నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౯ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 09

telugu sex stories, latest telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu srungara kathalu, telugu sarsam stories

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౮ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 08

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౮ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 08

ఆ గదీలోనీ మంచం జీద వెలి కలా వడుకుని ఉన్హారు వూ వారు. తన శీద తల కిందులుగా బోర్డా వడుకుని ఉంటి మౌనా, మా వారీ తల వీదగా అటో కాలూ ఇటో కాలు వేనీ తన తొడలు మా వారీ చెంవలకు తగీలేలా ఆనీచ్చీ) ఉందీ తను. ఇక వోతే తన తల షూ వారీ తొడల వద్ధు ఉంది. అవ్చ్రటి కే తూ వారి అంగాన్ని గొంతు వరకూ దీంథ్రుకుని వ్రీభుంగా చీ కుతుందీ తను.

ఇక షా వారు తన ముఖం వద ఉన్న) మౌనా రెండు తొడల శీద తన రెండు చేతులు వేన, ఆ తొడలను భాగా చీల్నీ) వట్టుకునీ ఆమె రె వ్యుల వద్దు తన నోటితో వీరంగం చేన్తున్హారు. తమా వారి నాకుడు తనలో మరింత కోరి కల్పీ రెచ్చగెడుతున్నుట్టుందీ.. ఒక వక్క మా వారీ అంగాన్నీ అజున్‌ శ్లూట్‌ చీ కినట్టుగా చీకుతూనే వరో వక్క జన్యు. జ్య్య్ర.. ” అంటూ వత్తుగా యాలుగుతుంది తను.

అలా వాబ్భిద్రరీనీ చూన్తున్ను నాకు నా వంట్లోనీ కణాలన్న ఒక దగ్గరకు చేరీనట్టుగా వీదో తెలీథనీ తీళ్రూునీ భాధ. వబో కావాలన్ను తవన్నా తీ జ్మీరీ నా వంటినీ చుట్రే న్తున్హాడు ఏంచం్మవె శృంగార థద్రంలో మనీగి తేలుతున్న వాళ్ళిద్దర్నీ వెశ్లూ కళ్ళార్శ్రకుండా చూూన్తున్ను నన్ను నలీం వెనకనుంచీ కౌగిలించుకుని తన రెండు చేతులతో బలంగా చుభ్రై భ్ధుడంతో కానీ ఈ లోళంలోకి రాలేదు నేను

అవ్వ్చటీకే నా వెనుకగా వచ్చీ) నన్ను కొగిలీంచుకున్ను నలీం తన తల వంచీ వ ఆచ్చాదనా లేనీ నా మెడ వంధులో వెల్టీగా ముద్దు వెట్టాడు. నా మెడ శద తన వెదశులు తగలగానే నా వళ్ళంతా చీ గురుబాకులా కంవించీంది. వెనుకనుంచి నన్ను చుట్రేనీన తన కుడి చేతీ శీద నా చేతులు వేని నాఐదకేని గట్టిగా అదు ముకున్హాను.

నా వంట్లోనీ తాపాన్న త మకాన్న గ తనీంచీన నలీం తన చేతినీ కొద్టీగా వక్కకు దరీవీ నా వంటి శీద చుట్టు కునీ ఉన్ను టవల్‌ నీ లాగేసాడు. తను చేన్తున్సు చర్చలకు నేనే జీ అడ్డు చె వృలేదు. దానీతో నా వంటి వద ఉన్న ఒకే ఒక ఆచ్చాదన అలున ఆ టవల్‌ మలో శతణంలో నేల శద ఉందీ.

నలీం అలాగే నన్ను) వెనకనుంచి కౌగిలించుకుని నాభుజాల వీద్తా మెడ నీదా చెవి కిందా మెొెల్లీ గా యమద్దులు కురీవిన్తూ నా చెవీలో “చూడు భాబీ మీఆయన నాబీజీ శ్రూ.. ని ఎంత వ్రథంగా తీనేన్తున్హాడో” అంటూ గునగునగా అన్నాడు. నేనే ఖీ మాభ్దాడలేదు. అవ్చటీ కే నలీం ఎడము చేతీ వేళ్ళు నాఎడమ రొమ్ము మచ్చీకనీ నున్నతంగా నలు వ్రుతున్నాడు.

నా వంట్లోనీ రక్త మంతా ఆ ముచ్చీకల్లోకే వరుగ డుతుందా అన్ను అనుభూతి కలు గుతుందీ. అలా నన్ను వెనకనుంచే కౌగిలించుకుని తన ఎడము చేతీ వేలతో మచ్చీకల్నీ నలువుతూూ తన కుడి చేతీనీ నావ్వొ శీద వేని మెల్రీగా రాన్తూ నా చెవీలో గంన గంనగా..

“అబునా నా భార్భ వ్యొత్తం తక్కువ తీంద్కా అలా చూడండీ.. వ షొత్రంచాన్‌న్‌ దొరికినా భథ్యూ వడ్‌..డనీ శుంగే నేలా ఉందీ ” అంటు అవ్చ్రటి వరకూ నా నడు మనీ, వ్యానీ న యరుతున్ను తన కుడి చేతినే మల్తీగా నా పొత్త కడువ్రు శీదకు జార్చాడు. తను అంత వచ్చీగా వాట్తాడుతున్నా నేనే శ అనలేదు. ఆ తణాన ఏదో కావాలన్టు తవన తవ్వ్చీతే నాలో వరే ఆలోచనలూ లేవ్రు. రెండు నీ తుషాల యందే అక్కడ శ్లీన్‌ చేనీ ఉన్నుందు వరి తనకు అక్కడ నున్దుగా తగిలీ నట్టుంది.

వెంటనే “వావ్‌… ఇవ్చుడు అర్దం అబ్బూందీ మౌనా వష్యుల్నీ భాత్రూంలోకీ ఎందు కు వంవీందో. తనకు అక్కడ ఎంట్రు కలు ఉంటే అనలు థాం ఉండదు ” అన్సాడు.

నలీం తన భోరణిలో తను వీదో ఒకటి వాబ్దాడుతూనే ఉన్నా తను చెవ్నేదీ వవీనా బ్యుర్త కు ఎక్కడం లేదు. నాచూవ్రు తంచం శీద ఉన్ను జంట శీద ఉంటే, నా ఆలోచనలన్నీ నులివెచ్చగా నా వ్యీర్తలకు తగులుతున్న నలీం గూటం చేదే ఉన్నాణు: మెళ్లీ గా నా కుడీ చేతీనీ వెనకగా వోనీచ్చీ) దానీనీ నా చేత్తో వట్టు కున్హాను. కొలీ మీలోంచీ తీనిన ఇనువ కడ్డీలా వెచ్చగా కాలీ పోతుందది.

నేను తన గూటాన్ని అలా వట్టు కున్హానో లేదో తను త మకంతో ‘ాజబీ.. “అంటూ నన్ను తన్నవెవుకు తీవ్చుకుని నా వెదవుల వీద గట్టీగా ముద్దు వెట్టి నా వీర్తల్జవె తన రెండు చేతులు వేని నన్ను తనకేనీ గట్టి గా అదు ముకున్హాడు. తన బీగ్గువెన తొగిలీ తగలగానే నా నరాలకు నీవ్శంటు కున్నుట్టు ఏదో తెలీటనీ నుఖానుభూతీ నా వళ్ళంతా వొకీందీ. నలీం వాలకం చూన్తుంటే ఈ గదిలోనే దుకాణం తె రీచేటట్టున్హాడు. నాకెందుకో మా

వారు చూన్తుండగా తన చేత చెల్బాంచు కోవాలంటే తనను ఒథ్మ్రుకోవడం లేదు. అందుకే మల్లీ ౧.

“వీజ్‌ ఇక్కడొద్దు.. మనం వత్క గదిలోకి వెల్పామ “అంటు మెల్లీ గా గౌణీ గాను.

నా ఖవభొటలకు తను అలాగే భాబీ.. శీరు వది చెభీతే నేను అదీ చేస్తాను” అంటూ నా ముఖం అంతా ముద్దులు కురీవీన్తూ అలాగే నన్ను కౌగిలించుకునే వల్లీ గా ఆ రూ ములోంబీ బయట కు అడుగులే నాడు. తన మద్దులకు వరవళీన్తూ, వెచ్చగా కాలీ వోతున్ను తన అంగాన్న ఒక చేత్తో అలాగే వట్టుకుని నేనూ తనతో వఐుబే మెళల్లీగా అడుగులే నాను. ఆ రూ తులోంచీ బథటకు వెళ్ళే మందు వ్‌బ్యీ ఒక్క నారీ మంచం్నవెథ్రు చూసాను. మా వారూ మౌనా అన్సలు ఈ లోకంలోనే లేరు. ఒకరి నొకరు నోటీతో త్పత్రి వరుచు కుంటూ న్వూల్గంలో మునీగి తేలుతున్నారు.

నలీం ఆ గదీలోంచీ నన్ను మళ్లీ గా నడీవీంచు కుంటూ వోల్లోంచీ వాళ్ళ నెకంజ్‌ బెడ్‌ రూం లోకి తీనుతెళ్ళాడు. నేను న్టానం చేన్తున్నున్నుడు ఆ రూ యలో కూడా
అగరుబత్తీలు వెలిగీంచీ వెట్టి నట్టున్హారు. ఆ రూ మలోకి అడుగు వెళ్టుగానే మంచీ వానన నా ముక్కువ్రుబాలకు తగీలీందీ. బ్యూబ్న్‌లెట్‌ వెలుగు రూం అంతా వరుచుకుని తెల్హిగా వ్రు వగలులా ఉందీ.

రూ యలోకి అడుగు వెట్టిన వరుతణ మే తను నన్ను అక్కడ ఉన్హు వరువు జీద మెల్లీగా వడుకో బెటబ్బాడు. నేను అలా వరువ్రు ఖద వడుకోగానే తను మూత్రం మంచం వక్కనే నీలబడీ నగ్భంగా ఉన్న నా వంటి వెవ్రు అలాగే చూడనాగాడు. తను అలా నా వంటీవెవే చుడటం చూనీ.. భుంటీ అంతగా చూన్తున్తావు 7” అంటు నీగ్గుగా అడిగాను.

ఖీ చూన్తున్హానో చె వృనా?” అంటూ మల్టీ గా వంగి అందృమెన ఖీ నుదురునీ ” అంటూ నుదురు వీద చిన్న ముద్దు వెట్హాడు.. క అంత కన్నా అందృమెన జీ బుగ్గలని ” అంటూ నా బుగ్గల ఖీద ముద్దు వెట్టాడు. అలా నుదురు బుగ్గలతో మొదలు వెట్టి మెల్లిగా ఒక్కా క్క అంగాన్నే వర్శీన్తూ వ్రతీ అంగానీ కీ ముద్దు వెడుతూ మ్యెల్తీగా నా బొడ్డు వరకూ వచ్చాడు. తను బొడ్డు శీద ముద్దు వెట్టినవ్చుడు మూత్రం నాకు కీత కీతలు వెట్టీనట్టుగా నన్దుగా నవ్వాను.

ఇక బొడ్డు నుంచీ నా వొత్తి కడువ్రు తీదగా వచ్చీ. ‘అన్నటి కన్హా అందృమెన ఈ గులాబీ మొగ్గనీ “అంటూ నాడఉవన్తు వశీద “చయవ్‌” అంటూ ముద్దు వెట్హాడు. జ్ఞాన్‌… “అంటూ తన తలని వతక్కకు తరవబోయాను. కానీ &ఈ లోవలే తన నాలుకనారె వష్యుల వద్ధకు నందు చూనుకుని దూరడంనా నంట్లోనే నరాలన్నీ ఒర్క్ల నోలీగా తీళుగా యొలగడం జరిగి వోటాయు, తను అలానా రె వ్యుల వధ్భు నోటితో చేన్తున్ను వనికి నా వంట్లోనే రక్త మంతా చీ క్కనె నట్టు ఏదో తెలియని అనుభూతి… ఇంకా ఏదో కావాలన్న ఆరాటం… నా వంట్లో నెగలు రేవ్రుతూ వదో తెలీళభునీ ఆవేళం.. మాటల్లో ఊపొంచలేనీ నుఖం నా వంటినే కుదీవేన్తుంబటే నాకు తెలీళుకుండానే నా నడు మని ఎగరేన్తూ తన నోటి వనీకి న్ధ)ందీంచ నొగాను.

తన చ్వేస్సలకు నేను న్ఫందీన్తున్ను తీరు చూనీ నలీం కు నా వరిశ్రితీ వ్లూర్తీగా అరం అయినట్టుంది. దాన్నీ అవకాళంగా తీనుకున్ను తను ఒక వక్క నోటితోనా రె వ్యులనే వీలున్తూనే వరో వత్క మెళల్లీ గా మంచం శీదకు ఎక్కి తన నడుమను నా ముఖం వేదకు వచ్చేలా తన కాళ్ళను ఉరి పొడు. ఇవ్చుడు మేము ఉన్న వొజివన్‌ ఇంచు మంచు ఇందాక వక్క గదీలో షూ వారూ మౌనాలు ఉన్న విభీవన్‌ లానే ఉందీ. కాదంటే అక్కడ మొ వారు కింద ఉంటే, ఇక్కడ నేను కింద ఉన్నాను.

ఇంతలో నలీం తన ఎడము కాలును నా ముఖం వజీదగా నా శరీరానికి అటు వెవుగా వోనీచ్చాడు. దానితో షయఖం వద్ద అటొ కాలూ ఇటొ కాలూ ఉండీ తన అంగం నేరుగానా మభానీ కీ తగులుతుంది. తను నా రెవ్యుల వధు ఇన్తున్ను నుఖం ముందు మంబీ చెడు, నుచీ ఛుదిం అన్న మర్చి వోబున నేను నాబుగ్లల కు ఎచ్చగా తగులుతున్న అంగాన్ను ఒత నళ చేత్తో వట్టు కుని మెళల్లీగా నా నోటీలోకి తీనుకున్హాను.

నా జీవీతంలో అదే మొదటి సారీ.. అలా ఒక మగవాని అంగాన్న నా నోటిలోకి తీనుకోవడం. దీని కోనం మా వారు నన్ను ఎన్నీ సార్దు బ్రతీ తీలాడాలో గుర్తుకు
వచ్చ్రందీ. అన్నీ సార్హు తనని కాదన్ను నేను ఇవ్చుడు ఒక వరాణు మగవాడి అంగాన్నీ ఇలా ఆబ గా నోటిలోకి తీనుకోవడం నాకే నమ్భ్ముళతృం కావడం లేదు.

నోటిలోకి తీనుకోగానే కొంచెం వగరుగ్వా జీగురుగా ఉవ్వ)గా తగిలిందీ అదీ నా నోటిలీ. అబునా దానీనీ నదధల కుండా అలానే వీల్చి సాగాను. మెళ్లీ గా దానే రుచీ నా నోటి కి అల వాటు వడిందీ. కీంద తను ఇన్తున్న నుఖానీ తీ మరీింతమెతరచి వోతు ఇర్తటీ తన గంండును రెండు వెదశ్రుల వద్ధు నన్నుగా నొక్క వట్ట నాలుకతో దానీ చుట్టు గంం్భడ్తంగా రానాను.

నేను చేనీన వనీ తనకు భాగా కని రేగించీనట్టుందీ. జక్క నారీగా కనుక్కున దానేనీ నా గొంతు వరకూ దీంచాడు. అదే కణంలో నా రె వ్యుల వధ్భ్ధునున్ను క్రీటౌరీన్‌ నీ తన వెదవ్రులతో వట్టు కుని “న” అంటూ నోటిలోకి వీల్చాడు. ఇక ఆవ్రుకోవడం నా వ్ర అబ్బే వని కాదు.. అందుకే గొంతు వరకూ దిగిన తన గూటాన్న మెళ్లీ గా బభటతు తీనీనా తొడల ఎధ్యు ఉన్హు తన తల వీద రెండు చేతులూ వేని గట్టిగా వట్టుకున
“ఖక చాలు.. ” అంటూ గెణీ గాను.

నేను అలా అనగానే అవ్చటీవరకూ నా వజీద తలకిందులుగా వడుకుని ఉన్హు తను వల్లీ గా వత్కతు దొర్హీ లేచీ కూర్చుని నా యఖంలోకే చూన్తూ..

“ఞక చాలా? అనలు ఇంతా మొదలే ప్టులేదు నేను” అన్హాడు. తన మాటలకు వతి న తమాధానం బె వృకుండా వ్యెల్టీగా నా ఎడము చేతినీ ముందుకు జావీ తన అంగాన్న అందుకుని మెల్రీగా న మర నాగాను. అదీ చూనీన తను..

“ఇవ్‌. అర్ధం అబ్బుందీ బాబీ, నోటీతో చేనీందీ ఇక చాలు… ఇక దంధ్రుడు కార్మత్త మం మందలు వెట్టు అంటున్నారా” అంటు నప్పాడు.

తన షతాటలకు నీగ్గు వడాల్సీందీ వోటు. “అవును” అన్నటు తల కీందతీ దెతీ ఈవీ
నన్హుగా నవ్వాను.

“అలా తల ఊవీతే కాదు.. వజ కావాలో చె వృండీ ” అన్సాడు.

వెంటనే నా చేతీలో నలుగుతున్న తన అంగాన్న వరీంత గట్టిగా వీనుకుతూ ఉద”
అనాను.

“వ్‌. అదా.. అలాగే వేడం.. “అంటు లేబీ నా రెండూ కాళ్ళ వతధ్ధుగా తూర్చు)న్హాదు.

తను ఎశ్చ్రడె వ్వుడు నా రె వ్యుల నీండుగా వెడతాడా.. ఎవ్చుడె వ్హ్రుడు ఆ నుఖంలో మనిగీ తేలుదబామా అనీ నా శరీరం ఉరకలు వేన్తుందీ. ఆ క్షణాన నాభర్తా మౌన్తా ఆచారం, కట్టుబాట్లు అన్న మర్చీవోటోను. నా కళ్ళకు భారెండు పొడుగున ఉన్హు తన గూటం వనవో వరే శీ కనవడడం లేదు. నా శరీరాని కీ అతను ఇవ్చుడు ఇవ్రుబోటు నుఖం ఖద తవ్వితే వరి దేని జీదా ధాన లేదు.

నా కాళ్ళ వద్ధు చోటు చేనుకున్న తను మెళల్లీగా వంగీ నా కుడి రొమ్యు ముచ్చీకను తన మనీ వంటితో నొక్కుతూ తన కుడి చేతీని మా ఇద్దరి తొడల వద్ధకు వోనేచ్చీ తన అంగాన్న వట్టు కునే నా రె మ్యులకేనీ మెల్లీ గా రాయనాగాడు. ఎద్దవె తన వెదశ్రులతో అల్లి రీ, రె వ్యుల శీదగా తోలు లేనీ ఇర్తటీ తన గుండు ఇన్తున్న రావీడీ.. ఈ రెండిటీతో ఈ లొకాన్న ఏర్చీవోలబున నేను తన గుండును నా రె మ్యుల్లోకీ వరీంత లోవలకీ ఉఊరువ్రు కుందామన్ను కనీతొ నా నడుమును కొద్దీ గ్నావెకీ ఎత్తాను.

అలా నేను నడు మనువెకెత్తుతున్ను తణంలోనే తను తన నడుమను కనుక్కున కీందకీ దించాడు. అంతే.. ఒక్క నారీగా నా రె వ్యులనీ రానుకుంటూ మెత్తగా నా దీ వ్యులోకీ జొరదిడీిందీ తన గూటం. న్హ్రల్గం.. న్హల్గం అంటారు కొనీ ఇంత కన్లా నుఖం ఏ న్ధూరంలోనూ ఉండదన్న అనుభూతీ. తను కదీలీతే ఆ నుఖం ఎక్కడ దూర మవ్రుతుంటో అన్హుట్టుగా రెండు చేతులు తన వీవు జీద వేని గట్టిగా అదు ము కున్తాను.

తను అలా నన్ను కౌగిలించుకుని వడుకునే ఆరె పష్యూల నిండుగా వెట్టిన తన అంగాన్న రె భ్యుల అంచులకి తగీలేలా దెల్రీగా తన నడుమన అటు ఇటూ కదీలించ సాగాదు. తను చేన్తున్ను వనీకీ నా వళ్ళంతా వత్తు నోకినట్టు వ్రులకరించ సాగింది. తన వీవు శీద వేనీ ఉన్ను నా చేతులనీ మ్యెల్రీగా తన వ్యీర్తల శీదకు ఉరీవీ ఆ రెండిటీన గట్టిగా వడినీ వట్టు కునీ నాలోకి తరీంత గట్టిగా అదు ముతో నాగాను.

నాలోనే ఆవేళం కోరీ కాగ పొంచీన తను మెల్లిగా తల్బవెకెత్తీ నా వెదాల్నవె గట్టీగా ముద్దు వెట్టి తన నడుమ మల్లీ గా ఊవనాగాడు. నా వెదాల్నవె ముద్దు వెట్టిన తన వెదాలను చీన్సుగా నా మనీ వంటితో నొక్కి వెట్టి.. వల్లీ గా నా నాలుకతో తన వెదశుల్నవె రాన్తూ తన వ్యీర్తలని వరింత గట్టిగా వడినివట్టు కున్నాను.

వ్‌ శణ్నదెతే నానాలుకతోతన వెదాల్నవె రాభటం మొదలు వెట్హానో ఆ శణ వేతన నాలుక బయత వచ్చీ) నా నాలుకతో వెనవేనుకు వోంటీ. తనలో కూడా కోరిక క్ట లు తెంచు కున్దుట్బుందీ. నా నాలుకను తన నోటిలోకి జొనువ్రుకుని చవ్చురిన్తూ కింద నడు ములొ వేగాన్నీ వరీంత వెంచాడు. వెచ్చగా.. కవ్యుగా. నవ్యుగా. అంచుల చీవర వరకూ తగులుతున్న తన వోటుకు ఎదురాత్తులీ వూ నొగాను.

తన నోరు నానోటి శీద ఉండడంతో తను ఇన్తున్సు నుఖాన్స నా నోబీలోంచీ వన్తున్లు మయౌాలుగుల్కు అరువ్రులు బయటకు వీనరావడం లేదు. ఇంతలో తను ఊవ్రుతున్ను వేగాన్న తగ్గించీ.. ఊవీరి వీల్చుకోవడాని కన్దుట్టుగా తన మభాన్నవెకెత్తీ నా మఖంవెవు అలాగే చూనాడు. అలా చున్తున్ను తన్నవెవు ఆవ్రూయంగా చూన్తూ…

“అగి వ్లోోూవేం.. కానీ”అంయటూ తన వ్‌ర్తలనే నాతెడల కేనీ బలంగా అదీ మాను. నాలోని కనీ తనలోనే గాడిన రెచ్చగొట్టి నట్టుంది. నేను అలా అన్ను తరుకణ వేతన
నడుము కిందకీ వెళే శరవేగంతో ఊవ సాగాడు.

“అదీ.. ఉవ్మ్యు.. వ్యూ… అదీ.. అలా.. ద్వర్డ్‌. దంచు.. దంచు… ఇక. జ్మ్య్యా.. వచ్చుడి… చెట్టు. అల్నా. అదీ.. జజ. మ్మా. ఇ్హ్‌.. జ్వర. వ్యా. అ. మగడా. చంవుతున్నావు.. ఉ.. రా. ఉబ్మూ.. “అంటు కశిగా అరున్తూ తన తలఅనీ రెండు చేతులతో వట్టుకుని న మఖానీకేనీ లాక్కుని తన వెదశుల్నవె కనీగా ముద్దులు వెళ్టు నొాగాను.

తను ఇన్తున్ను నుఖానీ కీ అవ్చటి కీ ఎన్నీ నార్డు కార్చి ఉంటానో లెక్కే లేదు. ఇంచు ముంచు గంట నేవటినుంచీ జరుగుత్ను నంతథనలతో భాగా వేడెక్కి వోటు ఉన్న నేను అన్న నాొర్డు కార్శ్రీనా.. తను వ్యూత్ర్తం ఇంకా డౌట్‌ అవ్చు కుండా ఎలా ఉండగలీ గౌడో అర్ధం కొలేదు. నేను అలా ఆలోబీ న్తుండగానే తన నడు ములోని వేగం వరింత వెరీగీందీ.. తన నోటీలోంచీ కూడా మెల్లీగా..

“ద్భు.. వ్యా. “అంటు చీన్నుగా యాలుగు వీనరానాగీందీ. ఆ యాలుగు మెల్లీ గా వెద్రదీ అవుతుంటే నా రొమ్యులనీ వీవరీతృమెన కనతో గట్టీగా వీనీకేన్తూ.. అదన్మ్య.. భాబీ.. ఐ అవ్‌ యూ.. “అంటూ నా శీద సోలి వోళూడు నలీం.

తను ఇచ్చీన నుఖానీ కి వళ్ళంతా తేలీ వోతుంటే నా ఎద్గవె వాలీన తన తల్నవె చేతులు వేనీ తన జుట్టులో నా వేళ్ళు జొనీవీ వ్యల్తిగా న మరుతూ అలా వత్తుగా కళ్ళు మానుకుని వడు కుండి వోళూను. వమవపోనుభావుడు ఎంత వీర్వాన్న కార్పాడో కానీ అది కొద్దీ నేవటికే నా రె వ్భుల్లోంచీ వొర్రీ తొడల మదకు ధారగా కారడం మొదలు వెట్టింది. దానితో నా శద అలాగే నోలీ వోటు ఉను తనని మెల్రీగా వక్కతు దొర్రీంచీ, వక్కనే ఉను దువ్చటి తీని తొడల ఎవధ్భు తుడుచుకో నాగాను.

నలీం వూత్తం నన్ను అంటీ వెట్టు కున్నుట్లు నా వత్కనే అలానే నగ్భంగా వడుకునీ తన చేతులు నాఎద వీద వేనీ నా రొమ్యులని మెల్రీగా న మరుతూ.. భాబీ.. అన్నాదు.

అవ్చ్రటి కే తొడల వధ్భ తుడుచు కోవడం శూర్తీ అవడంతో నా చేతీలోనీ దువ్చుటినీ అలాగే తొడల బీద కనవ్ముకుని తన వీలువుకు జ. ” అంటు ఊకొట్హాను.
జులవ్‌యా భాబీ.. ” అన్హాడు.
“అదో. ” అన్నాను.
క్క క్షణం వన్తుందని నా కలలో కూడా ఊపొంచ లేదు తెలు నా?” అన్హాడు.

తన వాటలకు నేనే తీ అనలేదు. తను చెవ్చందీ నీజువే నేను కూడా ఇటువంటి రోజు నా జీవీతంలో ఒకటి నన్తుందనీ నా కలలో కూడా ఊపొంచ లేదు. నేనీలానాభర్త కోరీక తీర్చేందుకు వరాబు వురువిడి కింద నలుగుతానని, అదే న మమంలోనా భర్తా నాకు తెలీనే తరో ఆడదాన్ను చే స్తాడనీ.. నేనూ ఊపొంచ లేదు.

షూ వారు గుర్తుకు రాగానే వక్క గదీలో వాబ్భిద్దరూ ఏబీ చేన్తున్హారో అను కున్నాను. ఇంతా నాకుళ్యూ.. చీ కుళ్ళలోనే ఉన్హాలో లేక అనలు వనీ పారంభీంచాలో? ఇలా
ఊపాన్తుంటే నాలో దెల్లీగా తోరీఠక రాజుతో సాగింది. ఒక వత్క నలీం చేతులు నా రొమ్ములని అలా ప్రుధువ్రుగా నలువుతూంటే.. వలో వక్క మా వారూ మౌనా వీజీ చేను కుంటున్నాలో అన్ను ఊవో. వీటితో నాలోని నరాలు వళ్ళీ దెల్లీగా వురి వీన్ల్ర)కోనాగాయి

“లాబీ.. “ఇంతలో నలీం ఎవీలుథు.
ఒక వత్స నా వవ్చ) వచ్చుడి అడులా వాబుంచీ, తలో వక్క ఆ భాబీ అన్ను గౌరవ్నమెన వీలుథ్రు ఎందు కో అను కుంటూ. ఊ. వంటి ” అన్హాను.
“0 వన్న వాబలాడండి భాబీ ౯ అన్హాడు.
కం మాట్దాదేదీ ” అన్నాను.

ఇంత కూ శీకు నచ్చ్రీందో లేదో చె వృలేదు* అన్హాడు.

‘ంటీ.. 7” అన్నాను. అలా అన్నాక కానీ నేను చేనీన తశ్చ) వవిబొ అరం కాలేదు. కానీ
అవ్హ్రటీ కే ఆల శృం అలువోటుంది.

‘అదే.. నా దెన్‌.. గుడు” అంటు వచ్చీగా న తటాధానం ఇచ్చాడు తను.

“చీ.. వంటా భావ?” అన్నాను.

“తవ్నే యంది భాబీ? ఈ న యథంలో ఆ భావే వూభబ్దాడు కోవాలీ.. భాంకులో వనే చేన్తున్నువుడు కావ్క బాలంన్‌.. అలా బాంక్‌ వీషవభటాలు వూట్హాడుకోషూ.. అలానే భోజునం చేన్తునున్వుడు.. కూరలు, రుచి.. మాటాడు కోవ్లూ. అలాగే ఇదీ ” అన్హాడు. తన షఖాటలకు వీజీ న మాధానం చె వ్లులో అరం కాక చీన్హుగా నవ్వాను. ఇంతకూ వ న షఖాభానం చెవ్బ)నే లేదు.. నచ్చీందా, లేదా?” అన్హాడు.

“ఈ. నచ్చ్రందీ ” అనాను.

భభ్రూ వో క నా బాగుందా? అన్తాడు.

“”వధ్భులో తన వీవభం ఎందు కులే.. ” అన్నాను.

“సారీ. ” అన్నాడు.

ఇంత కూ వాబ్భిద్రరూ వతి చే న్తున్హారో?” అన్నాను.

“వెళ్ళి చూనీ వస్తారా వీంటీ 7” అన్నాడు.

“చూనీ రానా?” అన్హాను.

“వాళ్ళ గెడవ మనకెందుకు భాజీ. మన వీవణుం వమనం చూను కుందాము” అంటూ
మెల్లీ గా లేబీ తన తలనీ నా రౌమ్యుల వీదకు తెచ్చీ నా ముచ్చీకను తన నోటీలోకి
తీనుకున్హాడు.

” వళ్ళీనా.. 7” అన్నాను.

నావ్రశ్చ్శుకు న వాధానంగా అన్నుట్టు నా ఎడము చేతీనీ వట్టుకునీ తన తొడల వధకు తీనుకెళ్ళీ తన గూటం శీద వేసాడు. అవ్చటీకే తళల్ఫీ గాలీ వోనుకునీ ఎగీరెగీరీ వడుతుంది అదీ. ఇంత త్తూరగా వబ్భీ ఊవీరి పోనుకునీ ఎలా లేచీ కూర్చుందో న్లాకెతే అరం కాలేదు. నేను అలా ఆలోబీ న్తుండగానే మెళల్లీగా లేబీ కూర్చుని తన చేతీ వేళ్ళనీ నా రెవ్యుల ఖీద వేని తడుముతూ తన నడుమను నా ముఖం దగ్గరగా తీను కొచ్చాడు.

తన ఉద్దేశం వజీబో అర్ధం అవుతుందీ. దానినీ నోటిలోకి తీనుకుందామా వద్దా అనీ ఆలోబే న్తుండగానే కీంద తన చేతీ వేల్హల్లో ఒకటీ నా రెవ్యుల వధు దూరడం రెండొ
వేలు నా వ్యిర్తల వద్ధకు వెళ్ళడం ఒకే నారీ జరీగీ వోలాలు అంతే అంత వరకూ వత్తుగా బభ్ర తంగా లేద్దామా వద్దా అనీ ఆలోబీన్తున్ను నా నరాలు జక్క నారీగా వురీ
వీన్చుకున్నుట్టు లేచీ నా వళ్ళంతా వత్తును క వ్యేనియి

తను వ క్షణాన అణుతే తన వేళ్ళతో న ముందు.. వెనకలు శోధీంచడం మెదలు వెట్టాడో. అదే కణంలో తన నగం నా నోటిలోకి దూరి వోఖఘుంది. ఇందాకటిలా ఇదీ మొదటి నారి కాక వోవడంతో ఈ నారీ వల్లీ ౧7 నానాలుకతో తన గుండు చుట్టూ గంం్భడ్తంగా రానీ ష్రునీ వంటితో ఇఇర్తటీ ఆ గుండుని వల్లీ ౧7 తొరీ కుతూ చీన్సగా నా నోటిలోకి లాక్కునే మెళ్లీ గా చవ్చురీంచ నొగాను. అంతకు ముందే వమేజుద్దరం కార్న్రీన రనిల జీగురు ఇంకా తన అంగానీ కీ అక్కడక్కడ అంటు కునీ ఉండడంతో ఈ నారీ రుబీ కాశ్త వగరుగా

అనీ వీంచీ నీదీ. అబునా దానీనీ వదల కుండా వీభుంగా చీకడం మొదలు వెట్టాను.

తన ఎడము చేతీ తధ్భు వేలు నా రె వ్యుల అంచుల్లో ఉంగరథ్ర వేలు నా విర్ర వధద్య వీరంగం చేన్తున్నాణు తన వేళ్ళూ ఇన్తున్ను నుఖానీకి నా కళ్ళు రెండూ వత్తుగా
యానుకునీ తన అంగాన్నీ గొంతు వరకూ దింవ్రుకుని వ్రీయంగా చీక సాగాను. అలా ఎంత నేవు చీకానో కానీ ఉన్హుట్టుందీ తను నా తొడల తధృ్యు నుంచీ తన చేతినీ తీనీ రెండు చేతులతో నా తలని వట్టుకునీ తన తొడలకేనీ మరింత బలంగా అదు భు కుంటూ తన నడూ మున ముందుకూ వెనకకూ ఊవ నాగాడు.

తను చేన్తున్ను వనీకి తన అంగం నా నాలుకని రానుకుంటూ ముందుకూ వెనకకూ కదల నొగీందీ. తను తన నడుమన మందుకు దీంచీనవ్హుడు ఇంచు మంచు నా
గొంతు కు తగులుతుందది. తన భావలో చె వ్రులంటే.. వ్రన్తుతం తను నా నోటినీ దెంగ్‌..తున్హాడు. మళ్లీ గా కళ్ళు యానుకుని తనకు నవోకరీంచ నొగాను. తను అలా ఉన్నట్టుండి నా తొడల పద్ద్రనుంచే తన చేతీనీ వెనక్కు లతీనుకోనడం షూత్తం నాకు నచ్చ)లేదు..

అందుకే తన చేతినీ వట్టుకుని తీరీగీ నాతొడల వద్ధకు లాక్కుందామన నా చేతినీ తన చేతి శీడ వెళ్తుబోలేంతలో.. నా తొడల మధ్య “చువ్‌” అంటూ మద్దు వెట్టిన శబ్దం…

“అంటే… అ రూమయలోకి వలో మనీషి వచ్చారా?” అను కుంటూ ఆళ్ళ)ర్భంగా నా తలని తొడల్టవెవు తీవ్వను. అక్కడ ముద్దు వెట్టిన ఆవ్వుక్తి.. అవ్ఫటీకే నారె వ్యులని తన నోటిలోకి తీనుకునీ చవ్చ్రరీంచడం మొదలు వెట్హారు.

అలా చేనున్సు తనని చూడగానే.. నా వళ్ళు ఉల్టు మందీ. ఊరు గుతున్నది కలో నీజుషో అర్ధం కానీ వరిశ్రీతీ.. అవ్ఫటికే తన నోటిలోఖీ తీనుకున్ను నా రె వ్యులనీ ఆబగా

జుర్రు కుంటూ తన నాలుకనునాథె ష్భ్రల తధయ్యు దూర్చి. నాదీ ష్భ అంచులని రుచీ చూన్తున్ను ఆ వ్యకి ఎవరో కాదు…

_ మొన్నా…

(ఇంకా ఉందీ…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


odia bhuja comtelugu sex katalu newodia sex story bookodia sex kathatelugusex stiriesodia khudi sex storyodia desi storybhauja. comodia bia banda storysaas aur sali ki chudaitelugusex storiwww telugu new sex stories comnew sex kathaluodia lesbian storyoriya language sex storywww telugusex storis comoriya sexstoryollywood sexsexstory in odiabedha gapabhauja. combanda gapabhai bhauni sex storyodia nua sex storyodiya sex gapaodia bhuja comlatest telugusex storiestelugu. sex storiesoriya bhauja gapaakka telugu kathalubia banda kahanilatest telugu real sex storiestelugu sex stories in latestwww sex stories com teluguodia sex story 2016www new telugu sex stories comodia sexy kahaniodia nua sex storyodisha biabanda bia gapawww telugu new sex stores comtelugu srx kathaluodia sex kathatelugusex kataluodia group sex storyletest telugu sex storestelugu s storiesbhauja .comtelugu sex. storiesodia sexi storysex gapabhauja odia sex storyoria sex storytelugu sex kadhalu newodia bhauj combengali x storytelugu sax storesthelugu sex stores comnew telugu sex storys comnew sex odia storytelugu sex stories in telugu fontkannerikamodia bhauj combapa jhia odia sex storyodia banda gapaoriya sex storiesଓଡିଆ ସେକ୍ସodiya sex gapaodia x storydesi odia sex kahanilatest telugu real sex storiesodia bhabi storytelugusex stroiesodia sex blogtelugu sex stories recenttelugu. sex storiesnew sex stories in telugu fontwww telugu sex stroes comwww sax story comtelugu sex stories.co.insexhindi storytelugu sex stories romantictelugusex storiedsexstory. comsex telugu sex stories