు బటంన్‌్స్‌ జీవ్‌ ఊడదీనుకునీ ఉను తను, ఆ విల తన దగ్గరతు రాగానే తన అండర్‌ వేర్‌ లో చేతులు వెట్టి ఒక్క నారీగా తన అంగాన్న బభట కు లాగాడు. ఆ దృుశ్చుం చూడగానే నా వళ్ళు ఒక్క నారీగా డుల్టు మందీ.

నాకు చీన్దువ్పుటీ నుంచే వీవరీత్తమెన నిగ్గు. నేను న్టానం చేన్తున్నున్నుడ్తో లేదా బజ్టలు షూర్చుుకుంటున్నృద్చుడో ఖా అమ్మా, అక్కటూ ఆ రూములోకి నచ్చీనా అరచీ రచ్చ)

నేదానీనీ. అంతెందుకు షూ వెల్ఫి అబున కొత్తల్లో లెట్‌ ఆర్జీతే కానీ మా వారిని దగ్గరకు రానిచ్చే దానినీ కాడు. ఇక వగటి వ్రూట అణుతే, కిటీకీ తలువులన్న యానీ రూం అంతా చీఠటి గా మారిన తరువాత వంటినిండా దువ్ఫటి కన్మ్ర)కుని తనని దువ్ఫబిలోకి దూర మనే దానేన.

తను నన్ముులెట్‌ వెలుగులో వ్రూర్తీి నగ్భుంగా చూనేందు కు ఇంచు ముంచు శ లి నెలల్టవెనే వట్రిందీ. మదటి సారీ అణుతే ఎంతో భలవంతం శీద ఒవ్మ్రుకున్నాను. నా బిక్రలన్న వీవ్నీ) తన్నులెట్‌ దెట్టూగానే కళ్ళు రెండు గట్టిగా యానేనుకుని, నా ళరీరాన్న తనకు వ్రదర్శీంచాను. ఇక ఈ రెండున్నుర నంవత్సరాల్లో తన దగ్గర నీగ్గు వ్రూర్తీగా వోటుందను కోండీ. అణునా ఒక్క సారీగా ఇలాటివీ తెర తద మరో మగవాడీనీ అలా చూడడం నేను కలల్నోనెనా ఊపొంచని వీవభం.

నా జీవతంలో ఇంతవరకూ నుధాకర్చీ తవ్చుతే ఎదీగీన మగవాడినీ ఎవరినీ నగ్భుంగా చూడలేదు నేను. చూన్తుంది నీనీ మానే అణునా అలా తరో మగవాడి అంగాన్న్స చూడగానే నా వళ్ళు నీగ్తుతో ముడుచుకు నోనాగిందీ.

నా ఆలోచనలతో తనకు అనవనరం అన్నట్టు, టివీ తెర శీద భెమ్యులు చక చకా మారుతున్నాణు

అవ్ళ)టీ కే తను కూర్చున్న చోటు కు వచ్చ్రీన ఆ అమ్మాడు అతను అలాతన అం గాన్న దిళుట కు తీభుగానే నధ్చ్రూతూ వీదో అంటు దానీనీ తన చేతులతో వట్టు కుందీ. అలా తన అంగాన్న వట్టు కున్ను ఆ విల్హ నడుమ శీద చేతులు వేని తనకు దగ్గ రగా లాక్కున్హాడు అతను. అతని దగ్గరగా వచ్చీ)న ఆ న్స బెల్లీ గౌ అతని తొభబ్భ) వద్ద గొంతు కూర్చు)నీ అతని అంగాన్న వీయటంగా తన నోట్లోకి తీను కుంది.

అంతే “బీ.. చీ.. ” అంటూ జత్క నారీ గా న. మౌూనుకునీ అటు తీరిగి వడుకున్హాను.
“అదేంటోత్స్‌ నచ్చలేదా?” అంటూ నా వీథ్రు శీద తట్టారు మూ వారు.

“యందు ఆఅ కొనెట్‌ ఆవండిీ. అనవ్యాం గా” అంటు కొంచం గట్టి గా అన్హాను.

దానీతో వషును కున్హాలో వవౌ వెంటనే ఆ శీనీ ఖూనీ ఆవేసారు తను. అవ్చటికి కానీ నేను వెల్లి కలా తీరగలేదు.

““0ంటోజ్‌ అంత కోవం వచ్చంది 7” అన్నారు తను.

“రాదా ఏరీ? ఇటువంటి చండాల్నపెన నీనీ మాలు తెచ్చీ” నాకు చూవిశ్త + అన్నాను.

“‘్ఞందులో తవ్నే” మందోత్స్‌ అబినా మన మేమన్నా చీన్న వీలల మా? ఇందులో మనకు తెలీయందీ వయందీ కనుక?” అన్నారు తను. తన లాజీక్‌ నాకు అర్ధం కాలేదు. అందుకే..

“శీతో వాదీంచడం అనవనరం వవోనుభావ్హా శీరు కావాలంటే వెళ్ళి వోల్లో కూర్చునే చూడండీ, నన్ను దలవంత వెట్టాద్దు ” అన్నాను.

‘ేదు లేవోజ్‌ నీకు ఖష్హం లేకుంటే అలాగే చూడొద్దు. వదో నలీం రీ వరీ బలవంత వెడితే తెచ్చాను కానీ, లేదంటే నాకే తన్నా ఇటువంటి నీని మాలు చూడడం అల వాటా వజిటి 7” అన్న్హారు. నేను వతు వాట్హాడలేదు.

““అబునా కాలేజీలో చదుథ్రుకునే రోజుల్లో ఖిలా బ్లూ ఖీల్య్స్‌) ఉంటాభునీ ఖెండ్స్‌) షూభాడు కుంటే వినడమే తవ్వ) ఎన్చ్రుడూ చూనీందీ లేదు. అందుకే నలీం దీనీ గురించీ చెవ్వ)గానే చూడాలనీ వీంచీందీ. ముందే చబెబీతే నుధ్హ్య్భ ఎ షతంబావో అనీ ఇలా నృర్హైజ్‌ చేడ్డామను కుంటే.. కధ కాన్తాబెడీనీ కొట్టేందీ”అంటూ లేబీ టీవీ ఆథఖ్‌ చేనీ వచ్చీ నా వక్కనే వడుకున్హారు తను.

“అబునా తనకు ఇలా బూ థఖీల్య్‌) ఎందుకు చె వ్ఫ)ండీ.. నాకు శరు, వకు నేను లేయా” అంటూ తన వీద చేతులు వేని దగ్గరకు లాక్కున్నాను. విదేశాల్లో ఇలాంటీ నీలీ చీత్రాలు ఉంబాభనీ కాలేజీ రోజుల్లో వ్రెండ్స్‌) చె న్వ్రాకుంటుంటే వీనడ మే తానీ అవీ ఇలా మన దేశంలో కూడా దొరు కుతాభుని నాకు తెలిణుదు.

నుధాకర్‌ దీనీ గురించీ యందుగా వశీ చెవృక పోవడంతో ఒక్క సారీగా అలాంటి దృశ్చం చూనీ కొంచెం జివర్గా రీల్మాక్స్‌ అథ్యానే మౌ అనీ వీంచీందీ. వదీ వృీమెనా ఆ న మన్ఫు అత్కడీతో నలి వ్రరం అవడంతో ఇక దానీ గురీంచీ ఆలోబీంచ కుండా అవ్వ)టీ కే మైల్పిగా నా వంటినే ఉక్త మంచు కుంటున్న నుభాత రాన్న షరీంత్న్వె కీ లాక్కున్నాను…

(ఇంకొ ఉందీ…)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*