నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౩ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 03

telugu sex stories, telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, telugu srungara kathalu

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౨ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 02

వరునటి రోజు ఉదభుం ఖా వారు భాంకుకు వెళ్ళీన ఉత్‌ గంట తకు అనుకుంటాను, వని మనిషిని కూడా వంవీంచీ తలుథు వేనీ కానేవ్రు నడు భు వాలుద్దామనీ వడక గదీలోకి వచ్చాను. తభంచం వద కూర్చున టివీ ఆన్‌ చెళుభోతుంటే నడెన్‌ గా ర్యాత్రీ చూన్తూ చూన్లూ నగంలో అవేనీన నీనీ మో గర్తు కతు వనచ్చ్రీందీ. ఒక వేళ మా వారు ఆ కానెట్‌ వినీ ఆల్‌ లోనే ఉంచారే మౌ చూద్దామని వ్రే బటన్‌ నొక్కాను.

వెంటనే తెర మీద వ్రతృత ముందీ ర్యాత్రి నగంలో ఆవీన నీనీ వా, అతనీ దెబ్బలకు రెచ్చీవోటు అరున్తూ తన ఎదను తనే వీనుక్కుంటూ అతని ఊవ్రుల కు ఎదురాత్తులీ న్తుందీ ఆ అమాణు వత్కనే ఉన్న దువ్చటి అందుకుని వంటీ నీండుగా కశన్మ్యుకునీ టివీ తెర్మవెవే నా కళ్ళు నీలీ పాను. కొద్దీ నేవటి ఊవ్రుడు తరువాత ఉన్హుట్టుండి తన అంగాన్నీ ఆ వీల్ల తొడల వద్దునుంచీ తీనీన అతను దానీనీ అలాగే ఆ వీల ముఖంవెవు ఉరి వాడు.

తన మఖం వజీదకు వచ్చిన ఆ అంగాను గువ్వెట నిండుగా వట్టు కునీ విభంగా తన నొటిలోకి తీనుకుని చీకసాగిందీ ఆ వీల్ల. మననులోనే “బీ… చీ” అనుకుంటూ కొంచెం ఫ్యాన్స్‌ భర్వార్డ చేద్దామని రె మౌట్‌ అందుకునే లోవల అతను ఆ వీల్ల నోటి తదా ముఖం శదా అంతా వీచీ కారీ చే నీనట్టు గా తెల్సి గా తార్దడం మొదలు వెట్హాడు.

అతను చేనీన వనికి అనప్టొంచు కోవల నీందీ వోటు తను కార్శీన జీగటనే వలయంగా నాకుతూ తన అంగాన్న మరింతగా జుర్రు కుంటోందీ ఆ విల. ఇక ఆవేద్దాము అనుకునేంతలో ఆ నీన్‌ వ్లూర్తి అణు మరో నీన్‌ మొదలజ్టూంది. ఈ నీనులో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కూర్చున వదో మాధద్హాడు కుంటున్నారు. ఉన్దుట్టుండి ఒఠ వీల్హ లేచీ వరో వీల్ల ముఖాన్న చేతీలోకి తీనుకునీ ముద్దాడ సాగింది.

ఏరో రెండు నే బవాల్లో ఇద్దరూ వ్రూర్తీ దీగంబ రంగా షతూరీ ఒకరి రొమ్యులు తరొకరు చీత్పోవడం, ఒకరి మొత్త మరొకరు నాక్సోవడం మొదలు వెట్హారు. ఆ నీన్‌ మొదలు అయునవ్చుటి నుంచీ అబి వోటేంత వరకూ నాకు తెలీటుకుండానే కళ్ళు ఆర్బ్రకుండా టివీ తెర్మవెవే చూన్తుండి వోళూను. నేను కాలేజీలో చదీవే రోజుల్లో మా ప్యోల్లో రెండు మూడు ఆడ జంటలు ఉన్నాయనీ వినీ ఉన్నానే కానీ, నాకె వ్య్రుడు ఆ అనుభవం లేదు.

ఆ ఇద్ద రీ ఆడవాళ్ళ ముఖంలోనే భావాలనే చూన్తుంటే ఓక ఆడదీ కూడా తరో ఆడదాన్నీ అంతగా నుఖివె్రు గలదా?” అను కున్నాను. అలా నన్ను నేను వుర్చీవోటు ఆ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళనీ చూన్తుంటే..

నా వంట్లో మల్లీ గా ఏదో తెలీళనే వేడి రాజుకోసాగింది. నాకు తెలీభుకుండానే నా చీరా లంగాలని భెడ్డు వరకూ ఉఊరివీన నా చేతులు వల్లీ గా మొత్త శీదకు సొకాదు

అక్కడ కొంచం చెమ్ముగ్కా వెచ్చగా కొలీ మేలా కాలీ వోతున్ను నా మొత్త తగీలే నరీకీ ఈ లోకంలోకి వచ్చాను. వెంటనే భాంకుకి ఫోన్‌ చేనీ నుభాకల్‌ నీ ఇంటీ తీ వచ్చీ) నా తావం తీర్భ్రమని అడు గుదామా అని వీంచీందీ. వబ్భీ నా ఆలోచనలకు నేనే నిగ్గు వడుతూ, ఆ నీనీ మానీ అవీ లేబ్‌ భాత్‌ రూం వెవ్రు నడిచాను. అక్కడ బక్రులన్నీ విద) చని నీళ్ళు నా వంటి శీద పోనుకున్హాక తొనీ నాలో రగులుతున్న తావం చల్లారలేదు. స్ట్రానం చేనీ రూమలోకి రాగానే మూ వారీకి వల్ళీ అను ఖొనం రాకుండా ఆ కానెట్‌ నీ ర్యాత్రి తను చూన్తూ చూన్తూ ఆవీన నీన్‌ వరకూ ర్షివెంజ్‌ చేని వెట్టాను. ఆ రోజు ర్యాత్రీ భోజునాలు అభ్యాక, వంట గదీ నర్జుకునీ వడక గదీలోకి నడిచాను. నేను వచ్చే నరీకి మూ వారు వడక గదీలో కూర్చు;నీ నా కోన వే ఎదురు చూన్తున్సారు.

నేను వచ్చీ రాగానే ఆ నిని ఖూనీ న్లే చెళ్సుడం మొదలు వెట్టి నేనే మన్హా అభ్యంతరం చెబుతానే మౌ అన్హుట్టు నా మఖం లోకీ చూసారు. నేనే $ మాభ్దాడలేదు. చీన్నుగా నవ్శతూ టివీ తెరెవు చూనాను. నేను ఉదణం చూనీ ఉన్ను దృుశ్వుమే అలునా ఆ నీని వమా మొదలడున రెండు మూడు నీ బవాల్లోనే నా వళ్ళంతా త తమకంతో కాలీ వోనాగీందీ. ఇక ఆ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ నీన్‌ మొదలు కాగానే వూ వారు కూడా తట్టు కోలేక వోటునట్టున్హారు. వెంటనే ఆ ననీ వాని ఆవేనీ నన్ను) అల్టుకు వోటూరు. ఆ రోజు మొదలుకుని వతీ రోజూ మా శృంగార కార్మక్ర మం ఆ ననీ ఖాతోనే ముదలడ్యేదీ. మొత్తం నాలుగు నీంన్‌ ఉన్నాడు ఆ నీనీ ఖాలో

మదట నేను వ్యల్ణించీన ఆభఖీన్‌ నీన్‌ తరువాత ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఒకరీనొకరు చేను కోవడం. అలా ఆ ఇద్ద రు ఆడవాళ్ళు చేను కోవడం అందులో ఒక అమ్మాయలు వీథుడు చాటుగా చూని, రెచ్చీవోయు ఇద్దరినీ కలీవీ ఒకే నారీ చేస్తాడు. నీవయం తెలినీన రెండో అవ్యాలు వీయడు దాన్నీ అవకాళంగా తీనుకుని మొదటీ నీనులో చూవించీన తన్‌ నెక్రెటరీనీ ఇంటికే తీనుకొస్తాడు._వెనల్‌ గా ఆ ముగ్గురు అమ్మాయులు, ఇద్దరు మగవాళ్ళు అందరూ కలని ఒకే రూమలో ఒకరినొకరు చేనుకోవడం తో నీనీమా మగున్తుంది.

ఇక వోతే నలీం కు ఆ కానెట్‌ ఇచ్చెట్యూల్‌ కాబట్టి త వారు వలో కొత్త కానెట్‌ కొను క్కొచ్బీ) ఇంట్లో ఉండే రెండు వీనీ ఆల్‌ లు ఉవథూగించీ మాకో కావీ చేనీ వెట్టారు. రాను రానూ ఆ నిని వాకు నేను ఎంతగా అల వాటు వడ్డానంటే ఒత్కో నిలరి ఖా వారు భాంకుకు వెళ్ళాక కూడా ఆ కానెట్‌ తీనీ వెట్టు కునే శీన మా మెత్తం చూనేదానన.

ఇలా ఉండగా ఒక రోజు ఒకరి కొగిలీలో ఒకరం ఆద మరచి వోటు ఉన్హాఖు. ఎవ్చ్రటీలానే టీవీ తెర ఖద ఆ నీనీ వూ వన్తుంధీ. అవృటికే ఆ నీనీ ఖా చూడడం ఎన్నో సారో కూడా లెక్క లేదు. శీవారీ చేతులు అవ్చుటికే న్నానెటీ ఆక్కులు ఊడదీనీ వరే ఆచ్చాదనా లేనీ నా ఎద ఎత్తులతో ఆడు కుంటు స్తాడు.

అటు ఎదురుగా నినీ ఖాలో వన్తున్ను నీన్‌ ఇటు మూ వారి చేష్టలూ, ఈ రెండిటీటి వల్లా నాలో కామం కళ్చులు తెంచు కుని వొర్షుతుంది. నా ఎద ఎత్తులతో ఆడు కుంటున్న మా వారీ చేతుల జీదనా చేతీనీ వేని అబ్బా… తీన్సుగా నీనీ వా చూడని వ్రూరా ఏంటీ 7” అన్నాను.

“చూడూ.. ఎవరు వద్రన్హారు 7” అంటూ నా కుడీ రొమ్ముని తరీంత వ్యుధువ్రుగా వీనీకారు తను.

“వీరు ఇలా వీచ్చెక్కిన్తుంటే ఇక నీనీ మా ఎలా చూస్తాను”అంటూ తన చేతీనీ నా రొమ్యుకేనీ ఏషరీంత బలంగా అదు షుకున్తాను.

“ఆఅటున్తా ఆ నీనీమటా నీకు అంత నచ్చీందా ఎంటోత్‌? మొదట్లో వషో అన్ఫ్రలు చూడను అని బెట్టు చేనావ్రు కదా?” అన్నారు తను.

‘ఆ. మొదట్లో అంటే వీరు అనవ్యూంగా ఆ చీకుళ్యూ నాకుళ్యూ చూవీశ్తరీ.. ౯ అంటూ గణి గాను.

‘అనవ్వాం.. అనవ్వొం అంబాథ్ర గానీ దానీలో ఎంత నుఖ యంటో అనుభోవిశ్తే కదా తెలీ నేదీ?” అన్నారు
తను.

“అంబే 7” అన్హాను.

“అంటే. అదే… ఆ చీ కుళ్యూ నాకుళ్యూ మన మ్మాట్రె చేద్దామా అన.. ౯” అంటూ నానున్తూ అన్హారు.
ట్‌

“నీ.. చీ” ఆఅ ఆలోచనలే రాని వ్రూకండి. అక్కడ నోరు ఎలా వెడతామా.. అనప్తాం గా/ 7 అన్నాను.

‘అదీ మన శరీరంలో ఒక భాగమే కదోయ్‌, శుబ్రంగా కడుక్కునీ ఉన్నుంత వరకూ ఆ వనీ వలన
తవ్హూ లేదనీ విన్నాను” అన్నారు.

“వద్దు మవోనుభావా. తనం కడుత్సోనూ వద్యూ.. అక్కడ నోరు వెట్హా వద్దు “అంటూ లేచీ న్నానెటీ వీవీ వడేనాను.

“వోనీ, నుశ్చ వశీ చెళ్సువద్దులే. కనీనం నన్హున్లా కానేవు నీ వున్చూ రుచీ చూడని వ్రూవ్లూ.. వ్రజ…” అన్హారు తను.

“రూ వదూ, నేనూ వద్దూ.. ఇదిగో శీ నోటి కి అంత జీలగా ఉంటే వోటుగా ఇదీగో ఇదీ నోట్లో వెట్టు కున ఖీ ఇృత్హం వచ్చీీనంత నేవు చీత్కోండి “అంటు నా ఎదను తన మఖం శీదగా జరీవీ నా కుడి రొమ్యునే తన నోటిలోకి కుక్కాను.

అంతే, నేను తన నోటికి అందీంచీన రౌొమ్యుని అదిగా చీకుతూ నన్ను వెనవేనుకున్హారు తను. ఆ రోజు తరువాత తనకి చాంన్‌ దొరి కినవ్హుడల్లా ఆ నోటి వనీ గురించీ నాదగ్గర వ్ర స్తావంచడం, నేను నీర్పావవాటంగా కొట్టి వడెళ్టుడం జరుగుతూనే ఉందీ. కానీ తన వాలకం చూన్తుంటె నేను దానీ కి ఒన్న్రకునేంత వరకూ వదిలేలా లేరు అని వీంచీందీ. అలా నాకెందుకు అని వీంచీంటో తెలీథదు కానీ అలా అనీ వీంచడవే నా కొంవ ముంబీందీ.

అనలే ఖీ జురి గీిందంటే.. నలీం దగ్గర నుంచీ మూ వారు ఆ కానెట్‌ తెచ్చీన రెండున్హుర నెలల తరువాత అను కుంటాను, తవా మూడన వెడ్డింగ్‌ భానివర్తరీ వచ్చంది. తా మొదటి తానీవర్శ్భరీ కీ తా వారు నాకో ఖర్మీదెన చీర ఒకటి వెడెంట్‌ చేసారు. రెండో భూనీవర్శరీ కీ ఖర్తీదెన చీరలు రెండు కొన వెట్హారు. ఇక యాడవది కదా మూడు చీరలు ఇస్తారా అనీ ఆ రోజు తోనం ఆత్రుతగా ఎదురు చూ నాను.

నేనంతగా ఎదురు చూనశీన రోజు రానే వచ్చ్రీందీ. ఖా వారు భాంకుకు శెలథ్రు వెట్టారు. ఉదభాన్న లేచీ ఇద్దరం తల న్హానం చేశీ ఐఎవ్ఫటీలానే గుడీ కి వెళ్ళీ వచ్చ్దా)య. ఇంత కు ముందు రెండు భటానీవర్శరీల కు అలా గుడీ నుంచి రాగానే నన్ను వడక గదిలోకి వీలీచీ నా గళ్‌ ఇబ్బీ) ఆశ్చ)ర్భంలో ముంచెత్తి నన్ను వడక వఖీదకు లాగారు. ఈ సారీ అలానే చేస్తారో లేదో అనీ ఆలోబీ న్లూ వంట గదీలోకీి నడిచాను.

నేను అలా వంట గద్నీవెవు నడీచానో లేటో వడక గదీలోంచీ తను “వద్దూ.. ” అంటూ వీలీచీన వీలువు వీనవడిందీ. ఆ వీలువు కోనవే ఎదురు చూన్తున్ను నేను వెంటనే రీన్ళ్రన ఆ రూమలోకి వరుగెభ్హాను. నేను ఊపాంచీ నజ్లే తన చేతిలోజక వాతెట్‌. నన్ఫు చూడగానే “మచ్చబెన తన మాడో వెళ్ళి రోజున నీకు ఒక చీన్ను బళ మతో” అంటూ తన చేతీలోనీ పొకెట్‌ నా చేతికీ ఖచ్చా)రు.

వెంటనే ఆత్రంగా ఆ పాకెట్‌ వీవ్చీ చూనీన నాకు కళ్ళు చెదీరి వోటూయు అందులో మాడు చీరలు లేవ్రు. నేను ఎవ్చ్ఫటి గానో కొనాలని ముచ్చట వడుతున్ను రవ్హుల నెశ్హై న్‌. దానీనీ చూడగానే నాకు నోటిలోంచీ తాట రాలేదు. నా ఆనందం చూనీన తను నశ్చ్య్రతూ..

“నీకు ఈ రవ్వల నెశ్లిన్‌ కొనుక్కోవాలని ఎవ్ఫటినుంచో ఉందని నాకు తెలు సోల్‌, అందుకే రెండు నంవత్త్రరాలుగా దీని కోన వనీ నెవరేటుగా డబ్బు) నేవ్‌ చేన్తూ వచ్చాను” అన్నారు.

నీడాం చె వ్రులంటే తను ఇచ్చేన బవ వతీతో నేను భలే థ్రీల్‌ అటభ్యూను. వెంటనే ఆనెశ్రైిన్‌ వక్కన వడేనీ తన శీదకి వంగి వెదథ్రుల జీద గట్టిగా ముద్దు వెట్టి కాంత మంచీ గీజ్ట్‌ ఇచ్చీనందు కు జీకే మీ కావాలో అడగండ…” అన్హాను.

శీ వద్దు. నుశ్చ్రూ ఆనందంగా ఉంటే అదే చాలు “అంటూ నన్ను తన తొగిలీలోకి లాక్కున్నారు తను.

‘అవో. అలా కాడు, వ్రతీ సారీ ఖీరే నాకు ఇలా గీట్ట్‌ కొనీవ్రూడం బాగాలేదు. నేనూ ఏవన్నా ఇస్తాను. శకు వతి కావాలో అడగండి ” అన్హాను.

అవ్చ్రటీకే తన చేతులు నాచీర కొంగును లాగెట్టుడం, నా రవీక భక్కులు వివ్నెళ్పుడం ఊరీ గీ వోఖుంది.

ా గిజ్ట్‌ నంగతీ తరువాత చూద్దాం ముందు వీటి నంగతి చూడనిటూవోట్‌” అంటూ అవ్వుటి కే వక్స్‌ తీనేనీన బ్రాని నావంటి శీదనుంచీ లాగేనీ చంగున బభటకు దూకిన నా ఎద ఎత్తుల్నవె తన మఖం వేనీ రుద్ద సాగారు.

తను ఇచ్చీన రవ్వల నెశ్లిన్‌ మపొష్తో లేక తను చేన్తున్ను వనులకు నాకూ వేడె క్కీంటో తెలీళుదు కానీ మరే త మాటాడకుండా తనకు నవోకరించ సాగాను. అలా మెొద్దలెన ఖా వూర్చంగ్‌ షో మగినే నరీకి తలో వదీవేను నీ మేషాలు వట్టిందీ. వనీ వ్రూర్తీి అటభ్యూక అలనటగా వడుకుని ఉన్న తన గుండెల్లవె తల వెట్టి అలాగే నగ్భుంగా వడుకునీ తన చెంవ జీద నా అరచేతితో రాన్తున్హాను.

“వదూ../ ఇందాక నన్నో కోరీక కోరుకో వన్హావుగ్యా వురి నేను వతి అడిగినా తీరు స్తావాణో అన్తారు.

“నేను తీర్భగలీి గేదీ అబుతే తవ్చ)కుండా తీరు స్తాను ” అన్నను.

‘ెె వ్బాక వళ్ళీ నుశ్చ్రూ తోవగించు కుంటేనో లేదా తీర్చనంటబేనో?” అన్నారు.

“అనను చెవ్ఫ)ండీ, అణునా నేను అంతగా తీర్భలేని కోరీ క్‌ ఏ విటట్లా)?” అన్నాను. అలా అంటున్నువ్రుడు నాకు నడెన్‌ గా నోటి వనీ గురీంచీ తను నన్ను వదే వదే బ్రతీ తీలాడడం నేను వ్రతీ సారీ కాదనటం గుర్తుకు వచ్చ్రీందీ. దనీతో తను నన్ను అడగబోణే కోరీ క వతీబో నాకు అర్హమెవోటుంది. మామయాలు వరిశ్రితుల్లో అబుతే ఎలా ఉండేదో తెలీళటదు కానీ తను ఇబ్బీన నెశ్తెన్‌ ఎధ్యెక్స్‌ ఇంకా నాలోంచీ పోక పోవడంతో పోనీలే పావం తనకు ఒక సారీ “నరే * చె వ్చేద్దాం అను కున్దాను.

కానీ నా అంతట నేనే బభట వడటం ఇష్టం లేక వఖీ తెలీతనట్రే తనతో “వోనీ, శ కోరీ క వంటో చెవ్నే యందు, శీకు నేను ఆ తోరీఠ తీరుస్తాననీ నమ్మకం కలగాలంటే వతి చెళ్యూలో చె వృండీ” అన్తాను.

దానీకు తను అలా అన్నాథ్చు బాగుందీ. నేను ఇవ్యుడు నీన్ను కోరబోటు కోరిక తవ్చ)కుండా తీరుస్తానని నా శీద వాజ్టేనీ చె న్న” అంటూ చెట్టూ చాచారు.

అవ్బ)టీ కే తను కోరభోలేదీ ఏవిటో ఊపాంచాను కనుక, వెంటనే నా చేతీనీ తన అర చేతీలో వేనీ “శ శద వట్ట. జరు వతి అడిగినా తీరుస్తాను, కానీ ఒక్క సారే.. ” అన్నాను.

ఒక్క నారే న్నా. అంటె నేను వమ అడగ భోతున్హానో నీకు తెలు నా?” అన్హారు తను.

నేను చేనీన తవ్నేేంటో అర్ధం అలఖ్బుందీ. కానీ వెంటనే బభుబ వడకుండా లేదు, తెలిభుదు. ఊరీ కే అలా అన్నాను. ఇంతకూ ఆ కోరిక వంటో చె వృండి ” అన్నాను.

అందుకు న మాభానంగా తను ‘వ్హుకుండా తీరు స్తావ్రు కదూ 7” అనారు.

“నాకు దేవుడి శీదా, వొట్టు శీదా ఎంత నవ్యుక మౌ బీకు తెలును కదా? శీ వీద వాజ్టు వేసాక, నా వూణం వోటునా నరే శీ తోరీక తీర్చేందు కు వథుత్నస్తాను నరేనాణో అనాను.

“అలా అణుతే నరే. నా కోరీఠ వంటో చెవ్నేయందు నిన్నో వళ్ళు అడగనా?” అన్నారు తను.
ఆల జఆజండగండీ” నా నమాభధానం.

“ంండగనాడు కూడా వాత మొగుడేనా? అన్న నొవత ఎధ్బుడన్లా వీన్హావా నుథ్హ్రా?” అనే అడీగారు లతను.

‘బందుకు వీనలేదు. ఎన్నో నార్హు విన్నాను” అన్హ్నును.

“మరీ ఆ నామెత ఎలా వచ్చ్రీంబో తెలు నా?” అని వ శ్చీంచారు.
(ల

‘ఉ.. ఈూ.. ” తెలీథదన్హుట్టుగా తల ఊవుతూ అన్నాను.

“వ్రూర్చం.. అంటే తన తాత మత్తాతల కాలంలో వ్రతీ వీడాదీ రవీకల వండగ అనే జరువుకునే వారట. ఆ వండగ రోజు ఊర్లోని వెళ్ళి అమన భఅువతులందరూ ఒక చెట్టు చాటుకు వెళ్ళి తమ వంటీ ఖీదీ రవీకలని విన్నీ అక్కడ వేని వచ్చేవారట. వాళ్ళు అలా రాగానే ఆ భువతుల

మొ గళ్భందరూ వెబ్భి ఎవరికీ దొరికిన రవికని వాళ్ళు) తెచ్చుకునే వారట. అలా తెచ్చుకున్న తరువాత నథవకుడికి ఎవరీ రవిక దొరీకీతే ఆర్యాత్రీ ఆ రనీక వోనర్‌ ఆయవనకుడితో గడివేదంట. వరునటి రోజు ఉదయం వీజీ జరగనబ్లే ఎవరీ ఇళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళివొాలే వారట.

అలాంటీటీ ఒక వండుగ రోజు వోవం ఒక అమ్మాయలు రవీక ఆమె మొగుడికే దొరికిందట. తనకు ఆ ర్యాత్తీ ఎటువంటీ మగాడు వన్తాడో అని ఎదురు చూన్తున్న ఆమె చేతీలో రవీకతో తన మోొగుడే రావడంతో ‘అబభ్తా.. వండగ నాడు కూడా వత మొగుడేనా” అన్నుదట. అలా ఆవీడ నోట్రీలోంబీ వచ్చ్రీన ఆ వాటే ఇన్చుడూ నామెతగా మారీందీ” అంటూ ఆ నాొమెత వెనుక ఉన్న కధని వీనీవీంచారు తను.

తను చెవ్బీన వీవణం వినీ నవ్చ్రూతూ లేచీ కూర్చుని నాబ్రా రవీకలని అందుకుని వేను కుంటూ ఇదీ నీదామేనా లేక తఖరు న్ఫ్యష్లించీన కధా?” అన్నాను.

అత్వ నీజుంగా.. వీదోబుక్‌ లో చదీవాను. నీ శీదొట్టు నేను నష్తీంచీంది కాదు” అన్హారు.

‘ఖంత చీన్లు వీవటాని కీ నా శీదొట్టు ఎందుకు కానీ, ఇంతకూ తీ కోరీక ఏంటో చె వృకుండా ఈ కధలు చె వృడం అందు కు” అన్నాను.

“అదే అక్కడికే వన్తున్హాను”అంటూ వత్కనే వడి ఉన్న నా లంగా తీనీ నా చేతీకీ అందీనూ వ్‌బ్ఫీ కంటిన్యూ చెళ్సుడం మెదలు వెట్టారు తను.. “అలా మన వూర్చీకులు నంవత్సరానీ కో ర్యాత్రీ రవీకల వండగ ఉరువు కున్హుట్లే, వీదే శాల్లో ఇవ్ఫటి తీ కొన్న జంటలు అవ్చుడ వ్యుడూ న్నెవల్‌ ప్పార్టీలు అరేంజ్‌ చేనుకుని ఆ ప్టీలలో తవు పార్ట్రల్‌ నీ వార్చుుకుంబారట ” అంటూ ఆపారు.

అవ్వ్ఫటీకే లేచీ నీలబడి లంగా కట్టు కున్న నేను కింద వడి ఉన్దు నా చీరని తీనీ చుట్టూ కుంటూ… ‘న్ముడివన్న నాకెందుకు చెబుతున్నారో తెలును కోవచ్చా)?” అన్హాను.

అందుకు న మాధానంగా తను అక్కడికే వన్తున్హానోట్‌ ఈ కధలకూ, నేను కోరబోళు కోరీ కకూ నంబింధం ఉందీ గనుకే వినీవీన్తున్నాను. ఇక ఉవోద్ధాతం న్లూర్త అజ్బందీ కనుక అనలు వీవభుం చెవ్నేన్తున్నా.. నేను చెవ్నీన వీషటాల్లోలా మనయా ఒక నారీ ఇంకో దంటతో కలీ నీ భార్భలనీ మార్చుకునే గేం ఆడాలనేదే నా కోరీ క” అంటూ లేబీ నీలబడీ తన దిక్రలు వేనుకో నాగారు.

ఒకో నీ మవం వోటు అనలు నేను వమీ వీంటున్హానో అర్ధం కాలేదు. తను చెవ్నేదీ నీజషా లేక జోక్‌ చేన్తున్హారా అన్ను అను వానం వచ్చింది. అందుకే వశీ షూద్దాడ కుండా అలానే ఉండి వోళోను. అలా ఎంత నేవ్రు ఉన్నానో తెలీళుదు కానీ…

“వేథ్‌ వద్దూ… వంటి అలా బెల్చం కొట్టిన రాజులా నీలబడీ వాటాను” అన్ను తా వారీ మాటలకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను. తను కోరిన కోరీక విన్న వాక్‌ లో ఉండివోటున నేను తను బక్రులు

వేను కోవటం కూడా గ మనీంచ లేదు. నేను వీఖీ మాభ్హాడక వోటేనరీ కి తనే తళ్ళీ..

“వద్యూ.. వీంబ్రా అలా అబువోటావు. నీకు ఇ్మక్టం లేకుంటే వద్దులే../” అన్హారు.

వెంటనే ““అనలు.. అనలు ఈ అబుడీలా వకు ఎందుకు నచ్చీందీ 7?” అన్హాను. నేను అలా అనే వుడు నా గెౌంతు వణ కటం, మాటలు తడదిడటం నాకు తెలున్తూనే ఉందీ.

“శజుం చె వ్లులంబె ఇదీ నాకు వచ్చీన అబుడిణా కాదోత్‌” అన్హారు తను.

“వరి 2” అన్నాను.

“వన నలీం వ్రవోజ్‌ చేసాడు. దీని వెనుక మౌనా ప్రోత్సావోం కూడా ఉందని చె వ్రాడను కో” అన్నాడు.
“అంటే… ఖీరు అనేదీ.. తనీద్ర రం, వాబ్భిద్ర రూ.. “అంటూ గణి గాను.

‘ఆవో. కరెక్టుగా గన్‌ చేసావు. నువ ఒన్సుకుంటే నేను వౌనాతో నుశ్చ నలీం తో. “అంటూ ఆవారు.

అనలు తను చెబుతున్హుది వీనడానీకే వీదోలా ఉందీ. నేను వీజీ వూభ్హాడక పోవడం చూని వళ్ఫీ తనే..

‘అనలు ఇదంతా ఎలా మొదలబ్టూంటో చెబుతా నీను. నేను నలీం దగ్గర ఆ కానెట్‌ తెచ్చాను కదా.. అదీ తీరిగి ఇచ్చేనీన రోజు నీనీ మా ఎలా ఉందీ అనీ అడీగాడు. భాగానే ఉందీ అని చెవ్ఫ)గానే, భాభీ చూడందే చూడనన్నావ్రు కదా అన్నాడు. అన్యుడు నేను నుథ్చ్ర కూడా చూనావని చె వును. అణుతే మొత్తానే కీ తననీ ఒవ్చంచావన్న మాట అన్నాడు. అవ్రునన్హుట్దు తల ఊవీ వచ్చేనాను. అలా నేను వచ్చేనీన ఒక అర గంట కు అను కుంటాను తను తళ్ళీ వచ్చీ) నాతో ఒక వదీ నీ ముషాలు మూభ్దాడాలీ అంటూ వక్కనే ఉన్న ఇరానీ వోటల్‌ కు తీనుకెళ్చాడు.

అక్కడ చాణ్‌ తాగుతూ మొదటి నారీగా ఈ భార్భలనీ తమార్చుుకునే వషయం గురీంచీ వ్ర స్తావీంచాడు. మొదట్లో నాకు భలే కోవం వచ్చీందీ. కానీ ఇదంతా మౌనా ప్రోత్సావాంతో చేన్తున్హాననే చె వ్పొడు. నేను తన తాటలు నవ్యులేదు. కొద్దీ రోజుల క్రితం ఖారీన్‌ నుంచీ వాళ్ళ) ఛ్రెండ్స్‌) వచ్చిన వుడు వాళ్ళు నలుగురూ కలీనీ వ్యార్టుల్స్‌ నీ వార్చుకునే గేం ఆడారనీ, మౌనా మొదట్లో ఒన్హుతోక వోటునా ఒక సారీ ఆడడం మొదలు వెట్టాత ఆ గేమునీ బలే ఎంజాణ్‌ చే నిందనీ ఏదేదో బె న్మ)కొచ్చాడు.

తను చెవ్నీనదంతా విన్స నేను నాకు ఆలోబీంచు కోవడాని కీ కొడ్డీ రోజులు బెం ఇవు మనే అడీగాను. ఆ రోజు నుంచీ వ్రతీ రెండు రోజులకో నారీ నాదగ్గర కొచ్చ మనా నా వేద ఎంత మౌడు వడుతుంటో చెవ్చే వాడు. తను రోజూ చెబుతున్న వమాబలతో షౌనాని చూనీనన్హడల్లా నాకు అంతవరకూ లేనీ ఖీలీంగ్భ్‌ వవేవో కలగ సాగాబు థెనల్‌ గా తనకు జీ కె చెద్బి ఎలాగెనా నన్ను ఒవ్నీ)స్తాననీ చె వ్లను.

ఇక వాళ్ళిద్దరూ నీ దగ్గరనుంచి ఎన్చుడె వ్వుడు గ్రీన్‌ నీగ్గుల్‌ వన్తుందా అని ఎదురు చూన్తున్హారు. ఈ నెలాఖరు లోవల నేను నీతో వూద్దాడ కుంటే, మౌనాడే వెలి గా నీతో మాబ్దాడి ఒవ్న్రస్తానని

చె వ్చందట. ఇంతలో మన భూనివర్శరీ రావడం, నీ అంతట నువ్హే నన్ను ఒక కోరిక

కోరు కోషునడంతో ఖక నా వనీ కొంతలో కొంత నులువు అట్బాందీ.

అదీ వదూ జరిగిన వీవయం. వీవీ దాచు కోకుండ నీకు మొత్తం చెవ్నేసాను. నువ నీ నర్ధభుం వెంటనే చెవ్చుక్కరలేదు. నేను వెళ్ళి మనీద్దరీ కీ లుంచ్‌ వదనా వట్టు కొస్తాను. ఈ లోవల భాగా ఆలోబీంచు కుని ఈ వీవభుం చెన్న). ఐ తోవ య వీల్‌ వోన్‌ ఎ గుడ్‌ న్యూన్‌ భర్‌ జశ”అంటు మూన్‌ వేనుకుని న్యూటరల్‌ తాళాలు తీనుకునీ బటట కు నడిచారు.

(ఇంఠొా ఉందీ…)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*