నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౮ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 08

telugu sex stories, kama kathalu, Telugu Boothu Kathalu, telugu saram story, telugu srungara story

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౭ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 07

అలా వీడదీనీన మరుక్షణ వే తన కుడి చేతీ వద్ధు వేలితో నా రె వ్యుల వధ్య మెళ్లీ గా రుద్దుతూ ఆ వేలీనీ నా రె మ్యుల్లోకీ కనుక్కున దీంచాడు. అంతే.. జ్ఞాత. “అన గట్టిగా యౌాలుగుతూ తన ఎడము చేతీని నా రొమ్ము కేని గట్టిగా అదు ము కున్నాను.

“అథ్భాం.. రూల్స్‌ వ్ర తారం నా చెజ్బు వాడకూడదు భాబీ.. కేవలం వేళ్ళు మూత్ర మే వాడాలీ ” అంటూ తన కుడి చేతీ వధ్భ వేలు అలానే నా రెవ్యుల్లో వేని తీశ్చుతూ తన ఉంగరవ్రు పట మెల్లీ గౌ నా వీర్తల వద్ధుగా వోనేచ్చీ నా రెండు వ్యిర్తల వధద్దున మల్లీ గా రుద్రగాడు.

అంతే ఇత ఆవ్రుకోవడం నా వల్హ కాలేదు. వెంటనే నా రెండు చేతులతో తన మఖాన్న వట్టు కునీ తన వెదథ్రుల్లవె గట్రిగా ముద్దు వెజ్హాను. ఆ శతణంలో అదీ వరాణు వాళ్ళ ఇల్లు అనే కొనీ, అక్కడ నాభర్తా తన భార్వా ఉన్హారన కానీ వవీ గుర్తుకు రావడం లేదు.నా వెదథశ్రులని తన వెదథ్రులతో మడీవేని, నా నాలుకని తన నాలుకతో వెనవేని.. కనీగా తననే ముద్దాడుతున్హాను.

శ్య్లూన్తుంటే దీదీ ఆవు కోలేనట్టుంది.. ఇత ఈ గేం స్రావ్‌ చేద్దామా” అన్ను మౌనా వమొటలకు కానీ ఈ లోకంలోకి రాలేదు నేను. తన వాటలఅకు నలీం వీజీ న మాధానం చె వ్వలేదు. తన ఎడము చేతీ వేళ్ళు నా ముచ్చీకలనీ నలీవీ వీద్చీ చేన్తుంటే, కుడి చేతీ వేళ్ళు నా వీర్తల వద్దా రె మ్యుల వధ్తా వీలణ తాండవం చేన్తున్హాణు

మౌనా తవొటల కు న తాూధానం చె వృకుండా వ్యు. ఇత్‌. “అంటూ యమాలగ సాగాను. నలీం చేతీ వేళ్ళలో వేగం వెరీగే కొట్టీ వళ్ళంతా వత్తుతో తేల్‌ పోతుందీ. ఒక్క సారీగానా వంట్లోని రక్త మంతా నా తొడల వధ్యుకు చేరిన థీలీంగ్‌.. అంతే వొత్తీ కడువు కండరాలు అలాగే బీగబిట్టి తన వేళ్ళకు ఎదు రొత్తులీ న్తున్నట్టుగా నా నడు మును కొద్దీగ్మావెకీ లేవీ ‘వ్య్యూ..అ” అని గట్టిగా యాలుగుతూ భావన్రాత్తి చేరు కున్నాను.

అవ్చటీ కీ కానీ నలీం చేతి వేళ్ళలో వేగం తగ్గలేదు. మేుద్దరం వతు వాబలాడక వోవడం చూనశిన మౌనా ఖొదగ్గరగా వచ్చీ టేవ్‌ రె కార్డర్‌ ఆవీ నలీం భుడజుం శీద తడుతూ…

“నార, ఈ రూ ములో ఇంకా ఇద్దరు మనువులు ఉన్న్హారు.. తనం గేం వద్ధులో ఉన్నాము… వకు కేటాయుంచీన ల నీ మేషాలు కూడా అబుపోవచ్చీ)ందీ ” అంటు గట్టి గా అందీ. అవ్వ్చటి కీ కానీ నాకు నీగ్గు తెలీని రాలేదు. అంతే నీగ్గుతో మఖం కవ్ముకుంటూ లేచీ నేను ఇంతకు ముందు కూర్చున ఉను చోటుకు నడీచాను.

నలీం కూడా తన వత్తులోంచీ తేరుకుని “సారీ, వఖన్హావ్‌?” అంటూ మౌనావెవు చూనాడు.

“శ ఇద్రరూ అంత ఆవ్రుకోలేక పోతే ఈ గేం ఇక్కడితో ఆవేద్దాము అన్హాను” అందీ మౌన్నా

“నో. నో. అదీ అస్వాథం.. నా వేరు వ్యూత్తం ఆరు నార్హు నచ్చీందీ.. భథ్యూ వేరే మౌ ఇవ్చటి కీ యాడు సారే వచ్చీందీ కదా. అదీ కాక ల్యాన్ట్‌ ఎవరి వేరు జగిలీ వోతుంటో ఆ దంట బగీలీన ఇద్దరూ చూన్తుండగానే అనలు ఆట మోదలు వెట్టాలి కదా? మరీ మన అట ఖన్చుడు ఆవేన్తే ఆ చేనుకునే జంట ఎవరో చూనే జంట ఎవరో ఎలా డీనెడ్‌ చెళ్యూలీ.. అందుకే లెట్స్‌ కంటిన్యూ” అంటూ వక్కనే ఉన్న బాత్సున తీని మౌనా చేతికి ఇచ్చాడు.

తామంతో కొవ్చౌక్కి వోటునట్టుగా నేను వ్రవర్తించీన తీరు తలచుకుంటేనే నా వళ్ళు నీగ్గుతో ముడుచుకు వోతుంది. నావ్రవర్తన చూనీ మూ వారు వీమను కున్హాలో వమా? ఇలా ఆలోబి న్తున్ను నేను మౌనా చీటీ తీళథ్టూడం గ మనించలేదు.

అలా బీటీ తీనిన తను “నుధాకల్‌ భథ్యూ” అంటూ అందులోని వేరు వెద్దగా చదీవి ఆ చీటీనీ షూ వారి చేతికి ఇన్తునున్నుడు కానీ ఈ లోకంలోకి రాలేదు నేను. ఆ చీటీ అందుకున్న మా వారు దెళ్లీగా వంగీ నలీం వక్కనే ఉన్ను స్తాస్థిక్‌ కవర్‌ అందు కునీ అందులోంచి ఒక కాల్డ్‌ నీ బథటకు లాగారు. దానినీ తనలో తనే చదుశ్రుకున్చు తను అందులో రానీందీ న వ్యులేనట్టు తల అటూ ఇటూ అడ్డంగా ఊవారు. తు రానీ ఉందో తురగా చదువు భట” అనీ నలీం అనే నరికీ తూ వారు గొంతు నవరీంచుకునీ ఇలా చదీవారు.

“రూ మలో ఖీ భార్వతో పొటు ఎంతో మందీ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కదా మరీ ఈ ర్యాత్రీ కీ ఎవ్వరెనా ఖీ భార్భనే ఎందుకు నెల్కె్ట్‌ చేను కోవాలీ? ఆమెలో వ్రత్యేకత వీశీబీ? వీరు లేచీ నలబడి, ఖీ భార్భానీ $ వక్కన నీలబెట్టి.. తన గొవ్చుతనాన్న అందరి కీ వీవరించండి.. *

తను చదీవీందీ వీన్న నాకు తతీవోబునంత వనీ అణుందీ. నుధాకల్‌ న్ధూగతంగా కొంచెం మెతక మనీవష్నీ నలీం లావ్రీగా మాటాడే మనశ్తత్సుం కాదు తనది. ఈ వరీశ్తితీనీ ఎలా డీల్‌ చేస్తారో అనీ వీంచీంది.

‘ంతొా ఆల ళం దేనీతీ వలి బాల్‌ చెబు భభ” అన్ను నలీం మాటలకు మా వారు న ధ్హ్రాతూం..

“రెండు మూడు జంటల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నరే కానీ మన రెండు జంటల గేములోలత తార్జులో రానీనట్టుగా చెళ్సుడంలో అర్హం లేదు అనీవీన్తుందీ. ఈ రూ మలో మా ఆవడ తవ్వితే నీకు వరొకరు లేరు. నువ ఆవీడ వద ఎంత మౌజు నడుతున్హావో ఇందాకే చె వ్ల్రివు. వరి ష్‌బ్భీ నేను నీకు ఆవీడ గురించి చె ప్పాల్సీందీ వషంధి ” అనారు.

అందుకు నలీం “అదే ఖీ కుదరదు భత్యూూ ఒక సారీ రూల్స్‌ అను కున్దాత ఇళ వాటీలో ఎర్రంచ్లన్‌ న్‌ ఉండకూడదు. తన వీద నా అభీప్రాథం నేను చెవ్వాను.. ఇక నీ వంతు కూడా నుధ్ద చెభీతే బాగుంటుందీ * అనాడు. తన మాటలకు మూ వారు *నరే అణుతే ” అంటు లేచీ నిలబడి నన్నూ అెచీ తన వత్కకు రవ్యున్నుఖ్బునెగ చేనారు.

నేను లేచీ తన వక్కనే నిలబడ్డాను. అలా వ్రూర్తీ నగ్శంగా తన వక్కనే నీలబిడిన నా వెవు కింద నుంచీ వె వరకూ ఒక సారీ వరీశీలనగా చూనీన మూ వారు తన గెంతు నవరించు కోగానే, నలీం లేచీ అవ్చటికే ర్తివెంజ్‌ చేనీ ఉను టేవ్‌ రీ కార్ల్‌ వ్లే బటన్‌ నొక్కాడు. అందులోంచీ నన్దుగా మ్యూజీ క్‌ ఫ్రార్స్‌ అవ్రూడం, మా వారు వూభ్రాడడం మొదలు వెక్టుడం ఒకే నారీ ఊరీగి వోటాయి.

ళా భార్భలో వవేజి అందాలు ఉన్న్హాభూ నలీం ఇంబాళే చె వ్వడు. అంత కన్లా అందంగ, వచ్చ్రీగా నేనూ చెవ్చులేను. నలీం, ఇందాక అన్నావుగా ఆ త్రీ కోణం ఎలా ఉంటుందో అనీ ఊపొంచు కుని చొంగ కారున్తున్హాననే.. మరీ ఇవ్చటి నరకూ అందులోనే నీ వేలు వెట్టి ఆడించాథవ్రుగా.. తరీ నచ్చ్రీందా? చూడు నరీగా చూని చె శ్మ్రు”అంటు తన వక్కనే నీలబడీ ఉన్ను నా కాళ్ళనీ కొద్దీగా ఎడంగా లాగీ నా మొత్త నలీం కళ్ళకు కనవడేలా దెట్టారు.

తన మాటలకు నలీం నవ్చ్రాతూ శ్రుంపోండం గా నచ్చ్రీందీ భాణ్‌.. అందులో వల్ళీ నందేవోం దేని 8 7 అన్నాడు.

నలీం న తూధానం వీన్న మా వారు ఇంతో వీవయం చెవ్ఫన్నా. నువ్చ ఈ రాత్రీ నా భార్యతో వవేజి చెళట్తూలను కుంటున్లావో ఇందాక చెప్పావు కదా నుధ్చ్య చెవ్చనవన్న చెట్బాగలీ గతే

నన్ను మంచీన అద్భ్యష్టవతుండు ఇంకొకడు ఉండడు.. ఎందుకో తెలున. అంటు నన్ను వట్టు కునీ వెనక్కు తీవ్ని నన్ను కొద్దగా వంగీ నీలదిడ మన్నారు.

విటి, ఎందు కు 2” అనీ కూడా వ్ర శ్చీంచ కుండా తను చెవ్చగానే కొంచెం ముందుకు వంగీ నీలబడ్డాను. నేను అలా వంగగానే తన రెండు చేతులు నా రెండు వ్యిర్తల వశీద వేనీ వాటిన ఇర్మువెవులా చీల్నీ!. ఇదిగో ఈ భెక్క లోనే కదా నుథ్చ్య వెట్టి తన గుద్ద అదీరేలా చే స్తానన్న్హావు.. తనకీ ఇంత వరకూ ఆ అనుభవం లేదు.. నుథ్చ చెవ్చ్రందే కనుక చేశ్తే నీదే తనకు బోణీ అవుతుంది… ” అన్సారు.

తను చెవ్న్రిందీ నంటున్న నేను “ఖా వారేనా ఇలా మాభ్హాడుతుందీ 2” అని న మ్యులే నట్టుగా తన్నవెవు చూన్తూ తీరీగి లేచీ నీబారుగా నీల్చున్హాను. అలా నీల్చున్ను నన్ను తళ్ళీ ముందుకు తీవ్చీ ఉంఠకా వవన్న్హాథు.. ఈ నోట్లో నే దానిన్‌ వెట్టి కుడీవీంచు కుంబావా.. అలా చెట్టాంచు తో గలిగీతే అక్కడా నీదే బోణీ అవుతుంది.. ఎందుకంటే తను ఇంతవరకూ నాదీ నోట్లోకి తీను కోలేదు.

ఇక్కథెనల్‌ గాఇదీగోత రె వ్యులనే కదా నుధ్చ్ర చీకి, వీల్నీ) వీద్చీ) చే స్తానన్దావు.. అలా చేశ్తే దాన్నీ మొదటి సారిగా రుచీ చూనీన తనత కూడా నీకే దక్కుతుందీ.. ఎందుకంటే నేను ఇంత వరకూ అక్కడ నోరు వెట్టిందీ లేదు. ఇవ్చుడు చెన్ను) నా భార్భుతో నువ్చూ ఈ రాత్రీ గడవడాని కీ ఈ కారణాలు చాలా ఇంకా ఇంకా బె వృ) ుంబావాణ” అంటూ వచ్చగా అడీ గారు.

తన వాటలకు నలీం వీఖీ ఖాద్దాడలేదు. అవ్వ్చటికే బటేవ్‌ రీ కార్లర్లో 2 న మషాల మ్యూజీ క్‌ వ్లూర్తీ అము అవ్హుడె వాట స్టార్ట్‌ అట్బాంది. దానీతో తను చె వ్యుల్నీంంది ఇంకే ఖీ లేదన్దుట్లు దెల్లీ గా వెళ్ళి మంచం శద కూర్చున్హారు. తను అటు నడవగానే నేనూ మెల్లీగా వెళ్ళి కూర్చున్నాను.

“నేను ఇంతవరకూ విన్న మాటలు షూ వారీ నోటినుంచి వచ్చీనవే” అంటే న వ్యుశ కృ్రం కొనడం లేదు. అనలే మందు అలవాటు లేనీ తను అలా రెండు శానుల్మవెన్‌ తాగి నందు వల్లే అలా మాట్లాడ గలీ గారే మౌ అనుకున్నాను. నేను నా ఆలోచనల్లో ఉండగానే మాఆట అఖరీ రౌండ్‌ స్టాల్స్‌ అబిందీ.

మా వారు ఆ బాక్స్‌ లోంచీ ఒక చీటీ తీనీ జఇలాథెనల్‌ గా నేను కూడానా వేరు నేనే తీను కున్నాను” అన్సారు.

తన వాటలకు నలీం ‘అజుతే ఇంకా ఆలళ్ళం దేనీకి భథ్యూ ఆ కాళ్ల నీ వత్కనే ఉన్హాయు” అనాడు.

నలీం నోటిలోని వాక్తుం వ్రూర్తీ గాక యందే తూ వారు ఆ కార్డ్‌ ఉండే కవర్‌ అందు కోవడం అందులోంచీ ఒక కాల్డ్‌ తీళ్రూడం ఉరీగి వోళాడు అలా తీనీన కొర్డునీ మననులోనే చదువుకుని తవ్యావెవు చూని నవశ్చ్య్రతూ తెలుగులోకి అనువదీన్తూ వెద్దగా చదవ నాగారు తను.

“౪ రూ ములో ఉన్ను ఆడవారీలోంచీ ఒక వ్యార్ణుర్‌ నీ నెలెె్స్‌ చేనుకోండి. తరువాత తన వంటి శద జీకు ఇృన్హ్రమెన చోట చాకళ్తెట్‌ నీరవ్‌ పోనీ దానినీ ఖీ నాలుకతో నాకండి ” అంటూ ఆగారు.

తను చదవడం ఆవగానే నలీం “ఓట్‌. ఈ కాల్డ్‌ నీ కొచ్చీందా. వేషము వా వ్రెండ్స్‌ తో ఆడీనవ్యుడు నాకొశ్తే మాదగ్గర చాళ్సిట్‌ నీరవ్‌ లేదు కనుక ఇదీగ్మోవెన్‌ వాడామ” అన్తాడు.

అదీ విన్న మూ వారు ‘అణుతే ఇన్వుడూ అలాగే చేద్దాం, మ్యాటీ క్‌రెజీ చెట్టు” అంటూ వత్కనే ఉన్ను జగ్‌ లోంచీ మేగిలీన్నవెన్‌ నీ తన శ్రానులోకి వంవ్రుకుని న్నావెవు తీరీ/ ౯ అలా ఆబెడ్‌ శీద వడుకో వద్రూ”అన్సారు.

జక్క నే వేవం వటు తను వమ అంటున్నారో అర్రం కాలేదు. తను తవ్చ్రకుండా మౌనానే నెలెక్ట్‌ చేను కుంబారు అనుకునాను. కానీ నా అంచనాలని తవ్హు) చేన్తూ నన్ను) నెలెట్ట్‌ చేనుకున్నుట్టున్లారు. తన ఉద్దేళం ఇంకోసారీ కన్‌ థర్భు చేనుకుందామని భుంటీ 7″ అనాను.

“నాకు ఖ్మస్టం వచ్చ్రీన వాళ్ళను నెలెక్ట్‌ చేనుతోమని ఉందీగా అందుకే నీన్ను నెలెన్‌. చేనుకున్హాను. నుశ్చ్ర అలా కూర్చుని ఉంటే తృవెన్‌ వోనీ నాకడం కృ్యష్టం కదా అందుకే లేచీ బెడ్‌ తద వడుతకో తమంటూన్న్హాను ” అన్న్హారు. ఇక నేను తీరీగీ ఖమాటలాడేందు కు వమంది కనుక. మెళ్లీగా లేచీ అలాగే నగ్గుంగా ఆ మంచం ఖీద బోర్లా వడు కున్హాను.

“అలా కాదు వెల్లి కలా తీరుగ” అన్న మా వారీ వొబలకు నీగ్గుగా వెల్రీకీలా తీరి గాను. నేను అలా తీరీగిన తరుకణ మే వూ వారీ నలీంవెథు చూని రెడీ అన్నట్టు కళ్ళు ఎగరేసారు. వెంటనే నలీం టేవ్‌ ఆన్‌ చెట్సుడంతో నన్దుగా మ్యూజీ క్‌ వీనవడ సాగిందీ. అలా

మ్యూజీ క్‌ రావడం మొదలజణున వరుతణ వే షూ వారీ చేతీలోన్నేవెన్‌ శాన్‌ లోంచీ కొద్దీగా వెన్‌ నాఐఎడవు రొమ్యు శీద వంచారు.

మచ్చీక మీదగా వడిన ఆవెన్‌ నున్హుని రొమ్యు శీదగా మెలిగా జారీ నా గుండ్మెవెవుకు కొర నోగీందీ. అలా జారుతున్న ఆ భారకు తన నాలుక అడ్డు వెట్టి వల్లీ గా నాకుతూ తన నోబీనే నా ముచ్చిక శీదకు తెచ్చి దానీనీ తన నోట్లోకి తీనుకున్హారు తూ వారు.

నా శరీరంలో రగులుతున్న కోరీక నీ తవ నీ మషానీ కీ త్మీవ రూవం దాలు స్తోంది. అవ్చుటికే నిగ్గు వ్రూర్తీ గా వర్చీవోటున నేను వక్కనే మౌన్సా నలీం లు ఉన్నారన్న ధ్వాన కూడా లే కుండా షూ వారీ తలని అలాగే నా రొమ్యు కేనీ గట్టిగా అదు కు కున్నాను. మదట నా ఎడ ఏ రొమ్మవ్నావెన్‌ వోనీన మూ వారు తరువాత కుడి రొమ్యవె అలాగే చేనారు. ఆ వెన మెళ్లీగా తీందకు ఉఊరీగి నాబొడ్డులో కాన్త వెన్‌ వోనీ నాకు కితకితలు వుట్టేలానా వను నాకారు.

అక్కడనుంచీ తన చెట్టూ నా విత్రీ కడువ్వువెవు తరీలీందీ. తను ఇవ్చుడు వతి చేస్తారో అనే ఆశ్ళ్చ)ర్భంగా చూన్తున్హాను. ఏ మూల్చో తను చెట్టుభబోతున్ను వనీనీ ఊపాంచగలను. ఆ ఊపో మెదల గానే నా వళ్ళు ఉద్దేగంతో వణ కనాగీందీ. నేను ఊపొంచీ నట్టుగానే తన చేతీలోనీ శ్లానులో తగిలీ వోటు ఉన్న ఆ కొద్దీ పొట్టి వెన్‌ నీ నా వొత్తీ కడువు శద పోసారు వూ వారు.

తను అలా వోనీన వెంటనే పొత్రీ కడువ్రు ఖీదనుంచీ ధారగా నా రె త్యుల వధ్ధులోకీ తారనాగీందీ ఆవెన జఆరగబభోతున్నుదీ వజీటో నాకి వ్వుడూ శ్రూర్తీ గా అర్రం అబ్బాందీ. దానీతో నా వంట్లోని నరాలన్నీ జక్క నారీగా తీథ్ధుగా యౌాలీగాయు నేను ఊపొంచీ నట్టు గానే తన నాలుక ఖరో ని తవంలోనా రె వ్యులకు తాకింది. తొలి నారీగా తగీలీన ఆ నాలుక న్ఫృర్భుకు నా వంట్లోని రక్త మంతా బున బునా వొంగుతూ రెండు తొడల వద్ధకు వరుగ డుతున్ను అనుభూతి.

“జథ్ర.. “అనీ యాలుగుతూ రెండు చేతులనీ తన తల శీద వేనీ నాతొడల వధ్యుకేనీ అదు ము కున్నాను. అవ్చటి కే టేన్‌ రి కార్ల ర్‌ లోన మ్యూూజీ క్‌ అబివోయు వట ప్రారంభం అజ్బాందీ. ఒక నే మేవం వటు తన నాలుకతో నా రె మ్రల మొదలు నుంచీ అంచుల నరకూ వ్రతీ అంగుళాన్నీ రుచీ చూశీన తూ వారు తన నోటిని వెల్తీగా తొంచెం్టవెకీ ఊరీ వారు. అలా దురీవీ ఆ రెమ్మల చీవల్లో కామంతో ఉబ్నీ) వొడుచుకు వచ్చీనట్టు కనవడుతున్న దబుడివెను తన రెండు వెదవులతో కరచీవట్టు కున చీన్సుగా తన నోట్లోకి వీల్చారు.

“ద్యు.. అ. ఇత్ర. “అంటూ వెద్దగా యాలీగాను. ఆ అనుభూతీ మాటల్లో వర్లీంచలేను. కాలం అక్కడితో ఆగీ వోతే భాగుండునని వీంచీంది. ఈ డజున్యుకు ఇంత కంటే ఖఇంశే మ కావాలీ అన్ను ఖీలింగ్‌. అలా నాబొెడివెను తన నోట్లోకి తీనుకుని చవ్చురిన్తున్ను తా వారీ తలదె చేతులు వేనీ మరింత గట్టిగా తొడల కేని అదుముకుంటూ వత్తుగా కళ్ళు యాను కున్నాను. ఇంతలో టేవ్‌ రె కార్ల ర్‌ లోని పాట ఆగి పోవడం, ఉక చాలు భట్యూ ల! బెం అబువోటుంది ” అంటూ నలీం గొంతు వీనవడడం ఒకే సార ఉఊరిగి వోటూయి

నలీం ఖాటలు వీన్న మూ వారు తన తలనీ అగ్మక్టంగావెకెత్తీ మెల్లీగా తన నీట్‌ లోకి నర్జుకునీ కూర్చుున్హారు. తను అలా తల తీథుగానే నేను కూడా లేచీ కూర్చుున్హాను. ఇత ఆవు కోవడం నా వల అడ్చులా కనవడడం లేదు. మూ వారో లేదా నలీ మౌ ఎవరో ఒళరు.. వెంటనే ఒక వగ వాడు కావాలనీ నా శరీరం గోల వెట్టి చంవేన్తుందీ. వేషము అలా నర్జుకుని కూర్చోగానే నలీం..

“జాలే వాడీవీ భట్యాా భాబీ తోవా బీళ్ళని వషందటీ నారి ట్‌ నే చాంన్‌ నాకేననీ చెవ్నీ), ఇంతలో నుద్చే తీనెళ్టుడం” అంటూ నవ్వాడు. తన మాటలకు షూ వారు వతి చెవ్నే) వారో తెలీళదు కానీ అవ్చటికే ఆ మంచం శీద ఉన్ను బాక్స్‌ లోంచీ ఒక చీటీ తీనీన నేను “మోనా” అంటు చదీవీ ఆ చీటీని షౌనా చేటి క ఖఇవ్రుడంతో ఆ టబౌవీక్‌ అక్కడితో ఆగీ వోటుందీ.

రూ భులో ఉన్ను అందరీ కీ ఈ ఆట ఎన్చడె వ్వుడు అబుపోతుందా అని తొందరగా ఉన్హుట్టుంది. అందుకే నేను చీటీ ఇచ్చీన తమరుతణ మే మోనా తన వత్కనే ఉను కవర్‌ లోంచీ వింక్‌ కాల్డ్‌ తీనీ అందులో రానీన నీవయం వెద్దగా చదవ సాగింది.

“వీ శీవారు లేక బాజ్‌ ఛ్రెండ్‌ ఊర్లో లేరు. నడెన్‌ గా మీ వంట్లో వీవరీత్మమెన తావం, కోరీకా కలగ సాగాబు అవ్వుడు తీ తావం తగ్గేందుకు శీరు వీమి చేస్తారో మేగీలీన వ్రయర్స్‌్‌ కు చేనీ చూవండి ” అనీ ఉందీ.

తను చదీనేందీ వన్న నాకు నంవత్త్స్రరం క్రితం ఒక నారీ అలాంటి వరీశ్త్రితే వచ్చీన వీవయం గుర్తుకు వచ్చిందీ. సాధారణంగా మూ వారీకీ టూర్స్‌ అంటు వీవీ ఉండవు. కానీ ఒక నారీ తనను వదీలీ రెండు వారాల విటు మా వుట్టింట్లో ఉన్హాను. అన్ముడు నాకు ఇదే వరిీన్ధితీ ఎదురణుందీ. ఆ రోజు నేను తలగడనీ నా తొడల ఎఏధ్భ అదీ జీ వెట్టుకునీ ఇంకో తలగడని గట్టిగా తొగీలించుకుని కొద్దీనేవ్రు వడుకుని, అబునా శరీరం లోనీ తావం తీరక లేచీ వెళ్ళీ చని నీటీతో స్నానం చేసాను.

ఇనవ్నుడు మోనా వతి చేన్తుందో చూడాలీ. ఆ కాల్డ్‌ చదీవీన మౌనా చీన్నగా నవ్వీ నలీంవెవ్రు తీరీగీ (ుద్చ్ర ఆ మ్యూజీక్‌ ర్తీవెండ్‌ చెట్టు. నేను ఇవ్చుడే వస్తాను అంటూ ఆ రూ ములోంచీ బభట కు నడిచీందీ. తను అలా వెళ్ళగానే నలీం లెచీ టేవ్‌ రీ కార్లల్‌ లోని కానెట్‌ నీ ర్నీవెండ్‌ చెళట్టునాగాడు. మా వారు వ్యూత్రం మాటలు రానీ మూగ వానీలా అలానే కూర్చునే ఉన్నారు.

తనునా వంటి శీద వోనీన్నవెన్‌ అక్కడక్కడా ఇంకొ బంక దింకగా తగులుతుంటే… ఇద్ద రు నగ్భంగా ఉన్న మగవాళ్ళతో వాటు నగ్శుంగా కూర్చుని ఉందీ నేనే అంటే నాకే న వ్యుళ క్షం కావడం లేదు. కానెట్‌ ర్నీవెండ్‌ అవ్రుతున్నుంత నేవు మా ముగ్గురీలో ఎవర మూ ఖీ వూభ్దాడలేదు. ఆ కానెట్‌ ర్నీవెండ్‌ అబ్బే లోవలే రూ యలోంచీ బయటకు వెళ్ళిన మౌనా తీరీగీ వచ్చ్రీందీ. అలా వచ్చీన తన చేతులు వెనక్కు వెట్టు కుని ఉందీ.

తన చేతుల్లో వమథమంటో అనీ కుతూవోలంగా కొంచెం ముందుకు వంగి చూనాను. అబునా కనవడ లేదు. ఇంతలో బెడ్‌ వద్ద కు నడీచీన మౌనా నలీంెవు చూనీ “రడీనా?” అందీ. తను “రెడీ నే”అన్నుట్టుగా టేవ్‌ రికార్ల ర్‌ వ్లే బటన్‌ నొక్కాడు.

టేన్‌ రీ కార్ల ర్‌ లోంచీ మ్యూజీ క్‌ ఫ్రాల్స్‌ కాగానే మనా తన రెండు కాళ్ళు ఎత్తీ వరువ్రు తీద వెట్టి రెండు తొడలూ కొద్ర్దీగా వఠక్కి వీడదీనీ తను ఇందాకటి నుంచీ చేతులు వెనక్కు వెట్టి దాబీన వన్తువును మా అందరీ కీ చూవించీంది. దానీనీ చూని నాకు షాక్‌ తీన్సుంత వని అఖ్బాందీ. అక్కడ రూ యలో ఉన్న మగ వాళ్ళ ఇద్దరీ అంగాల కంటె విడుగుగా ఉన్న నన్నునీ వంకాయ అది. అవ్హుడే దానీనీ కడిగి తెచ్చీనట్టుందీ. అక్కడ క్కడ నీటి భట్టు తో నవ నవ లాడుతుందది.

తన చేతీలో అలా వంకాయని చూనీన వాల్‌ నుంచీ నేను తేరుకునే లోవలే మౌొనాతన ఎడ వు చేత్తో రెండు రె మ్యులూ వీడదీనీ వట్టుకుని కుడి చేత్తో ఆ వంకాయని తన రె మ్ముల వద్ధ వల్లీ గౌ దీంచీ ఆ వం కాభునీ కీందకీవెకీ ఊవడం మొదలు ఎెట్టిందీ. ఆ ద్భుళ్ళం చూన్తున్ను నానర నరాల్లో తీథ్టునీ మంటలు. ఒక్క నారీగా వెళ్ళి మౌనా చేతీలోనీ ఆ వంకాథనీ లాక్కుని నా మొలలో దోథవ్రు కోవాలన్నుంత ఆవేశం కలగ నొగాణు

మోనా తన్యృభుత్తుంగా కళ్ళు యానుకునీ కుడి చేత్తో రె వ్యుల ఏవధ్భ ఉన్న వం కాభునే రె భ్యుల లోవల కూ బభట కూ ఆడిన్తూ ఎడ వు చేతి వేళ్ళతో తన మచ్చీకలనీ తనే నలువ్చు కుంటోంది. వగీన ముగ్గురం కళ్ళు ఆర్హ్రక్కుండా తను చేన్తున్ను వనీన చూన్తున్నాము.

పము అటోతఈ అబ, రూమలో మూరెడు వొడుగున గూటాలతో ఇద్దరు మొగాళ్ళను వెట్టూకునీ.. తానతీ వంకాయ వొట్టు ఎందు కో” అను కున్నాను.

ఇంతలో టేవ్‌ రెకార్హర్‌ లోంచీ వన్తున్న మ్యూజీ క్‌ ఆగి వోటు వల్లీ గా వట స్టార్ట్‌ అట్బాందీ. ఆ మ్యూజీ క్‌ అలా ఆగి వోగానే మౌనా తన రె వ్యుల వధద్దునున్ను వంకాణని తీనీ వరువ్రు శద వేనీ ఓకె… ఓకె.. లెట్స్‌ కంటిన్లూ..ఇవ్హుడూ నీ బర్జు నలీం” అంటూ చీటీలు ఉన్ను బాక్స్‌ నలీం ముందుకు ఉరీవీందీ. తన తొందర చూన్తుంటే బున్య్ర)డె వుడు ఈ ఆట శూర్తి చేద్దామా?” అన్బుట్టు ఉంది. తను వరువ్రు వీద వేశిన వంకాభు శుద అంటి ఉన్హు తెల్పిన జేగంూరునీ చూన్తుంటే తాను ఎంత వేడెక్కి వోటు ఉందో అర్హం అవుతుంది.

నలీం కూడా వెంటనే ఆ చీటీలు ఉన్న బాక్స్‌ అందుకుని న్నావెవు చూన్తూ (ఈ బాక్స్‌ లో ఇన్చుడూ రెండె చీటీలు తగిలీ ఉన్నాయి ఇన్చుడూ నేను ఒక చీటీ తిథ్రూగానే మన ఆట ఇంచు మంచు వ్రూర్తీ అబునట్లే. నేను మందుగా చె వ్చీనట్టు లాస్ట్‌ బీటీ ఎవర్తిదెతే తగిలీ ఉంటుందో వాళ్ళు) వగీలీన ఇద్రరూ చూన్తుండగా నలు వనీ ” వారంబీంచాలీ ” అన్నాడు.

తను చెవ్న్రీందీ నీన్సు నాకు వంట్లో నన్నుగా వణుకు మందలల్బందీ. ఆ భాళ్త్‌ లోనావేరు, మా వారి వేరు ఉన్న చీటీలు మూత్ర మే ఉన్నాయి ఇన్చ్రుడు తను నా వేరు తీశ్తే నేను ఆ కాల్డ్‌ లోంచీ ఒక కార్డ్‌ తీయాలి. అందులో వజ చెట్యూలనీ రానీ ఉంటుందో వషౌ? అలా కాకుండా తను తూ వారి వేరు ఉను చీటీ తీశ్తే, నేను ఆ కార్ల్‌ లోంచి ఒకటి తీళ్యూల్త్రిన అవనరం రాదు. కానీ మా వారూ, మౌన్సా వీళ్ళిద్దరూ చూన్తుండగా నేను నలీం చేత చెట్టుంచు కోవాలి.

నా వేరు తీనినా చబీక్కే అలా అనీ తీతూకున్నా చిక్కే… ఇలా నా ఆలోచనల్లో నేను ఉండగా అవ్బటి కే ఆ బాక్ళుులోంచీ చీటీ బయటకు తీనీన నలీం దెల్లీ గా నవ్చతూ న్నావెవు తీరీగ..

“వ ఆల్‌ లక్కీ భాబీ.. ఇంఠొద్దీ నేవట్లో తీ వజ్మీీ నాబభీబీ చేనుకోవడం మన కళ్ళారా చూస్తాషమ “అని నథ్చ్రతూ తన చేతిలోనే చీటీనీ నా చేతికీ ఇచ్చాడు. ఆ చీటీలోనా వేరు ఉందీ. అవ్చ్రటీకే వీంక్‌ కలర్‌ కార్ల) ఉన్న కవరునీ నా ముందుకు జరివీన మౌనా “తరగా ఓ కార్డ్‌ తీల్టు దీదీ” అందీ.

“తరగా తీథ్టూండి భాబీ, పొవం తను ఇక ఆగ లేనట్టుంది ” అనాడు నలీం.

నన్దుగా వణు కుతున్హు చేతులతో ఆ కవర్‌ లోంచీ ఒక కార్డ్‌ తీ సాను. అందులో రాని ఉన్న హొటల్‌ ముందు నాలోనేనే చదుథవ్రుకుని.. నా ముననులోనే తెలుగులోకి అనువదీంచు కుని ెల్లీ గ్నావెకీ చదవ నొగాను.. “బేగిలీన వ్రేయర్స్‌), లోంచీ ఒక వ్రేయర్‌ నీ నెలెక్స్‌ చేనుకుని, వాళ్ళు వది చెబీతే అది చెట్బుండి. ఒక వషయం, శీరు వదీ చేనీనా అదీ బీ ఖిద్దరీ కీ నంబందీంచీ న్నదె ఉండాలి తానీ యూడో వ్యుక్తినీ ఇన్‌ వాల్చి చెట్తు కూడదు *

కార్దులోని వవభాన్ను చదవగానే నలీం శంకా లేట్‌ ఎందుకు ఖాలో జకరీనీ తరగా నెల్యెక్ట్‌ చేను కోండి భాబీ ” అన్నాడు.

వెంటనే ఖా వారినీ నెల్యెక్స్‌ చేను కుందామను కున్నాను. కానీ ఇందాక తన్నువెన్‌ పోనీ నా తొడల వధ్భ చేనీన వనీ గుర్తుకు వచ్చిందీ. తనని నెల్మెక్ట్‌ చేనుకుంటే వెంటనే తన అంగాన్న తీనుకొచ్బీ నా నోబీలో వెడతారని నాకు ఇచ్చ్రీతంగా తెలును. పోనీ నలీంనే నెల్మెక్ట్‌ చేనుకుందామా అంటే అదీ తా వారీకి భాధ కలీగీంచెచ్చు. అదీ కాక నలీం తన అంగాన్న నా నోటిలో వెళ్టుడనీ గారెంటీ వశులేదు. ఇక వగీలిందీ మోనా.

ఆవేరు నా వదీలోకి రాగానే అనలు ఇంతనేవు ఆలోబీ న్తూబెం ఎందుకు వ్యేన్ట్‌ చేనానా అని వీంచీందీ. వెంటనే నా చేతిన్న వెకెత్తీ మౌనానీ నెల్మెక్ట్‌ చేను కుంటున్హ్నుట్టుగా తన్నవెవు నేలల చూదాను.. వెంటనే గటి అన్వాాభుం *” అన్నాడు నలీం.

కాందుకు? నేను మగ వాళ్ళనే నెలె్ట్‌ చేను కోవాలనే ఆ కాల్డ్‌ లో రానీ లేదుగా. కావాలంటే చూడు” అంటూ ఆ కార్డుని తన చేతికి ఇచ్చాను. ఆ కాల్డ్‌ తీనుకునీ చదీనీన నలీం “నరే, జ శ్యిష్టం.. అలాగే త్త్రరగా కానీ వుండి ” అన్నాడు.

తను అలా అనగానే మౌన్నావెవు తీరీగ ‘బె శ్ర మౌనా నన్నృవ్చుడు వజ చెటు మంటబావో” అన్తాను.

వెంటనే మౌనా “నుథ్చ్ర ఈ కాల్డ్‌ తీనేందు కు ఎంత భణ వడ్డావో నాకు తెలును దీదీ. అందుకే, నేను ఈజీ కోరిక కోరుతున్నాను” అంటూ కింద వడీ ఉను టవల్‌ తీనీ నా చేతీకి ఇబ్బీ.. భయ్యా నీ వంటి శీద పోనీన్నవెన్‌ ఎలా మరకలు వడీ ఉందో చూడు. అందుకే వెలి రెండు నీ తువల్లో న్ఫునం చేనీ వచ్చెబ్టా” అందీ.

తన షవాటలకు ఎంతో రీలీఖ్‌ వీల్‌ అబునా. తను నాలో వురింత కాషాన్నీ రేవే వనీ చెట్బాంచలేదే అనీ వ యూలనో కలీగిన నీరుత్తాపోన్న బభట కు చూవ కుండా ఆ టవల్‌ అందుకుని బాత్రూం వెవ్రు నడిచాను.

“జక్క నీ మీవం దీదీ”అంటూ నా వెనుకే భాత్రూ ములోకి వచ్చీన తను అక్కడ వెల్స్‌) లోంచీ ఒక్‌ రేజుల్‌, వేవీంగ్‌ క్రీం లీనీ నా చేతీ కీచ్చీ.. ‘థిందాకటి నుంచీ నుధ్చ్య అనీజీ గా ఉండటం

గ మనించాను ఆ మగ వాల్భీద్దరీనీ నేను ఖానేజ్‌ చేస్తాను కానీ కావాలంటే త్హూరగా అక్కడ కూడా శ్ముబ్తంగా లాగించే నీ వచ్చెట్టూ” అనీ భాత్రూం తలువు వేనుకునీ బట కు నడీబీంది.

వెంటనే వెళ్ళి తలువ్రు గడీలు వెట్టి మౌనా చేన్తున్న నవభూని కి మననులోనే కృుతడ్బుతలు చె వ్యుకుంటూ నా తొడల మధ్య వేనీంగ్‌ శ్రీం రాభసాగాను. ఇంతలో బభటనుంబచీ టేవ్‌ రెకార్లర్‌ లోనే భ్యూజీక్‌ నన్నుగా నాకు వీనవడనాగీందీ. అంటె నాకుటబెం గుర్తు చేన్తున్సారన్సు వాట అనుకుంటు చేన్తున్ను వనీలో వేగం వెంచాను.

తొడల మధ్య నున్నగా శ్చుబ్తం చేనుకుని చక చకా న్ధానం ముగించే నరీకీ ఇంచు ముంచు ల నీ బుపాల వీనే వట్రిందీ. బటట నుంచీ మ్యూజీక్‌ కానీ, పాట కానీ వీవీ వీనరావటం లేదు. టవల్‌ తో వళ్ళంతా అద్దు కునీ అక్కడే ఉన్న పౌడర్‌ డబ్బా) తీనుకునీ వంటీ మీదా నంకల్లో చలు కంన్దూను.

ఇంతలో తలువ్రు శీద ధన ధనా వంటు బాదీన శబ్దం, దానితో వాటు “తరగా రండీ భాబీ.. వీళ్ళిద్దరూ అలెడీ వనీ మొదలు వెట్టే సారు” అంటు నలీం గెంతు వీనవడ్డాణు వెంటనే నా భుజాల వీడ ఉన్ను టవల్‌ నీ రొమ్యుల వీదగా కట్టు కునీ వోడావీడిగా తలువ్రు తీనుకుని బతట కు వచ్చాను.

అవ్వ్ఫ)టీకే ఆ రూం అంతా నీటుగా నర్హేనీ ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు మేషము ఆడీన గేం కానీ, ఖాల్హ్‌దెన్‌ శ్లానులు కానీ ఏజీ లేవ్రు. గది యూల టేబుల్‌ ఖద మేము కువ్చగా వేనీన బులు కూడా మాణుం అజ ఆ స్తానానే ఒక అగరు బత్రీల ఫ్రాంజ్‌ వెట్టి ఉందీ. అందులో ఒక అబుటబో ఆరో అగరుబత్తీలు వెలీగీంచీ ఉన్హాయు దానీతో రూం అంతా అదో వీధ్మమైన కవ్యుని వానన..

ఇంతకూ మాబ్కకులు ఎవభ్టులుల్తా) 7” అను కుంటున్న నాకు ఆ బేబుల్‌ వశీద వమ చూస్తారు భాబీ, ఇటు తీరీగీ ఈ మంచం శీద చూడండి… వీళ్ళిద్దరూ వడి చేన్తున్నారో” అన్ను నలీం వూటలు వీనీవీంచీ నాచూవ్రు మంచం శవీదకు తీప్వాను.. అరక్కడ….

(ఇంకా ఉందీ.. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


telugu new sex storetelugu sex stores.combia gapaodia bia banda comlatest telugu sex kadalutelugu sex kathaxex storytelugu sex stories downloadssextelugu storiestelugu sex stories scripttelugu sex storys in telugu languagesex storys telugutelugu srx storestelugu sex stories in telugu versionodia gihanasec stories in teluguodia jouna galpaollywood sextelugu sex stories in teluguodia sex story khudibia banda kahaniodia sex story with imagebhaujabada bada dudhatelugu new dengudu storiesodia banda bia comwww srx story comlatest telugu real sex storiessex stories in telugu newbhauni gihasexstory in odiahot sex story in odiabhauja storydeha o manatelugu all sex storiesodia old sex storybhauja combia banda photobhauja gapawww telugu new sex stories comodia jauna kahaniwww telugu sex stories inrecent telugu sex storiesodiya sex story newtelegu sex storyssali biatelugu new sex stories pdfodia gihanaodiya bhauja comtelugusex storybengali x storybia banda gapatelghu sex storesbhauja gapawww odiabia intelugu sex stories.hot odia storywww thelugu sex stories comodia gehiba gapatellugu sex storiesodia x storyodia old sex storyodia bia banda comsex stories new telugutelugu sex stroes combia gapatelugu sex stories.co.insex stories odiaodia bia banda gapaodia gihana kathabengali sax storyenglishsex storiesbhauja .comodia sex pdfsex telugu sex stories