నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౫ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 05

నలీం బె వ్నీనట్టు అందులో వూటల్‌ అంతా ఖంగ్లీ వులోనే ఉందీ. అందులో రానీ ఉన్న వీవభం చదీవేన నాకు వతీ వోటునంత వనీ అజ్బాందీ. వెంటనే మేగిలీన మగ్తుర్నీవెవు చూనీ ఈ ఆట నాకు ఖ్యత్టం లేదు” అన్నాను.

నా వొటలఅకు విగీలీన ముగ్గురూ వాక్‌ తీన్నుట్టు మఖం వెట్టారు. మా వారీ ముఖంలో అణుతే నెత్తురు చుక్క లేదు. వెంటనే నాకు దగ్గరగా వచ్చీ) అదేంటీ వద్దూ, ఇంత దూరం వచ్చాక.. అందరినీ ని రుత్తావోవరిచాథు ” అంటూ మల్లీ గా అన్హారు.

మోనా నలీం చూన్తుండగా తనతో ఆ నీవభం చర్మ్రంచేందుకు నాకు జ్శ్హం లేదు. అందుకే నా చేతీలోనీ ఆ కార్డుని అలానే వట్టు కుని ఓక నారీ అలా రండీ, మాభ్హాడదాం” అంటూ ఆ గదీలోంచీ బయటకు నడిచాను. మా వారు నా వెనుకే నడీచొన్తే, నా ఉద్దే శాన్న అర్రం చేనుకున్ను మౌన్తా నలీ ములు ఆ గదీలోనే ఉండి వోటూరు.

య. వత్స గదీలోకి రాగానే తను వ్‌బ్యీ “అదేంటి వదూ, అలా ఒక్క నారీ గా అందరినీ డీన వ్రుయింట్‌ చే నావ్చు?” అన్నారు.

“నేను ఎందుకు అలా అన్హానో ఈ కార్డులో రానీందీ చదీనీతే శకే తెలున్తుందీ “అంటూ నా చేతీలోనీ కాల్డ్‌ తీనీ తన చేతీకి ఇచ్చాను. వెంటనే నా చేతీలోనీ కాల్డ్‌ అందు కుని దానీలోనే మాటర్‌ చదీవీన తను..

ఓన.. ఇంతేనా? దీని కోనమా నుథ్చ్ర అంతగా రె న్మీన్ట్‌ చేన్తుంది?” అన్నారు.

తన మాటలకు నాకు ఆళ్ళ)ర్భం వేనీందీ. ఇంతకూ ఆ కార్డులో వతి రానీ ఉంటో వకు అర్దం
అట్బుందా?” అన్తాను.

సందు కు అరం కాలేదు, బాగానే అట్బుందీ ” అన్నారు.

“మరీ వీజీ రానీ ఉంటదో కొన్త తెలుగులోకి అనువదీంచీ చె వృండి ” అన్నాను.

నా వొటలకు తను ఆ కాల్డ్‌ తీనుకుని దానీలోనే వాటర్‌ చూన్తూ “తీరు మొదటి సారిగా వ కన్నెరి కానీ ఎవరీ కి అర్నీంచారు? ఆ నంతథన ఎలా మొదలటఖ్రూందీ? ఆ నంతుళన మందలలునవ్వుటి నుంచీ శీ కన్నె పొర చీనీగిన వరకూ వీజీ జరిగిందో జిగీలీన వ్రేతల్స్‌ కు శ్లూర్తి వీవరంగా చె వృండి” అంటూ ఆ కార్దులోని విషాన్ని తెలుగులోకి అనువదీన్తూ చదీవారు.

“అదీ చీన్న వీవభయం అంటారా?” అన్నాను.
“సరి 72” అన్హారు తను.

‘ఒక వేళ ఆ కాల్డ్‌ నాకే వచ్చీ) ఉండిందీ అను కోండి అవ్చుడు మన మొదటి ర్యాత్రీ వీవయం అంతా ఖీ న్నేపాతుల మందు నిగ్గు వీడిచి చె శ్హ్రుకోవాల్తి) వచ్చేేదా కాదా?” అనాను.

“దానీ కే ముందోణ్‌ ఇంత దూరం వచ్చాక వాళ్ళిద్దరి దగ్గరా మనకు ఇంకా నీక్రెట్స్‌ వమంటాణు చె వ్య?” అన్హారు తను.

“అడణున్తా వశీకు వురీ వతిపోతుంది. వు వు మన వడక గది వీవభటూలు వరాజణు వాళ (కీ ఎలా బె న్హ్ర)కుంటాము [గొ అన్నాను.

“విచ్చీదాన్నా వాళ్ళిద్రరీ మందు వనీదబ్దరం శ్రూర్తిగా బక్రలు విన్నీ నీలదిడేందుక్సు నా కింద మౌన్హా నలీం కీంద నుథ్రూ నలీగేందుకు లేనీ అభ్యంతరం తన వడక గది విషయాలు చెవ్నేందు కు ఎందుకు నచ్చీంంటో న్లాకెతే అర్హం కావడంలేదు 7” అన్హారు.

తను చెబుతుంది నీడ వే అనీ వీంచీందీ. మరీ ఆ కార్డు లోనీ ఎవీవయం చదవగానే అలా ఎందుకు (వ్రవర్తీంచానో నాకే అర్దం కాలేదు. నేను వొనంగా ఉండటం చూనీన తనే వల్ళీ..

‘ఆలునా నేనున్నాను కద్మా భభువడ కుండా ఈ ర్యాత్రీనీ ఎంజాణ్‌ చెట్టు శ్రీజ్‌ నాతీచ్చీన మాట త వ్శ)కూ 72” అంటూ బ్ర తీ మీలాడారు.

తను అంత గా బ్ర తీ మీలాడుతుంటే ఖర ఎలా అడ్డు చె వ్రలో అర్హం కాలేదు. దిక్టులు టీ వ్లూ)లీ అన్న వీవణమే జే ర్చీంచు కోలే కుంటే, ఒక సారీ నంటీ వీది బక్ర్టులు అబువోగానే ఈ కాళ్డ్ల్భ తీట్యూలి అన్న మరో నీబంధనే నాకు కొరుకుడు వడడం లేదు. దేవ్రుడీ దణ వల ఈ రోజు పొంటీ వేనుకునీ వచ్చాను. దానీతోనా వంటి శీద చీరా అంగ్కా రవీక్కా బ్రా, పొంటీలతో కలీవీ అబుదు దక్రులు ఉన్నాయి అంటే ఆరో సారి నా వేరు వచ్చీనశ్హుడు ఆ చీటీలోంచీ ఒక చీటీ తీనీ అందులో మీ రానీ ఉంటే అది చెళ్యూలీ.

అలా ఆలోబీ న్తుండగా వ్లావ్‌ లా ఒక ఆలోచన నా ఖదిలో మెదిలింది. నేను వతి మాధ్దాడ కుండా ఆలోచనల్లో ఉండటం చూనీన మూ వారు..

నం చీ వదూ, చీన్బ వలా ఉఇంత దూరం వచ్చాక ఇవ్చుడు డ్రావ్‌ అణుతే బాగుండదు. ఈ ర్యాత్రీకీ నా తోం అడ్వర్‌ చేనుకో భ్రీజ్‌” అంటూ నాకు దగ్గరగా వచ్చారు. తను అలా రాగానే

నా తననులో వచ్చ్రీన ఆలోచనని అవులు వరున్తూ..

“0౮రే శ కోనం అలాగే ఒన్ము)కుంబాను. కాదంటే ఒక్క్సాతరీ వేరుతో రి చీటీలు కాకుండాల్‌ చీటీలు వేనేలా జీ న్చేపాతుడినీ ఒవ్న్రంచండి ” అన్సాను.

నేను వతి చెబుతున్హానో తనకు అర్టం కాలేదు. అర్రం కాగానే నవ్చతూ బంటీ ఈ రోజు పొంటీ వేనుకుని వచ్చావా?” అన్సారు.

అవ్రునన్దుట్టు తల ఊపాను. వెంటనే తను అలాగే అడుగుతాను వద. కానీ దీనీ తరువాత నుధ్చ్య్రూ వళ్ళీ దేనీ కీ అభ్భంతరం చె వృకూడదు ” అన్నారు.

“అలాగే వదండి*” అన్నాను.

ఇద్దరం తీరీగీ నలీం వాళ్ళ వడక గదీలోకి వచ్చాము. మేము వీత చెబుతామో అన్హుట్టు ఆత్రంగా వా మఖింెవే చూన్తూ ఈజ్‌ ఎవీరీ తీంగ్‌ ఓ3 7” అన్హాడు నలీం.

జూ భూ అంతా ఓకేనే. కాదంటే శీభాభీ నుంచీ ఒక చీన్హు రిక్‌” అన్హారు మూ వారు.

పంటదీ చె శ్హ్రు భథ్యూ” అన్ను నలీం తవాటలకు మా వారు “మన దేర్చు ఒక్కొత్కరీవీ ఆరు నొర్డు కాకుండా అణుదు నార్డు రాస్తే చాలనీ తన అభీ వాయం” అన్నారు మా వారు.

నలీం కానేవు న్నావెవే దీక్షగా చూనీ నశ్చ్రతూ భాభీ మీరు ఈ కాళ్ల తీనేందుకు భయవడుతున్హుట్టు ఉన్హార్కు నన్ను న వ్యుండి ఇదీ శీరు అనుకున్నుంత కృ్యర్థం వీజీ కాదు. ఒక సారీ గేం స్లాల్స్‌ అటల్యాళ జరు భాగా ఎంజాజ్‌ చే స్తారు ” అన్హాడు.

నేను వశీ వాభ్హాడలేదు. ఇంతలో మౌనా అందు కున ‘దీదీ, కొన్నీ రోజుల క్రీతం మా థ్రెండ్స్‌ తోళ గేం ఆడినవ్హుడు నేను ముందు వీలానే ఖీల్‌ అథ్యూను. కానీ గేం ఫ్రాల్డ్‌ అట్యూక, తన వేరు ఉన్ను సీన్స) ఇంకా కొన్న ఉంటే భాగుండునే అని వీన్తుందీ ” అందీ.

నేను వశీ వాబ్దాడక వోలే నరికి తనే వల్ళీ అబునా వనం బక్రులు వివ్చే దానీ కంటే, కార్డ్స్‌ తీనినవ్చుడే థన్‌ ఎక్కువగా ఉంటుందీ “అంటూ నా దగరగా నడిచీ నా చెవీలో “అనలు ఎక్కువ కార్డ్‌ తీళ్తూలనే నేను నా చున్నీ కూడా వోల్లోనే వదీల్‌ వచ్చాను” అంది.

తన మాటలు నీజువే. మేషము వాళ్ళ ఇంటి కి వచ్చీన వుడు తన చుడీదార్‌ శద చున్న కవ్హ్రుకుని ఉండటం గమనించాను కానీ ఇన్చుడు అదీ లేదు. వాళ్ళు అంతగా చెబుతున్నా నాకెందుకో ఆ కాల్డ్‌) తీన్తే అందులో వతి చెథ్యాలనీ రానీ ఉంటుందో అన్ను భథం తగ్గటం లేదు. అందుకే వాళ్ళు ఎంత చెబుతున్నా ఓ ౩ *”అనలే క వోతున్హాను.

జక్క తణం నేవు ఆ రూం నీళ్ళభబ్రంగా ఉండి వోటుందీ. కానేవటీ వరకూ ఎవరూ వాటలాడక వోళే నరీకి వూ వారే గెంతు నవరీంచుకుని “పోనే, తగిలిన అందరి వేర్పు ర నొర్హు ఉంచేనీ, తన వేరు మటుకు € నార్లే వెడదాము* అన్నారు.

అందుకు నలీం ‘అవ్చుడు ఒకరి కి చీటీ తీనే చాన్‌ న్‌ పోతుంది కదా భథ్యూ?” అన్నాడు.

తన మాటలకు న ఖాధానంగా “వద్దు వేరు తీనేన్తున్నాము కాబట్టి తనకు 5 చాంనులే ఇద్దాము” అన్హారు మా వారు.

అందు కు మౌనా “తనందరం ఆరు సాధ్డు చీటీలు తీశ్తే, దీదీ తమబుకు అబుదు సారే తీట్పుడం వవ భాగుండదు. వోనీ ఒక వని చేద్దాం, ఒక చీటీలో దీదీ వేరు కొట్టే నీ నా వేరు రాభుండీ” అంది.

ఆ ఐడిటా బాగానే ఉందీ, మీకూ ఓకేనా?” అంటూ నలీం మా ఇద్దరి వెన్లూ చూసాడు. షూ వారు తనకు జికే అన్హుట్టు తల ఊపారు. నా మూలంగా అందరీ కీ ఇబ్బందీ రావడం, మోనా తనో త్రాగ యౌర్తీలా తన వేరు వడు నార్దు రాణమనడం నాకు అన్స్రలు నచ్చలేదు.

అందుకే, ఇక వమ అణుతే అదీ అవ్రుతుందని అనుకుని..

‘అలా వఖీ వద్దు. యందు అనుకున్న వ్రకార వేవ్రతీ జక్కరీ వేరు ఆరు సార్డు అలానే ఉంచేద్దాం” అన్నాను.

నా వొటలకు తవీగీలీన ముగ్గురూ ఆర్‌ భు వృ్యూర్‌7” అన్నుట్తు న్నావెవు చూనారు.

‘జుంగానే చెబుతున్నాను. మొదట్లో కొంచెం భయవడ్డాను కానీ, ఇన్నుడు మోనా అంతధెర్భం బె వ్న్రీందీ కదా అందుకే ఓకే అంటున్నాను” అన్నాను.

‘ంకా వొాటలతో అనవనరంగ్గాబెం వ్యేక్ట్‌ చేను కోవడం ఎందుకు, అందరీకీీ గేం రూల్స్‌ అర్ధం అటభ్యాణు కనుక లెట్స్‌ ఫ్లార్‌ ద గేం”అంటూ వమా వేర్షు ఉన్ను చీటినీ తీనుకుని దానిన కీందకీదెకీ కులీ కించ సాగాడు నలీం.

ఇంతలో మౌనా ఉత్క నీ మేవం. తలో వీవయం చెవ్ఫడం వర్చీవోళావు” అంటూ లేచీ నలీం చె వీలో వదో చె వ్చిందీ. తన వాటలు నవీన నలీం (ఓ అదా…” అంటూ వొవెథు తీరీగీ..

శీ లేదు. తనం చీటీలు తీట్పుడం మొదలు వెట్టాత ల్యాన్ట్‌ చీటీ అంటే 224 వ చీటీలో ఎవరి వేరు అణుతే వన్తుంటో వాళ్ళు ఈ కార్ల్‌ లోంచీ ఒకటి తీళ్యూల్సీన అవనరం లేదు. ఆ 24వ చీటీతో మన గేం శ్రూర్తి అవుతుందీ గనుక్క ఎలాగూ ఆ చీటీలోని వేరు ఉన్న) వ్రుత్తి అవ్చటీ కే నగ్భుంగా ఉంటారు కనుక ఆ వేరు వచ్చీన వ్వుక్తి, ఈ డెక్‌ లోంచీ కార్డు తీనే బదులు తన వార్డ్‌ నల్‌ ని నెలెక్స్‌ చేనుకుని అనలు వనీ మొదలు వెట్టాలీ. ”

‘అణుతే ఆ స్వార్డ్‌ నల్‌ ఖీ స్పాన్‌ అట్టా ఉండ కూడదు. ఉదాపోరణ కు ఆ ల్మాన్ట్‌ చీటీ మౌనా వేరు వచ్చీందను కోండి, అవ్వుడు నేను, భాబీ చూన్తుండగానే తను భథ్యూతో కలనీ అనలు వనీ బూరంభీ న్తుందన్న వాట ” అన్నాడు.

తను చెబుతున్న దానీన బట్రి ఆ ఆఖరు చీటీలో నా వేరో లేదా నలీం వేరోజంటే.. మూ వారు, మౌనా వీబ్భిద్రరూ చూన్తుండగానే నేనూ నలీం ఈ వడత శీద.. ఆ ఆలోచనలకే నా వళ్ళంతా ఎదోలా అబువోటుందీ. నా ఆలోచనలతో తనకు నందిందం లేనట్టు గా..

‘కే.. లెట్స్‌ ఫ్రార్త్‌ దెన్‌. మన నలుగురీలో నుధాకర్‌ భథ్యూ వెద్ధవాడు కాబట్టి వ్యర్ట్‌ వేరు న తను డ్రా చేస్తారు” అంటూ తన చేతీలోనీ భాళ్స్‌ నీ వా వారీ చేతీకి ఇచ్చాడు నలీం. నలీం ఇచ్చీన భాత్స్‌ తీనుకుని దానిని బాగా కులీ కించీ ఒక చీటీ వెకి తీసారు మూ వారు.

‘దేశ్రుడా..నా వేరు రాకుండా చూడు స్పాశీ”అని మొక్కుంకుంటూ తను ఎవరి దేరు చదుథ్రుతారా అనీ చూనాను.

చీటీని వీది దానీలోని వేరు చూనీన ఖా వారు నథ్చ్రతూ “”నలీం”అనే వెద్దగా వేరు చదీవి ఆ చీటీని నలీం చేతికి ఇచ్చాడు.

దీ అన్వాయం భథ్యూూ నుశ్శ్య వెద్ధ్రవాడివీ అనే గౌరవంతో నన్ను మొదట తీథ్తూమంటే నా వేరే తీస్తావా” అంటూ నథ్చ్రతూ చీటీ తీనుకున్హాడు నలీం. అలా చీటీని అందు కున్ను తను మంచం శీదనుంచీ దబీగి నడుచుకుంటూ ఆ రూమలోజక మూలగా ఉన్న బేబుల్‌ వద్ద కు వెళ్ళి నీలబడి తన వ్యల్‌ బటన్‌ న్‌ వీన్ళుతో సాగాడు. ఒక నీ తవం తరువాత తన వంటి శీద నుంచీ వేరు అబున ఆ వర్చుని ఖా అందరికీ చూవీంచీ ఆ టేబుల్‌ శీద వేని దాన్నీవె తన వేరు ఉన్ను చీటీని ఉంచీ వచ్చీ మళ్ళీ మంచం శీద కూర్చుున్హాడు.

తను లోవల బనీభున్‌ వేనుకునీ ఉన్హాడు. “వావం షా వారు, తనకు బనీయన్‌ వేనుకునే అలవాటు లేదు. దానవ అందరీ కంటే తక్కువ బక్రులు ఉన్నవాడు అథవ్రుతాడే మౌ” అనే ఆలోబీన్తున్హు నేను..

భన్మ్రుడూ వద్యీని భాభీ వంతు” అన్ను నలీం తమొటల కు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను. వెంటనే మా వారు తన చేతీలోని ఆ భాక్త్స్‌ నా చేతీకీ ఇచ్చారు. నణు కుతున్హు చేతుల్లో ఆ బాక్స్‌ నీ కిందకీ వెకీ కుటివీ ఒతక చీటీ తీసాను. అది విన) అందులోని వేరు చూనీ నథ్చ్రూతూ “నలీం” అనీ వెద్దగ్నావెకీ చదీవాను.

“లి అన్వాణుం.. వీబీ ఆ చీటి ఇలా ఖవ్దండీ ” అంటూ నలీం నా చేతీలోనే చీటీన లాక్కునే తూనాడా. నేను అబద్దం చెవ్ఫలేదనీ తెలీయగానే తను.. అదీ నీజుంగానే అన్వాాయం భాభీ. శీరూ, భథ్రూ ఇద్దరూ నా మ్‌ తీళుటం ” అంటు ఆ చీటీనీ అలాగే వట్టు కునే లేచీ నీలదిడీ బేబుల్న్‌వెవు అడుగులే నాడు.

టేబుల్‌ వద్దకు చేరగానే వొవెవు తీరీగీ నీలబడి తన వంటి వజీద బనీయన్‌ తీనీ మాకందరి కీ చూవెట్టి ఆ బేబుల్‌ శీద వేని తన చేతీలోని చీటీని ఆ బనీయన్‌ శీద వేని తీరిగీ ఖవ్నొవెవు నడవసాగాడు.

తను బనీభున్‌ వీవ్ఫగానే నగ్శంగా ఉన్న అతన ఛాతీ నా కంటవడీంటీి. రింగులు రింగులు తీరిగి ఉన్హు న్య్హనీ జుట్టుతో కండలు తీరీగీ కనెక్కించేలా ఉందీ తన ఛాతీ. మూ వారికీ తన ఛాత్నీవె ఒక్క వెంట్రుక కూడా ఉండదు. కానీ నలీముకు బాగా దుంగా వెంట్టు కలు వెరీగి ఉన్హాయి రోజూ ఎక్షర్శెజ్‌ చే న్తాడే మౌ తన కండలు కొట్హాచ్చీనట్టు కనీ వీన్తున్హాయి దబినీయన్‌ బేబుల్‌ శీద వడేని వావద్రకు తీరిగి రాగానే తను మంచం శీద కూర్చుంటూ జన్ముడు నా వంతు.. శీఇిద్దరీలో ఒకరి వేరు తీనీ నా కోవం తిర్చుకుంటాను” అంటు ఆ బాక్స్‌ నీ కిందకీ ఖీదకూ కుదివీ ఒక చీటీ తీసాడు.

నేను గట్టిగా కళ్ళు మానుకుని ‘ేవ్రుడా దేవుడా. నావేరు కంటే తుందు షౌనా వేరు వచ్చేలా చూడు స్త్వాశీ””అనీ మొక్కు కున్హాను.

తానీ ఈ సారీ కి దేశ్రుడు నా మొర ఆల కీంచీనట్టు లేదు. “వద్యిని భాబీ.. ఇన్చుడు ఖీ టర్జు” అనీ నవ్చతూ తను తీనిన చీటీని నా చేతీకి ఇచ్చాడు నలీం.

అందులో నా వేరు ఉందీ. నాకు వంట్లో వణుకు ఎక్కువ అబుందీ. వణు కుతున్ను చేతులతో ఆ చీటీని వట్టుత్నీ యాలగా ఉన్ను టేబుల్‌ వద్ధకు నడిచాను. అక్కడ నీలబడి నా వంటి ఖద నుంచీ వమి వీన్ళుదామా అనీ ఆలోబీ న్తున్సాను. అలా ఆలోబీన్తూ నీలబడీ ఉన్న నాకు…

‘త్రూరగా కానీ వుండీ భాబీ.. శువంటి శీద నుంచీ వదోజక దిక్రున ఊడదీనీ అక్కడ వెట్టి రండీ ” అన్ను నలీం ఖాబటలు వీనవడ్డాణు:

అతను అలా అంటున్నువ్ముడు నా ఖదీలో మెరుథ్రులా ఒక ఆలోచన వచ్చ్రీందీ. వెంటనే నా

చేర ఖద నుంచే చేతులు వేనీ నా పొంటీనీ మెల్లీగా తీందకీ లాగి అదీ మొకాళ్ళ వరకూ జారగానే నా కాళ్ళతో దానీనే కిందకి తన్నాను. బానీతో నా వోదాల దగ్గర వడిన ఆ పొంటీనీ వంగీ తీనుకునీ అందరికీ చూవించీ వత్కనే ఉన్దు టేబుల్‌ శీద ఉన్న నలీందె వేనీ తీరీగి నడుచు కుంటూ మంచం వద్దకు వచ్చాను.

అలా నా పొంటీనీ నలీం బనీయన్‌ శీద వేన్తుంబె ఎందుకో వంట్లోని నరాలన్నీ ఒక్క సారిగా తీథ్తుగా యాలి గాడు అంతే కాదు నా పొంటీ ఖద అవ్చటికే ఒక తడి మరక అబు ఉండడం గ మనీంచాను.

నేను తీరిగి వచ్చీ కూర్చోగానే నలీం.. శదీ అన్వాణం భాబీ. ఇరు ఇంత మౌనం చేస్తారనుకో లేదు” అన్సాదు.

‘ఖందులో మౌనం వీషుందీ.. ఒక బక్రు వీప్పాలనేదీ గేం రూల్‌, దీదీ ఒక బక్టు వప్పారు.. అంతే కదా” అందీ మోనా.

“ఓకే, ఓకే చూద్దాం ఎంత నేవు దాచు కుంబారో” అంటూ తన చేతీలోనీ బాక్స్‌ మౌనా చేతికీ తచ్తా)డు నలీం. పౌనా ఆ భౌొక్ళు)నీ అందుకుని కిందకీ దెతీ కులీ కీంచీ ఒక చీటి తీనీ చానీలోనీ వేరు చూనీ %వ్‌” అందీ.

“వటి 77 అన్హుట్టు చూనాషము వేషము అందరం.

‘ా భాడ్‌ లక్‌ చూడండీ, నా వేరు నేనే తీనుకున్హాను “అని నవ్చతూ ఆ చీటీని అందరీ తీ చూవీంచీ ఆ బేబుల్న్‌వెవ్రుకు నడీచీంది. తను చుడీదాల్‌ వేనుకునీ ఉండడంతో ముందు వతి తీస్తుందా అనీ కుతూవూలంగా తన్నవెవే చూన్తున్హాను. మా వారు అణుతే కళ్ళు ఆఅర్బీతే వల్ఫీ వతి మన్‌ అవ్రుతామో అన్నట్టు రెండు గుడ్లు నీలేనీ మౌన్నావెవే చూన్తున్హారు.

అలా టేబుల్‌ వద్దకు నడిచీన తను వొవెథవు తీరిగి తన చేతిని వీవు మీదగా పోనిచ్చింది. తన క శీజ్‌ గ(మడీదార్‌ బావ) వెనక నుంచీ భూక్కులు తీన్తుందే మౌ అనుకున్నాను. కానీ ఒక్క తణం తరువాత తన కుడి చేతీనీ క శీజులోకి పోనీంచీ ఎలా మేనేజ్‌ చేనిందో నాకు అర్దం కాలేదు కానీ తన బాబ్‌ తీళ్టు కుండానే లోవల ఉన్నుబభ్రా నీ తీనీ భూ అందరీ కీ చూవీంచీ అక్కడ టేబుల్‌ జీద వెట్టి నచ్చీందీి.

శీవారి మఖంలో ఎక్కడలేనే నీరుత్తాపోం నా తాం నభ్ద్య్ర వచ్చంది. దిలవంతంంగా ఆవుకునీ నలీందెవు చూసాను.

‘ఖక్ర వనం ఎ ఆర్హల్‌ లో చీటీలు తీన్తున్హామో డ్నీనెడ్‌ అబ్బూందీ కదా సోఖక వెంట వెంటనే అందరం వరునగా చీటీలు తీనీ ఇ గేం ఎంత తొందరగా మగీన్తే అంత మంబీదీ ” అన్హాడు నలీం.

తన మాటలకు మా వారు కూడా వంత వలుకుతూ “నీడనే. తరగా లాగీ డ్దాం” అంటూ మౌనా చేతీలోనే భాళ్స్‌ తీనుకునీ తను ఒత చీటీ తీసారు. దానీలోని వేరు చూనీన శీ వారీ

మఖం వెలీగీ వోటుందీ. నశ్చ్రూతూ ఆ చీటీనీ మౌనా చేతీకీ ఇచ్చారు. అంటే తళల్భీ మోనా వేరు వచీ నట్టుంది.

మోనా ఆ చీటీని చూనీ “న వ్యులేను ” అన్నుట్టు తల అటూ ఇటూ తీవ్నీ) దానీనీ తీనుకుని టేబుల్‌ వెవు నడిచీందీ. అక్కడకు వెళ్ళగానే ఖవ్మొవెవు తీరీగి నీలబడి తన నల్ప్రార్‌ బొందు ఊడదిట్తు సాగిందీ. మరో తణంలో తన నల్వార్‌ ఆమె వంటి వద నుంచీ వేరు అఖ్బాందీ. బానీనీ వా అందరికీ చూవీంచీ టేబుల్‌ శీడ వడేనీ వచ్చిందీ తను. తన కవీజ్‌ పొడవుగా

మోకాళ్ళ వరకూ కవర్‌ చేనుండడం వల్హ మోకాళ్ళ కింద మంచీ మూత్ర మే నగ్శంగా ఉందీ తను.

శీ వారీ కళ్ళల్లో వబ్బీ నీరుత్సావోం చూని నశ్చ్రూకుంటూ ఆఅ బాక్స్‌ తీనుకునీ దానీలోంచీ ఒక జేటీ లీని వేరు చూనాను.. నాఖర్భ.. అదీ నా వేరే..

నా దురదృష్టానికి నాలో నేనే తీట్టు కుంటూ ఆ చీటీనీ తీనుకుని లేచీ నీలబడి టేబుల్‌ వద్దకు నడిచాను. అత్కడ టేబుల్‌ వద్ధకు చేరగానే మంచంవెథ్చు తీరీగి నీలబిడి అందరీ వెవ్లూ చూసాను. నలీం నేను చీర వీవ్శబోతున్హాననీ ఊపొంచు కున్హుట్తున్హాడు, కళ్ళు రెవ్ఫ) వెళ్ళుడం కూడా వర్చీవోటు నా వంకే చూన్తున్హాడు.

తను అలా చూన్తుండగానే, నా వవీట కొంగు భుజాల చుట్టు కవ్రుకునీ నా చేతులు వవిట లోవలగా వెట్టి రవీక వూక్కులు ఊడాదీనీ రవీళనీ నావంటి శీద నుంబీ వేరు చేని అందరి కీ చూవీంచీ అక్కడ టేబుల్‌ శద వడవేనీ, వవీటను భుజాల నిండుగా కథ్ముకున మంచం వద్దకు తీరీగి వచ్చాను.

నలీం మొపోం లో వ్‌బ్యీ నీరుత్తావం.

తరువాత నలీం వంతు. తను చీటీ తీనీ మౌన్నాదెవు తీరిగి “సారీ” అంటూ ఆ చీటీనీ తన చేతీ కి ఇచ్చాడు.

దీ అన్వాయం… ఖీ అందరీ కంటే చీన్న దాన్నుని నన్ను మౌనం చేన్తున్హారు ” అంటు ఆ చీటీనీ అందుకుని లేబీ బేబుల్న్‌వెవ్రు అడుగులే నిందీ మౌనా, టేబుల్‌ వద్ధకు వెళ్ళిన తను వ్మొావెథు తీరీగీ నిలబడి తన చేతుల్ని క తీజ్‌ శీదనుంచే నడుము శీదగా వేనీ ఆమె పొంటీని కిందకీ జార్జి దానీనీ వంగి అందుకుని షూ అందరికీ చువీంచీ ఆటేబుల్‌ శీద వడేనీ వచ్చంది.

మౌనా వేరు [మూడు నార్హు వచ్చీనా వవం తూ వారీకీి కానలనీందీ దొరకకవోణలే నరీ కీ తన మయమభఖం లో వరింత నేరుత్తాపోం కనవడీంది. ఇంతలో నలీం వద్దనుంచీ ఆ బౌళ్త్‌) నీ అందు కున్న మౌనా అందులోంచీ ఒత చీటీని తీని..

‘అవ్మట్యా./వెనల్‌ గా నుభాకల్‌ గారీ వేరు వచ్చంది. అనలు తన వేరు ఈ చీటీలో రానారా లేదా అనీ అనుకున్నాను ” అందీ.

మా వారు తన చేతీలోనీ చీటీని తీనుకునీ తన వేరు ఉందని నీర్జారణ చేనుకుని వెంటనే లేబీ నీలబడి టేబుల్‌ వద్ధకు వెళ్ళీ అందరూ ఊపాంచీ నట్టుగానే తన వృర్ణునే వీవ్చ అందరకూ చూవీంచీ ఆ టేబుల్‌ శీద వడేనీ వచ్చారు.

తను వ్యల్ర్‌ తీనే నరీకి నగ్భుంగా బథట వడిన నున్ననీ తన ఎదను మౌనా కళ్ళార్శ్రకుండా చూడడం నా దృ్యష్టీనుంచీ తవ్నించు కోలేదు.

అవ్చ్రటికే వమా ఆట రెండు రౌండ్స్‌) వూర్తీ అటఖ్బాందీ. అందులో షౌనా వేరు మూడు నార్డు, నా వేరూ, నలీం వేరు రెండు సార్దు, తూ వారీ వేరు ఒక్క సారీ వచ్చయి ఇంతలో మూ వారు మోనా చేతీలోనీ బాక్స్‌ లాక్కునే ష్‌బ్భీ ఒక్‌ చీటీ తీనీ నవ్చ్రతూ నా చేతికి అందీంచారు.

నా ఖర్మ, అందులో వల్ఫీ నా వేరు ఉందీ. ఆ చీటీ అందుకుని టేబుల్‌ వద్దకు నడిచీ ఇటు తీరిగీ తగిలీన మగ్గిర్హివెన్లూ చూసాను. నలీం చూవ్రు నాకేనీ నూటిగా తగులుతోంది. కనీనం ఇవ్వుడన్నా నేను చీర వవ్చేస్తానని ఊపాంచి నట్టు ఉనాడు. అందుకే కళ్ళు ఆర్ష్బ)కుండా న్నావెవే చూడ నొగాడు.

తొనీ నేను నాచీర చంగును అలా భుజాల చుట్టూ కవ్చ్రుకునే ఎలాగోలా వేనేజ్‌ చేని నాబ్రా నీ తీనీ అందరికీ చూవీంచీ ఆబేబుల్‌ శద వడవేనీ వచ్చాను. ఇవ్వడు నావంటి వద అంగ్కా చీర తవ్నీతే వఏశీలేవ్రు. మంచం వద్దకు రాగానే..

‘ఖన్ళుడూ వటర్డ్జ్‌ భాబీ ” అంటూ నలీం ఆ బౌక్త్‌ నా చేతికీ ఇచ్చాడు. ఎలాగ నా వ్‌గీలీన ముగ్గురీలో ఒతరీ వేరు రావాలని మో క్కు కుంటూ మల్లీ గా ఒక చీటీ తీనీ అందులో వేరు చూసాను. దేవుడు నా మొర ఆల కీంచీనట్టున్హాడు.. అదీ నలీం వేరు.

దీ అన్వాయం భాబీ. భభ్యూ వేరు ఇవ్వ్చటి కి ఒక సారే వన్తే, నా వేరు అఇత్రెడీ మూడో సారీ తీళుడం” అంటూ లేచీ ఆ చీటీ అందుకుని టేబుల్‌ వెవ్రు నడిచాడు. అక్కడకు వెళ్ళగానే తా వెను తీరిగి నీలబడి తన పాంట్‌ వివ్చీ అక్కడ ఉన్న టేబుల్‌ శీద వేని దానీ ఖద తన వేరు ఉన్బు చీటీని వేని మేషము కూర్చున్న చోటి కి వచ్చాడు.

తన వంటి శీద ఇవ్చ్రుడూ కేవల ఒక కట్‌ ద్రాయర్‌ వూత్త మే ఉందీ. నా చూవ్రులు

ఆవయత్మం గానే అతన తొడల పధ్ధ్భకు తీరి గాయి అక్కడ దరుగుతున్న నంభతుథనలతో దిగా వేడెక్కి వోటు ఉన్హాడే మౌ అక్కడ ఉబ్బెత్తుగా బలీ నీవోటు కనీ వీన్తోందీ. ఇంకొంచెం ఉంటే ఆ డ్రాత్‌ర్‌ నీ చీల్చుకుని దిళట కు వచ్చేలా ఉన్న ఆ డబ్బునే చూనీ నీగ్గుతో గదుక్కున నా చూథ్రు తీన్ముకున్హాను.

మంచం దగ్గరగా వచ్చిన నలీం నా చేతీలోనీ భాక్స్‌ అందుకుని నవ్చ్రూతూ ‘భాబీ, ఇవ్వుడు 2 వేరు తీనీ జీ జీద కని తీర్చుకుంటాను చూడండి” అంటూ ఆ బాక్స్‌ లో చెల్బూ పోనీంచీ ఒక చీటీ తీసాడు.

‘దేశ్రడా నా వేరు రాకుండా చూడు స్వామీ.” అంటు వల్భీ మొక్కుతో సాగాను. బెంవన్‌ తో నా గొంతు తడీ ఆరి వోయినట్టు అయుంటదీ. కొంచెం మంచీ నీళ్ళు తాగీతే బాగుండు అను కస్తాను.

జబ్‌. ఈ సారీ కీ తవ్నీంచు కున్హారు భాబీ. “అన్ను నలీం వొటబలకు బద్యుటూ అను కున్దాను.

ఖఇంతలో తనే ష్‌బ్భీ “కానరీ క్ర సారి భథ్యూ నా చేతీకి దొరికి వోటోడు ” అంటూ ఆ చీటీని షూవారిీ చేతికి ఇచ్చాడు.

ఆ చీటీ అందుకున్న ఖా వారు వెంటనే లేచీ వెళ్ళి వోడావీడిగా తన వొంటు విన్నీ మా అందరీ కీ చూవించీ అక్కడె ఉన్ను టేబుల్‌ శీద వెట్టి వ్యొవెవు నడుచు కుంటూ రాసాగారు. ఇవ్చ్రుడు తన వంటి ఖీద కూడా కేవలం కట్‌ డ్రాథర్‌ తవ్వ్చీతే ఏఖీ లేదు.

నలీషముకు వల్లే తనకు కూడా అక్కడ ఉబ్బు)గా ఉందీ. మౌనా చూవ్రులు తన తొడల వధే అతు క్కు వోటు ఉండడం గ మనీంచి చీన్నగా నవ్మ్రాతున్హాను

మా వారు వచ్చీ మంచం తజీద అలా కూర్చోగానే నలీం తన చేతీలోనీ బాక్సునీ మోనా చేతీకి ఇబ్బీ) కాన్నుడు నీ వంతు.. కాన్త భాబీ వేరు తీనీ వుజ్బం కట్టు కో” అన్నాడు.

తన షతమాటలకు వళ్ళి నాలోబెంవన్‌. ఇలా నే బేవనీకి ఒక నారీ వన్తున్ను బెంవన్‌ తోనా వెదథ్రలు, నోరు, గెంతు అన్న ఎండీ వోటు ఉన్నాడు: ముందీ వెళ్ళీ ఓర్‌ శ్లాబ్‌ నీళ్ళు తాగీతేనన్లా నాబెంవన్‌ కొంచెం తగ్గుతుందే మౌ అనీ వీంచీందీ. అందుకే లేచీ నీలబడీ మౌనా వెథ్చు తీరీ/..

“ఒక్క నీ బువం ఆగుతావా వెళ్ళి కాన్త వంచీ నీళ్ళు తాగి వస్తాను” అన్హాను.

(ఇంకొ ఉందీ…)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*