నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౨ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 02

telugu sex story, telugu boothu kathalu, telugu kama kathalu, telugu srungara kathalu

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౧ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 01

ఇక ఆ ర్యాత్రీ గానీ మరునటి రోజు ఉదయం గానీ ఆ కానెట్‌ గురీంచీ మా ఇద్దరి మధ్ధు వరే నంభావషణ ఉఊరగలేదు. వరునటి లోజు ఉదలుం 77 గంటల వ్య్రుడు మౌన్తా నలీం లు మూ ఇంటీ కీ వచ్చా)రు. అందరం తలనీ తూ ఇంట్లోనే భోజునాలు కానీచ్చీ వూట్స్సీ నీనీ మాకు వెళ్ళాలని స్తాన్‌ వేసాము. వెంటనే వంట వారంభీంచ క వోతే నీని ఖాకు లేట్‌ అవ్రుతుందనే లేబీ వంబగదివెవ్రుకు నడిచాను.

“నేను దీదీకి నవోభుం చేస్తాను, వీరిద్దరూ మాద్దాడుతుండండి ” అంటు మౌనా కూడా లేచీ నా వెనుకే వంటగదిలోకి వచ్చిందీ. రాగానే జ్రీజ్‌ లోంచీ కూరగాణులు తీనీ టేబుల్‌ శీద వెడుతుంటే మౌనా వక్కనే ఉన్న కత్తీ తీనుకునీ వాటీని ఒక్కొక్కటే తరగసాగిందీ. నేను కూడా ఇంతో కత్తీ తీనుకునీ తనతో పొటు కూరలు తరుగుదావుని రెండో కత్తి కోనం చూడ నాగాను.

అవ్ముడు నడెన్‌ గా నలుగు రోజుల క్రీతం ఏషా వారు తెచ్చీన వననవండు కొభ్టుబోతుంటే ఆ కత్తీ నేరీగీ వోబున వీషయం గుర్తు కొచ్చీందీ. మా వడక గదీలోని వెల్స్‌ లో వరో కొత్త కత్తి ఉందీ. వెళ్ళీ దానన తెద్దావనీ మౌనాతో (నేను వెల్బీ ఇంతో కత్తీ తీనుకుని వస్తాను”అని చెవ్చీ వా వడకగదీవెవు అడు గలే నాను. అలా వంట గదీలోంచీ మొ వడకగదీవెవ్రు వెళ్ళాలంటే వోల్లోంచే వెళ్ళాలీ.

అలా వోల్‌ లోకి నడిచీన నాకు, మా వారిత్సీ నలీయకూ వధ్భు జరుగుతున్న నంభావణ మల్లీ గా నేనవడనాగీందీ. అందులో నా వేరు వేనరావడంతో వాళ్ళకు నేను కనవడకుండా గోడ వక్కగా నక్కి వాళ్ళు వీజీ మాభ్హాడు కుంటున్నారా అని వీన నొగాను.

“మరీ నువ్చ భాబీని వొద్చీంచేందు కు బ్రై చెట్తులేదా భథభ్యూ?” అంటూన్నాడు నలీం.

‘ోదు నలీం, చెప్పాను కదా నీనీ ఖా స్టార్ట్‌ అయిన రెండు ని బుష్తాల్లోనే తనకు కోవం వచ్చ్రీందీ. అబునా
తశ) నాదేలే తనను ముందుగా అడీగి ఉండాల్నీ)ందీ ” అంటున్నారు వా వారు.

“వరి భాబీ వద్దన్హారు నరే, నుద్చ్రూ ఒక్కడివే చూడక వోళూవా?” అన్నాడు నలీం.

“లేదు నలీం, నాకు అలా శ్ళిర్హం లేదు. తను ఒశ్ముకుంటే ఇద్దరం చూనీ ఉండేవాళ్ళ మి తను వద్రన్హుదీ
కనుక ఆ వీవభం అంతటితో వర్చీవోటాను ” అనారు మా వారు.

‘అబునా భథ్యా ఆ కానెట్‌ కోనం అంత ఆత్రంగా ఎదురు చూసాద్చు కదా?” వల్ళీ నలీం వ్రశ్శ

‘ఆ ఎదురు చూశ్తే వీషందిలే, నాకు దానీనీ చూనే వ్రాత్తం లేదను కుంటాను” మూ వారీ న తమూధానం.
‘అలున్నా నుత్చ్ర వమ అనుకోనంటే, నేనోవుశ్చు అడగనా?” వల్ఫీ తా వారీ గొంతు.

అడుగు భథ్యూ” అన్నాడు నలీం.

‘ఆ నీనీ తా చూనేందుకు మౌనా వశీ అభ్యంతరం చె వృలేదా?” అన్నారు తా వారు.

“అభ్యంతర వొ మొదట్లో కొంచెం నీగ్గు వడిందీ. తరువాత, ఒక నారీ చూనాక తనే అడిగ అడీగీ
వెట్టించుకునీ చూనీందీ. అబునా ఆ కానెట్‌ చూనీన తరువాత తను శృంగారంలో జంతువులా
రెచ్చీ)వోతుంది.. ” నీగ్గు లేకుండా తన భార్భు గురీంచీ చెబుతున్నాడు నలీం.

“’దేన్నీకనా అద్భ్యష్టం ఉండాలీ ” నీ రుత్తావోంగా అన్నా ఖా వారు.

“బాబీ మంచీ యాడులో ఉన్నవ్హుడు వలో సారీ అడిగి చూడు భథ్యా ఒన్నుుకుంటారే మౌ” అంటు నలవో
ఇచ్చాడు నలీం.

“చూద్దాం, ఆ కానెట్‌ వలో రెండు రోజులు నా దగ్గరే ఉంచు కోనా అణతే ” అన్నారు శీ వారు.

అక్కడ వంట గదీలొౌ మౌనానీ ఒక్కదాన్నే ఉంచీ నేను అంత నేవ్రు అక్కడ నీలదబిడడం బాగుండదని వెంటనే అక్కడ నుంచీ కదిలి మా వడక గద్నీవెవు నడిచాను. నన్ను చూడగానే న్నేపాతులీ దరూ తాము పూభ్దాడుతున్న వీవభాన్న టక్కున ఆవేనారు. వా వడక గదీలోకి నడీచీన నేను అక్కడ ఉన్న షెల్ఫ్‌ లోంచీ కొత్త కత్తీనీ తీనుకుని తీరిగి వంటగద్నివెవు నడిచాను.

నంట గదీలో అమాయకంగా కూూర్చుునీ కూరలు తరుగుతున్న మౌనానీ చూడగానే ఇందాక మా వారలీతో నలీం “తను ఆ కానెట్‌ చూడగానే జంతువులా రెచ్చ్రీవోతుందీ ” అన్న వాటలు గుర్తుకు వచ్చాడు “తన అతీ ళడూక్తి కాఠ వోతే, ఈ అ మాభుకు రాలా రెచ్చీ)వోటుదీ 7” అను కున్నాను.

ఇత ఆ ఆలోచనలు అక్కడితో కట్టి వెట్టి త్వరగా వంట శ్రూర్తి చేనేందు కు వ్రభత్సృం మెదలు వెట్టాను. మౌనా సాథం కూడా ఉండటంతో వరో గంటలో వంట రెడీ అట్బాందీ. నలుగురం కూర్చుని భోజనాలు కానీచ్చీ) నీనీ వాకు బభులుదేరాము. నీనీ మా చూడటం శ్రూర్తీ అయ్యాక నలుగంరం ఆ బోలుకు దగ్గరగా ఉన్న అయున్శాశ్తీం ప్వార్ధరుకు వెళ్ళి అబున్‌ శ్రీం తీన్హామ. తరువాత తాకు బి “చెవ్చ) వాల్భిద్దరూ వాళ్ళ ఇంటీ కీ బలభులుదే రారు.

వాళ్ళ భె క్‌ అటు వెళ్ళగానే, వేయా బభలుదేరీ అటునుంచి అబే ఖార్కెట్‌ వెళ్ళి కూరలు కొనుక్కునే ఇంటీ కీ చేరే నరీకీ ర్యాత్రీ వడు కావొన్తుందీ. ఉదభుం వండిన కూరలు అన్నీ జీగీల్‌ వోటు ఉండడంతో నవ్‌ వేద అన్నుం వడేని వెళ్ళి బక్టలు మార్చుకుని వై వ్‌ అట్టా వచ్చాను. ఈ లోవల శీవారు కూడా దిక్రులు మార్చుకుని భ్రెవ్‌ అబు ఉన్నారు. ఇద్దరం భోజునాలు శ్రూర్తి చేసాక నంట గదీ నక్లీ ఖా గదీలోకి అడుగు వెట్టాను. నేను వచ్చీ) రాగానే…

“ఇంతకూ ఆ కానెట్‌ చూడడం అట్బాందా? అనే నలీం ఒకటే అడు గుతున్హాడోత్‌.. నీకు నిజంగానే అన్నలు ఇృస్హం లేదంటే చెన్న, రేవ్రు బాంక్‌ కు వెళ్ళేన్హుడు తీనుతె ళ్ళి ఇచ్చేస్తాను ” అన్నారు.

తను అలా అనగానే ఉదభుం తనూ, నలీం మాధభ్దాడుకున్ను మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయు “నేను చూడ కుంటే మ్యాత్తం వమందీ? వీరు చూని ఇచ్చెట్టుకూడదూ 7″ అన్నను.

‘నాక్షు అలా ఇష్థం లేదోత్‌, చూశ్తే ఇద్దరం కలని చూస్తాము. లేదంటే వెనక్కు తీనుతెల్భి ఇచ్చేస్తాను” అన్నారు.

‘అలునా ఆడవాళ్ళు అటు వంటీ కానెట్సీ ఎక్కడెనా చూ న్తారా నంటి 7” అన్నాను.

అందుకు చూడరు. భాగానే చూస్తారు. అంతెందుకు, తన మౌనా కూడా కల్ళార్శ)కుండా చూ నీందట. ఉదయం నలీం చె వ్లొడు” అన్హారు తను.
తను చెబుతున్చుదీ నీది వే అనీ నాకు తెలును. నలీం ఆ వీవయం చెవ్చేబవుడు నేను చాటు నుంచీ వీనీ ఉండక వోతే మా వారు చెబుతున్న మాటలు అనలు నవ్మే దాన్నే కాదు. మా వారీకీ ఆ కానెట్‌ చూడాలనే ఎంత ఉబలాటంగా ఉంటో నాకు తెలును. కానీ నేను చూడకుంటే తను చూడననీ నన్ను ఇరకాటంలో వెళ్టుట మే కొంచెం ఇబ్బందీ గా ఉందీ. అబునా మౌనా కూడా చూనీందనీ నలీం చెబుతున్హాడుగ్కా నేను ఒక సారీ చూశ్తే వషమందీలే అనుకున్నాను. కానీ ఆ వీవయం ఏషా వారీకీ వెంటనే చెవ్బకుండా..

“శజుంగానే మౌనా చూ నీందటనా?” అన్నాను.
(నీకు అంతగా నవ్యుకం లేకుంటే తనకు ఫోన్‌ చేనీ అడుగు” అన్నారు ఆయన.

వనీ అడగ మంటారు? నుద్చ్రూ ఆ భూతు నీనీ మా చూసావా? చూని ఎలా భఖీల్‌ అథ్యావు? అనే అడీగేదా?” అన్నాను. తను వఖీ వాబ్దాడలేదు.

“శుకు అంతగా నరబాగా ఉంటే అలాగే చూస్తాను వెళ్టుండి ” అన్హాను. నా వొటలతో తన మఖం ఒక్కసారీ గా వెలీగ వోటుందీ. “నీజుంగా?” అన్నారు.

‘జుంగానే. వెళ్ళీ వెళ్టుండి “అంటు వరువ్రు ఖద వడుకునీ వక్కనే ఉన్దు దువ్చటి తీనీ గొంతు వరకు కవ్మ్రుకున్హాను.

నేను నరే అన్ను వరుతణ వే నుధాకల్‌ దెళ్బీ బీరువాలోంచీ ఆ కానెట్‌ బభటకు తీనీ వీనీ ఆర్‌ లో వెట్టీ వచ్చీ) నా వక్కనే వడుకుని నవే బటన్‌ నొక్కారు. నేన్ను ఆవేనీన దగ్గరనుంచీ మొదలల్బూందీ నీనీ టొ ఆ తెల్పి వీల అలా గెంతు కూర్చుునీ అతని అంగాన్నీ అబున్‌ వశ్లూట్‌ చీ కి నట్టు చీకుతుంది. ద్దు వధ్ధులో దానీనీ తన నోణ్లోంచీ బబటకు తీనీ ఎంతో వ్రిభుంగా తన బుగ్గలకు, మభౌానీతీ వేనీ రుద్దు కుంటుంది.

అ వృీల్పి చేన్తున్ను వనీకీ నాలో కోరీక కలగడం వీమో కానీ వళ్ళంతా అదో వీధ్యమెన జుగువ్యుతో నండి వోటుందీ. అమినా అంత అనవ్యాంగా దానీనీ నోటిలోకి ఎలా వెట్టు కుందో? అను కున్నాను. తా వారు మటుకు కళ్ళు కూడా ఆర్బ్రటం వర్చీవోటుటినీ తెర్మవెవే చూన్తున్హారు.

ఆ వీల అలా బీ కుతుండగానే అతను మెల్టీగా తన కోట్స్‌ వ్యల్ర్‌ అన్న విన్నీ వడేనీ శ్రూర్తీి నగ్గుంగా మారి వోటూడు. భాగా ఎక్ష్మర్సెజ్‌ చేనే శరీర వేమౌ వళ్ళంతా కండలు తీరీగీ ఉందీ. అతను కూడా తెలి వాడు కావడంతో నగ్భంగా తారే నరీకీి వరీంత మెరినీ వోతున్హాడు.

అతను అలా తన వంటి శీదీ బజ్రులని వీన్ళ్రుకోవడం శూూర్తీ కాగానే మెళ్లీగా తను కూర్చున్న కుర్శ్రీలోంచే లేబీ నీలబడి తన కాళ్ళ మధ్య గొంతు కూరునీ ఉన్న ఆ వీల తల శద చెట్టూ వేనీ జుట్టు వట్టుకునీ ఆ వీల్లనీ కూడా మల్టీ గ్గావెకి లేపాడు. వెకీ లేచీ నీల్చున్ను ఆ వీల్ణ మెడ శీదుగా చేతులు వోనిచ్చీ తన గౌన్‌ జీవ్‌ ను నర్రున కిందకి లాగాడు. దానీతో ఆ విల వంటి శీదనుంచీ ఊడి కీందవడీందా గౌన్‌.

గౌన్‌ ఊడీ పోవడంతో ఆ వీల్ల వంటీ శీద ఇవ్చుడు కేవలం బ్రా, పొంటీ మటుకు ఉన్నాయి బీ గుతుగా ఉన్న బ్రాలోంచ్‌ తన్ననెజులు కొట్టాచ్చీనట్టు గా కనవడుతున్నాయు తలో క్షణంలోనే అతని చేతులు ఆ వీల్ణి వీవు వేదగా వేనశీ ఆబ్రానీ కూడా వేరుచే నాడు. దానీతో చంగున బథటకు దూ కినట్టుగా దర్భన జచ్చాయు ఆ వీల్ర ఎత్తులు రెండూ. అనలు ఒక ఆడదానీ ఎత్తులు అంత్మ్నజు కూడా ఉంటబాభూ అన్నుంతనెజులో బీ గంధ్రుగా ఉన్నాణువి. ఒక్కా క్కటి చూడడానీ కీ గుం్ళడ్తంగా వెద్హ తాటీ కాళ్యనెజులో ఉన్నాలు

ఆ వీల ముఖంలో కొంచ్చెమెనా నీగ్గు తఈనవడడం లేదు. తన గువ్చెటితో అతని అంగాన్న అలాగే వట్టు కునే అతన వెవు చూనీ నథ్చ్రూతూ ఏదో అన్నదీ. వెంటనే అతను తన రెండు చేతులూ ఆ విల్ణ భుజాల శీదుగా వేని ఆ విల్లనీ ఒక్క సారీగ్నావెకి లేవీ తన ఎదురుగా ఉన్హు టేబుల్‌ శీద కూర్తో) భెట్బాడు. ఆ విల అంతవరకూ ఆటేబుల్‌ శద ఉన్న కొన్న వేవల్స్‌ నీ, బుల్స్‌ నీ అన్నటీనీ కిందకి తోని, కంవ్రూటర్‌ తీబోర్డున వక్కతు జరీ వీందీ.

ఆ వీల తన వనీలోతను ఉంటే అతను ఆ వీల్ణ నడుము శీద తన చేతులు వేనీ తన నంటీ శీద అఖరీగా తగిలీ ఉన్ను పొంటీనీ కూడా లాగే సాడు. అలా లాగీన వెంటనే వాడు తీరీగీ మబ్భీ ఇందాకటి కుర్చీలోనే కూర్చుని ఆ కుర్మ్రీనీ ఆ వీల్ణ రెండు కాళ్ళ వద్ధకు లాగీ ఆ వీల్స రెండు కాళ్ళనూ వీడదీని ఎట్టు కస్తాడు.

౩ వేరా ఫోకన్‌ ఆ వీీల్చ రెండు తొడల మధ్యకు జూం చెట్టుడంతో ఇవ్చ్రుడూ టీవీ నీండాఆ వీల్స రేవు కనీవీంచ సాగింది. పొత్తి కడువు శీదుగ్నాడె ఏండ్‌ ఆకారంలో జుట్టునీ ట్రిం చేనుకునీ ఉంధీ. అదీ మేనపో తొడల మధ్య ఎక్కడా ఒక వెంట్రుక వోగు కూడా లేదు. తన ముంత చుట్టా, రె వ్యుల వీదా వేకవ్‌

తొట్టి నట్టున్హారు. ఆవ్రదేళ మంతా అటో రత్నమెన నీంక్‌ రంగుతో మెరున్తుందీ. తన రె మ్యలు రెండూ అణుతే బృర్తటీ ఓ మాటో వండు రంగులో వంతగా ఉబ్బే) ఉన్నాయు.

ఒక ఎదీగీ న ఆడదాని వవ్చనీ అలా అంత శ్లోజువ్‌ లో చూడటం నా జీవితంలో అదే మొదటి సారీ. నా చూవ్రులు టీవి తెర శీద నుంచీ మెల్రీగా నుధాకల్‌ెవు తీరీగాబు తను అనలు ఈ లోకంలో లేరు. తన కళ్ళు రెండు టీవీ తెరకు అతుక్కునే వోటు ఉన్నాయి కళ్ళు ఆర్బీతే ఏమీ తన్‌ అవుతానో అన్నుట్టు జడి గుఢ్లు వేనుకునీ టీవీ తెర్లవెవే చూన్తున్హారు.

దానీతో నా చూవ్రులు కూడా వల్బీ టివి తెర్నవెవు తీరీగాణు అవ్చటి కే ఆ వీల్ద రెండు కాళ్ళని భాగా వీడదీనీన అతను తన కుర్షీనీ మరింత యందుకు జరువ్రుకుని తన తలనీ ఆ విల తొడల మధ్యకు వోనిచ్చీ తన మంత చుట్టూ మల్లీ గా నాలుకతో రాభనాగాడు. అతను చేన్తున్ను వనీకీ ఆ వీల మెలీ కలు తీరీగీ వోతూ అతనే జుట్టులోకి వేళ్ళు వోనీచ్చీ అతని తలని తన మంతకేనీ లాక్కుంటుందీ.

దానీతో అతను తన రెండు చేతులూ ఆ వీల తొడల శీద వేనీ ఆ వీల్హ రెవ్యులనీ వీడదీనీ వట్టు కున్నాడు. దానీతో బర్త గా వండిన దానీ వ్య వండును రెండుగా చీలీన్తే ఎలా ఉంటూంటో అలా రెండూగా చీలీ వీంక్‌, ఎరుథ్రు వలీత్మమెన రంగులో తెర నీండుగా కనవడనాగీందీ ఆ వీల్హ దీవ్యు. అలా కనవడిన వరుతణ మే అతను మళ్లీ గా తన తలనీ వంచీ నాలుకనీ ఆ రె వ్యుల వద్ధుగా వోనీచ్చీ వృుధువ్రుగా నాకనాగాడు. కం అన్హును వెంటనే.

ఈ సారీ నా మాటలు తనకు వీనవడనట్లే టీవీ తెర్లవెవు చూడసాగారు నుభాకర్‌. దానీతో వరేజీ షొభట్హాడ కుండా కళ్ళు రెండు యౌానుకునీ అలా వడుకున్లాను. అలా వడుకున్ను నా చెవ్రులకు తన్భభుత్పుంతో ఆ విల యాలుగుతున్ను యూలుగులు న్న్మత్హ్రంగా వీనవడ సాగాణు నీ జీవ నీ వప్తానీకీ తన యౌాలుగులు, అరువ్రులు ఎక్కువ అవ్రుతుండడంతో వెల్లీ గా కళ్ళు తెరిచీ వల్భీ టీవీ తెర్మవెవు చూసాను.

తన కాళ్ళ వధ్భ్ధు అతని తల ఇంకా అలానే ఉందీ. తన నోటితో ఆ విల యంత శీద వీరంగం చేన్తున్హాడు అతను. ఆ వీల్ల తన కాళ్ళు రెండూ గాలీలోకీ లేవీ, ఒక చేతీనీ అతని తల శీద వేనీ తనలోకి అదు య కుంటూ ఖరలో చేత్తో తన ఎదనే తనే వీనుక్కుంటుందీ. ఆ వీల కీ అందులో అంత నుఖం వీ దొరు కుతుంటో న్లాకెతే అర్ధం కాలేదు. అతను వ్యూత్రం అనవ్యాంగా అక్కడ నోరు వెట్టి.. చీ.. చీ.. అన వళ్ళీ నాలో నేనే అనుకుని నుభాకల్న్‌వెశ్రు తీరీ గాను.

గదీల్నోలెట్‌ లేకున్నా టివీ తెర నుంచీ వన్తున్ను వెలుగూలో తను నాకు న్న్యక్టంగా కనవడుతున్నారు. నేను ఊపాంచే నట్లే తను కళ్ళు ఆర్హ్రడం కూడా వర్చీవోబుటీవీ తెర్మవెవ్రు చూన్తున్హారు. తన చేతులు దువ్చటీలో దూరి తొడల వధ్భుగా వోటు ఉన్నాయి తన చేతులు ఉను పొజీవన్‌ చూన్తుంటే నాకెందుకో “కొంవదీనీ అభ్బూగారు చేతీవని గానీ మొదలు వెట్హారాణ” అన్ను అను తమొనం వచ్చంది.

వ్రతీ నెలా ఆడ వారీ కొచ్చే) యాడు రోజుల కష్టాలు లకు తెల్‌నీందే కదా ఒక్కో సారీ నేను ఆ మూడు రోజుల్లో తన వడక నుఖానీకి వన్తు వెడీతే నా యందే లుంగీ లాగేనీ తన అంగాన్న గువ్వెటీతో

వట్టు కుని నేను చూన్తుండగానే దానినీ జాడించుకునీ తన వేడి దీంచుకునే వారు. ఇవ్వడు కూడా ఆ వనీ శీదే ఉన్హారా అన్ను అను మానం రాగానే ఒక్క సారీగా తన వంటి శీద కశ్చ్రుకుని ఉన్న దువ్చటినీ లాగే నాను.

నేను ఊపొంచీందీ కొంతవరకూ నిజమే లుంగీనీ తొడలవెకీ జరువ్రుకుని, తన అంగాన్ను గువ్చెటితో వట్టు కుని ఆడిన్తున్హారు శ్రీవారు. నేను అలా దువ్చుటీ లాగెభ్టూడంతో ఉలీ క్కి వడీ న్నావెవు చూసారు తను.

‘నీ.. చీ.. ఇదే త వనండి?” అన్నాను.

“నడుమే” వతక్కనే రంభ లాంటీ వెళ్ళాన్న వెట్టూకునీ అనవ్యూంగా ఇదే తీ వనీ?” అంటూ నన్ను తన దగ్గరకు లాక్కున్నారు. తన చేతులు నా వంటి వీద వడీన్తా తన కళ్ళు ష్యూత్తం వెంటనే ఆటీవ్నీవెవు తీరగడం నేను గమనించక వోలేదు.

“అబభ్హా ఎంత నేవనీ చూ స్తారండి.. అనవ్యూంగా, ఎంత నేవు చూనీనా అదే గదా. “అంటూ నా చూవ్రులు కూడాటివీ తెర్మవెవ్రు తరీల్చాను. అవ్ఫటికే తన నోటి వనీ శ్రూర్తీ చేనీన ఆ మగ అతను తను కూర్చున్న కుర్శీలోంచీ లేచీ నీల్చునీ తన అంగాన్న ఆ వల రె వ్యుల మధ్య వేని రుద్దుతూ పొజిషన్‌ చూను కుంటున్నాడు.

ఎందుకనో కానీ ఆ బృుళ్ళం చూడగానే నా తొడల ఎద్య నరాలు జీవ్శన మాలీగాలు నేనలా చూూన్తుండగానే అతనీ అంగం ఆ వల్ల రె వ్భులనీ చీల్చుకుంటు మెత్తగా లోవల కు దీగసాగీందీ. అది

చూన్తున్న నాలొ కోరీళలు మ్యైల్టీగా రెక్కలు వీవ్ళుకో నాగాబము నుభాకర్చీ అలాగే కౌగలించు కునే టంగున లేచీ నీలబడి ఖా వడక గదీ నీలింగ్‌ వెవు చూన్తున్ను తన అంగాన్న మల్లీ గా నా కుడి చేతీ గుదవ్చీటతో వట్టు కున్హాను.

నుభాకల్‌ చేతులు కూడా మెళ్లీ గా న్నానెట్సీవె వూక్కుల శీద వడ్డాణు టీవీ తెర శీద ఆ కుర్రాడు అలాగే నీలబిడీ ఆ వీల రెండు కాళ్ళనీ తన రెండు చేతులతో వీడదీనీ వట్టుకునీ ఆ వీల తొడల వద్దు తన నడుమును వేగంగా ఊవడం మొదలు వెట్టాడు. అతనే చ్యేస్త్టలకు రెచ్బీీ వోటున ఆ వీల ఒక చేత్తో టేబుల్‌ అంచునీ గట్టి గా వట్టు కుని తలో చేత్తో తన ఎద ఎత్తులనీ తనే వీనుక్కుంటూ వచ్చీగా అరున్తూ అతని కీ ఎదు రొత్తులు ఇన్తుందీ.

ఆ దృుశ్ళుం నాలోనే కోరీ కని షరీంత రెచ్చగ్క్ట్రు నాగీందీ. దానీతో నా గువ్చైటీలో ఉన్న మా వారీ అంగాన్న గట్టి గా వట్టు కున నా గువ్చైటీనీ కిందక్సీవెకీ ఆడించసాగాను. అవ్చటికే న్నానెటీ భూక్కులు తీనేనీన ఖా వారు, బ్రా లోవలగా తన చేతీనీ దూర్మీ) నా ఎద ఎత్తులనే మెల్లీగా న యరుతున్నారు. ఎదురుగా టివీ లోనే ఆ దృుళ్వుం, ఇక్కడ నా రొయ్యుల్లవె మా వారీ చేతులు నా వంట్లోనీ నరాలన్న తోడెట్టుసాగాడు

వెంటనే లేచీ కూర్చున నెటీ, బ్రాలనీ వంటి వజీదనుంచీ దూరం చేనీ వక్కకు వీనీరీ కొట్టి నుధాకర్ష గట్టి గా కౌగలించు కున్నాను. లోవల అంగా కానీ, పొంటీ కానీ వేనుకోక పోవడంతో ఇశ్చ్రుడు వూర్తీ నగ్శంగా ఉన్నాను నేను. అలా బక్టులు వీన్మ్ర)కుంటున్లువ్చుడు కూడా నా చూథశ్రులు టీవీ తెర శీదనుంబీ వక్కతకు వరల్చ్రలేదు. ఎందుకనో అతను ఆ వీల్దనీ అలా రెచ్చీవోటు వాబున్తున్ను ద్ధుళ్ళుం నాలో వదో తెలీలునే గుదింలునీ రేవ్రుతూ ఇంకా ఇంకొ చూడాలనీ వీంచేలా ఉందీ.

కొనీ నేను నగ్శుంగా తారీ నుధాకర్ష అల్జు కోగానే తనలో కూడా కోరీ తలు ఉప్పొంగి నత్తున్హాయు వెంటనే లేబీ తను వేనుకునీ ఉన్హు జుబ్బా తీనీ వతక్కన వినిరి కొట్టీ, అదే చేత్తో లుంగీ కూడా లాగేనుకుని నన్ను తన్నవెకీ లాక్కున్నారు. టీవీ లోంచీ అ వి యౌాలుగుతున్ను యాలు గులు మల్లీ గౌ ఎవీనవడుతుంటే, ఒక వక్క మా వారి చ్యేఫ్టలకు న్ఫ్రందీన్తూ తలో వంక టివ్నవెవు నా చూశ్రలు తీవ్టును. ఇవ్చ్రుడు అతను ఇంతా రెచ్చీవోటు వేగంగా ఊగుతున్నాడు. ఆ వేగానీకీ ఆ విల్హ ఎత్తులు రెండూ చంగు చంగున బీ రీ వడుతున్నాణు

నేను అలా చూనీ చూడనట్టు టీవీ తెర్మవెవ్రు చూడడం గమనీంచీన తూ వారు వక్కనే ఉను రీ మౌట్‌ అందుకుని టీవి, వీనీ ఆర్‌ అనీ ఆవీ న్నాదెవు చూనీ జొంకానేవు చున్తే నీలో వ్రత యందే తార్బేనేట్టున్హాను ” అని నశ్చ్రూతూ నన్ను వక్కతు తోని నా శీదకు దాడి చేసారు.

“కారీన్తే కార్టారు కానీ కాస్త ఆటీవి వెళ్టుండి. మంచీ రనవట్టులో ఉండగా ఆవే సారు” అందామను కున్నాను. నేను నోరు తెరిచేలోగా అవ్చటీకే నా తొడల వధ్యు చోటు చేనుకున్న తా వారీ అంగం రె మ్యలనే చీల్చుకుంటూ నా మొత్త లోకీ మల్టీ గా నవ్యుగా దీగటం మొదలు వెట్టిందీ.

దానీతో ఈ లోకాన్నే తర్చీవోటున నేను కవ్యుగా యాలుగుతూ ఖా వారీ వీవు శీద చేతులు వేని నాలోకి గట్టీ గా అదు ము కోనాగాను.

(ఇంకొ ఉందీ…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


telugu sex stories comtelugu sex kadhalu newtelugu lipi sex storieskannerikambia banda photobia banda gapa odiaodia sex story odia languagewww telugu sex stories cosex story odia newବାଣ୍ଡ ବିଆtelugu ssex storiestelugusex stroiestelugusex stories cometelugu aex storiesodia gehiba gapaodia erotic storiesodia bia.inbhauja bia photoతెలుగు sex storieswww bia banda comodia sexy kahaniletest telugu sex storiesnew sex stories teluguodia desi kahanibhauni ku genhilifree sex stories in telugusex stories telugu latestodia language sex storybhauja saha sexsex stories telugu latesttelugu sex stories in telugu scripttelugu sex stories wapwww new telugu sex stores comodia real sex storyodia giha gehi gapatelugu sex stories read onlinebhauja kuodia giha gehi storytelugu sex stories in teluguloletest telugu sex storyswww new telugu sex storiessex gapa odiawww telugu sex kathlu combia gapawww telugusex storis comwww telugu sex storys inmo bandaଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସbedha gapatoki biaodia bia.inwww.telugu latest sex stories.comwww.telugu sex storiestelugusex storeisodia kharap kathaodia giha gehi storybhauja com odiabest odia sex storyodia bia banda gapabia banda gapatelugu sexiest storiestelugusex katalutelugusex storeistelugu sex stories downloadsstories in telugu sextelugu sex katatelugu s storieswww odia bhauja bia photowww telugu sex booksbhauja saha sexodia kamasutra gapaodiasrxodia bhauj comtelugu story sextelugu sarasam kathalubanda gapaodia sex story in odia scriptଓଡିଆ ସେକ୍ସbhauja comtelugu letest sex storiesodiya sex story neworissa sex storyodia sexy story comodia jhia biasali bialatest telugusex storiestelugu real sex stories in telugu