నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౧౦ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 10

telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, latest telugu sex story

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౯ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 09

అంతకు ముందే తన భోర్త నా రె మ్యుల్లో వదీలిన జీగురును మొత్తం శుబ్రంగా నాకేనీన తను ఇంక దేనీకోనమో వెతుకుతున్నట్టు తన నాలుకతో నా రె వ్యుల లోతులనే శోధీన్ల్తోంది. కొద్దీనేవటి క్రితం నున్నగా ఉన్న న ఉవన్తును తడు మతూ అక్కడ వెంట్టు కలు ఉండడం మౌనాకి ఖ్మ్హం ఉండదు” అని నలీం ఎందుకు అన్హాడో ఇవుడు అలం అట్బుందీ.

మౌనా నా తొడల మధ్య ఇన్తున్ను నుఖానీ కీ నాలోనీ నరాలన్నీ తె గ వోతాటా అన్దుంత ఉద్రేకం కలగ నొగీందీ. వంట్లోనే రక్త షంతా చీ క్కృగా మారీ నాతొడల వధకు వ్రవేనీంచీన ఖీలీంగ్‌. ఒక చేత్తో నలీం అంగాన్న అలాగే వట్టుకునీ నా నోటితో చీ కుతూ ఏరో చేతీనీ మౌనా తల వద వేనీ నా తొడలకేనీ బలంగా అదు ముకున్హాను.

తన రెండు చేతులతో నా రెండు రె వ్యులనీ చీల్హ) వట్బుకుని తన నాలుకను నాదీవ్యు అంచులు తగిలేలా బాగా లోవలకీ దూర్శ నాకేన్తుందీ తను. ఇంతలో నలీం చేతులు నా రొమ్ముల శీద వడ్డాయు తీంద మౌనా నోరు, రొమ్యుల్నవె నలీం చేతులు, నోటిలో అతనే అంగం.. త్రీ ళంకు న్ధూల్గ్లం అంటే ఇదే అని వీంచీందీ. వాల్భిద్ద్ర రూ నాకి న్తున్న నుఖాన్న వత్తుగా అనుభవీన్తూ నలీం అంగాన్నీ గొంతు వరకూ తగీలేలా నా నోబీలోకి వీల్చుకుని చీకుతున్నాను.

అల కొద్దీ నేవు గడిచీందో లేదో. నా నోటీిలోనీ తన అంగాన్న చటుక్కున బథట కు లాగే సాడు నలీం. ఇంకాన్త ఉంటే నా నోటిలోనే కార్చేస్తానని భణుం వేనీనట్టుందీ తనకు. అలా లాక్కున్న తన అంగాన్న కుడీ చేతి గువ్చెటతో వట్టు కునే… “మౌన్నా. ఇత చాల్లే లెట్టా” అన్నాడు.

అవ్చ్రటీ వరకూ నా రె వ్యులని ఇంచు ఖుంచు కొరుక్కు తీనేనీనంత వనీ చేనీన మౌనా దెల్లీ గా తన తలవెకెత్తీ నలీంవెవు చూనీంది. అలా తను తలవెకెత్తీనవుడు తన వెదవుల చుట్టూ, బుగ్గల జీదా తడిగా మెరున్తుండటం గ మనీంచాను. బ వూశా తను ఇన్తున్ను నుఖానీకీ వరవశీంచీ వోటునేను కార్నీన రనాలే షౌ అవీ.. ?

నలీం వీలువుతో తన తలవెకెత్తీన మౌనా అతన్నీవెవ్రు చున్తూ “వీంటీ 7” అంది.

అందుకు నమాధానంగా “వీడు చూడు ఎలా లేచీ ఆడుతున్హాడో? శీ ఇద్దరిలో ఎవరినీ వాజుద్దా వా అనీ తవో తపాలాడుతున్నాడు. చాణున్‌ ఖకె వదీలేన్తున్హా” అన్నాడు నలీం.

షూ ఇద్ద రీలో ఎవరం ఎతు వూట్తాడలేదు.

‘అబునా నుభాకర్‌ భఖట్యూని ఒక్కడినే వదీలేనీ నుథ్చూ ఇలా వచ్చావేంటి 7” అన్నాడు నలీం.

అవ్ఫటీ కీ కానీ నాకు షూ వారు కూడా ఆ ఇంట్లోనే ఉన్హారన్హ్ను నంగతీ గుర్తుకు రాలేదు.

‘భభ్యానా.. తను తాగిన్నవెన్‌ మపోత్భ మౌ వమా జత్క ల వా గుర్రు వెట్టి న్య వోతున్హారు ” అంటూ నవ్చాందీ సూన్నా

“అయతే ఇన్చుడు నీ వవ్ఫ) వాబుంచనా లేక భాబీదా?” అన్హాడు నలీం.

“నాకే ఖీ వద్దులే. తనదే వాణుంచు.. అలా చూడు బృర్తటి గులాబీ మొగ్గలా నోరు తెరుచుకునీ నే వోటు కోనం ఎలా ఎదురు చూన్తుందో బుజ్జీ యండ.. “అంటూ వంశీువ్‌” మనీ నా రెవ్యుల వీద వల్ఫీ ఒక ముద్దు వెట్టిందీ మోనా. వచ్చీగా తను మాభ్దాడుతున్న మాటలకూ తను అలా వెడుతున్న ముద్దుల కూ, ఆ భార్వా భర్తలు ఇద్దరూ కలని నా మొత్త వంకే దీక్షగా చూన్తున్ను ఆ చూవులకూ నాలో నిగ్గు కల గాల్హ్రంందీ వోటు నరాలు తెగ వోభుంత తోరీత వుక్రు నాగీందీ.

ఎన్ముడె శ్హ్రుడు నలీం తన గూబాన్న నా రె వ్యుల మధ్య దీంచీ దానీనీ వచ్చడీ చే స్తాడా అనీ నా శరీరం ఎదురు చూన్తుంట్నేవెకి మూత్రం తర్చాద కొరకు.. “లేదులే.. మౌన్తా మాకు ఇవ్లు)డేగా అబ్బాందీ. ఈ నిటి నుధ్చ్రూ చెల్బాంచు కో. “అంటూ బెల్లీ గా అన్నాను.

అందుకు తను ‘అథ్వూ లేదు దీదీ.. నేను కూడా నుధాకల్‌ భథ్యూతో ఇవ్వుడే చెట్టాంచు కున్నాను కదా. ఖీ ఇద్దరూ లాగించండి” అంటు నా తొడల శీదనుంచీ వత్కతు ఉఊురీగీంది. నేను ఇంకే భీ మాద్దాడలేదు. అవ్చటి కే నలీం నా తొడల వద్ధకు ఉఊరీగే తన అంగాన్న నా రె వ్యుల వద్భుకేనీ విజీవన్‌ చూను కుంటూన్నాడు. ఇం కొద్దీ నేవట్లో అదీ కనుక్కున నాలో దీగబడి నాకీ వ్రూభోభు నుఖాన్న తలచు కుంటూ వత్తుగా కతల్య్చు యాను కున్దాను.

నేను అలా కళ్ళు యానుకున్హానో లేటో నలీం అంగం మల్టీ గా నా మొత్తలోకీ దీగడం మొదలు వెట్టిందీ. మౌనా నాకుడుతో చీత్తడి చీత్తడీ అబువోటు ఉన్న నా రె వ్యులనీ వ్యైల్రీ గా రానుకుంటూ నా మొత్త అంచుల్లోకి దీగుతోందది. అదీ ఇన్తున్ను నుఖానీకి నా శరీరం, మనను అలోచనలు అన్నీ ఈ లోకాన్నీ వదీలీ న్ధూర్గంలో వీపోరీంచ సాగా వళ్ళంతా గాలీలో తేల్‌ వోతున్ను భఖీలీంగ్‌. కొద్దీ నీముషాల కీతమే నా వవ్చ) వచ్చడి అడోలా వాణుంచీన వనివ్నే మల్ళీ చేన్తున్నా, ఇందాకటి కీ ఇవ్చటీ కీ ఎంతో తేడా. తను వమ మంత్రం వేన్తున్హాడో కానీ నాలో ఖంకా.. ఇంకా వీటో కావాలన్న ఆరాటం వెరీగీ వోతుంది.

అలా కళ్ళు మానుకుని తను ఇన్తున్ను తీథునీ నుఖాన్న అనుభవిన్తున్ను నేను నా ముక్కుకు ఉన్నుట్టుందీ అదో రకృమెన వదశ్రు వానన తశీలే నరీకీ ఉలీక్కివడీ కళ్ళు) తెరిచాను. అవ్చటీకే నా మఖం శీదగా అటో కాలు వేనీ తన వవ్వని నానోటి మీదగా వెట్టి ఉందీ మౌనా, తన ఉద్దేశం వీజీటో అర్ధం అబున నా తనను ఒత్క నీ మేవం వాటు నందేవోంలో వడి పోటుందీ. చూన్తూ చూన్తూ ఒక ఆడదాని వవ్చ) శీద నోరు వెట్హాలంటే ఎదోలా ఉందీ. అదీ కూడా అంతకు ఖుందే తూ వారు కార్శీన రనాలతో నిండి వోటు ఉన్న నవ్శ.

నా ఆలోచనలతో తనకు నంబందం లేదన్హుట్టుగా తన నడు తులోనీ వేగాన్న వెంచాడు నలీం. తన ఒక్కొక్క వోటుతో అంతవరకూ కనెక్కి కొజ్టు కుంటున్న నా నరాలు ఒక్కొక్కటే తీళునీ బాధతో యాలుగుతున్నాయి. ఇంతలో నా మఖం శీద తన వవ్చనీ వొజీవన్‌ చేనీ కూర్చున్ను మౌనా మల్లీ గా తన చేతులనీ నా రొమ్ముల శీద వేని మల్రీగా నా వముచ్చీకలనీ నలవనాగీంది.

అంతే అంతవరకూ నాలో ఉన్న నందేవోఅన్న ఎటు వోళాటూ తెలీతదు తానీ మౌనా వీర్తల శీదగా చేతులు వేని ఒక్క ఉదుటున తన మొత్తనీ నానోటి వీదకు లాక్కున్నాను. ఉవ్చ్రగ్కా వగరుగ్కా జీగురుగా టొటలతో వర్లీంచలేనీ అదో వీధంగా రుచీ ఒక్కనారీగా నానోటికి తగలింది. అబమినా నధల కుండా నా చేతీ వేళ్ళతో తన రె వ్యులనీ వీడదీని నా నాలుకను తన రె వ్యల లోవలకంటూ పోనీంచీ తన రె వ్యుల లోతుల్నీ కొలవనాగాను.

నా రొమ్ముల శీద బీగీనీన మౌనా చేతి వట్టునీ దిట్ట నేను చేన్తున్ను వనీకి తనలో ఎంత కనీ వెరీగీ వోతుంటో అర్చం అబఖ్బుందీ. ఒక వత్క నా నడుమను మల్లీ గ్మావెకెత్తీ నలీం దెబ్బల కు ఎదురొత్తులు ఇన్తూ వలో వక్క మోనా రె వ్యులనీ వ్రియంగా జుర్రు కోనాగాను. అలా ఎన్నీ నీ మేవాలు గడీచాదూ ఆ గడీచీన న యభంలో ఎన్న నార్హు కార్చేనీ ఉంబానో గుర్తు లేదు. మోనా కూడా నా నాకుడికి జౌట్‌ అట్బాందనీ అవ్చ్రడ వుడు నా నోటికి తగులుతున్న తన రనాల వృల్హ అర్హం అవుతోంది.

కొడ్డీ నీ మేషాలకు నలీం నడు మలో కూడా వేగం వెరిగీందీ. తన చేతులు నా మఖం మీద కూర్చుని ఉన్ను మోనా రొయ్యల శీదా మోనా చేతులు నా రొమ్ముల వీద్తా నలీం దండం నా రెఖ్యుల వద్దా నానోరు మౌనా రె వ్యుల మధ్యా. ఇలా మెము ముగ్గురం జకరీనొకరు వీనుక్కుంటూ. ఊవ్రు కుంటూ.. నాక్కుంటు ఇంచు జంచు ఒక్కటె భలొ న్ధూల్గం అంచులకు చేరుకున్నాము.

వదీ నే వవల తరువాత, మగ్గురం అలాగే అలనీ వోటు ఆబెజ్‌ తద వత్తుగా వడుకుని ఉన్నాము. ఆ సాభంత్రం నుంచీ జరిగిన నంతథనలతో పొందీన అనుభవాలతో వళ్ళంతా గాలీలో తేల్‌ వోతున్నుట్దుందీ. కళ్ళు వత్తుగా వడి పోతున్నాయి మంచం శీద వధ్యులో నేను వెల్రీ కలా వడుకునీ ఉంటే నాకు ఒక వత్క మౌని తలో వక్క నలీం వడుకునీ ఉన్హారు. మౌనా చెల్టూ నా కుడి రొమ్యు ఖద ఉంటే నలీం చెజ్బు ఎడమ రొమ్ము శద ఉందీ.

వత్తుగా కళ్ళు యమానుకునీ ఉన్న నాకు వెల్లీ గా ““మౌనా” అంటు నలీం వీలీచీన వీలుథు వీనవడీంది.

“ఊ. ” అంటు నాకు ఇట్నువెవు నుంచీ వత్తుగా యాలీగిందీ మౌన్నా, భట్యూ లేస్తే బాగుండదు.. వెళ్ళి తన వతక్కన వడు కోరాదూ” నలీం గెంతు. “కడ్డీ నేవటీ తరువాత వెల్తాలే” మౌనా న వాధనం.

“వల్ళీ తను లేచీ చూన్తే బాగుండదు” తను ఇందాక చెవ్చీన వీవభాన్న తల్ఫీ రీవీట్‌ చేసాడు నలీం.

“తను రేశ్రు పొద్దుటి వరకూ వీనుగులు వచ్చీ) తొక్కినా లేచేలా లేరు. నువ్వూ దీదీ ఇంఠకో వోవేనుకోండి. చూనీ వెల్తాను” అంటూ తన మాటలకు న ఖాభానం ఖిబ్బీందీ మౌన్.

“అమ్మా.. ఖంతోనొర్హా. నా వల్హి కాదు.. కావాలంటే వీ ఇద్దరూ చేను కోండీ” అన్నాను
వెంటనే.

“నుజ్రిద్ద రం ఎన్నడూ చేనుకునేదేగ్శా వ్రీజ్‌ దీదీ..” అందీ పషూన్నా

అవ్చటీకే నా వంట్లో వ ష్యూత్రం జీవీకఠ లేదు. అందుకే తను అంత బ్రతీ బులాడుతున్నా కూడా దెత్తవడలేదు. ఇన్చ్రుడు నా వంట్లో అన్నలు ఉవీకే లేదు. అంతగా కావాలంటే రేవ్రు ఉదణం చూద్దాంలే ” అనాను. నా న ఖాధానం నీను మౌనా నలీంెథు తీరీగీ “భంత కూ అన్న వోల్గ్‌) అభటభ్యాాభా?” అంది. తను వీబీ అంటుంటో నాకు ఆర్టం కాలేదు.

ఇంతలో నలీం (నువ్వే చూసావ్రుగ్కా ఇవ్చటి కి రెండు అతథ్యాయి ఇక ఆ వెనకది కూడా కానీచ్చేన్తే అన్న వోల్స్‌ అయినట్లే ” అన్నాడు.

నలీం తాటలు వీన్న మోనా నవ్చ్రుతూ న్నావెవు తీరీగి బీజం చెన్ను) దీదీ, ఇంతవరకు భఖట్రూ న నోట్లో వె్టులేదా?” అంది. ఒక ఆడ ఖనివ్నీ అలా నీగ్గులే కుండా బరితె గీంచీ మాభ్హాడుతుండటం నాకే ఖీ నచ్చలేదు. కానీ అలా అనే నేనే తీ వత్మివతను కానుగా.. వ్లూర్తీగా బజ్రలు లేకుండ తనకూ తన భర్తకూ వధ్దులో వడుకుని ఇన్చుడు నీతులు పషూభ్హాడటం ఎందుకనీ, తను అడిగిన వ్రళ్ళుతు “లేదు” అన్హుట్దు తల అడ్డంగా ఊఈవాను.

“అబుతే మూ జాకాల్‌ గాడు అద్భ్యష్ట వంతుడే ” అంది. తను మాభ్దాడేదీ నలీం అంగం గరించే అనీ నాకు అర్రం అల్బందిీ. చ మాభ్దాడలేదు. నా వొనాన్హు చూశీన షౌనా.. “ఇక వాడీ చేత బాక్‌ డోర్‌ కూడా జీవెన్‌ చెట్బాంచు కునీ వావం వాడి జన్యు ధన్ధం చెథ్భుండీ దీదీ” అంది.

“భాక్‌ డోరా? అంటే 7” అన్హాను.
“అంబె.. అంటే… ఇదీ”అంటు నా రొమ్ముల శీద ఉన్న తన చేతుల్నీ తీనీ వ్యీర్తల మధ్యగా వేనీ అందీ.
‘ీ.. చీ.. అక్కడ కూడా చేను కుంబారా?” అన్నాను.
“అద్వూ.. ఒక సారీ రుచీ చూడు దీదీ.. నువ్వే ష్‌బ్ఫీ వ్‌బ్యీ కావాలంటౌథ్రు ” అంటూ నవ్చందీ మొనా.

దేన్నీకనా నాకు ఇవ్వడు జివీక లేదు. న్గద్త యంచు కొన్తుందీ. అదే వాళ్ళతో చె వును. “అంతగా కావాలంటే శీరీద్దరూ చేను కోండి” అంటూ ష్‌బ్ఫీ అన్హాను.

“నతద్దరం రోజూ చేనుకునేదేగ్కా నరే కానేవు ర్యె్ట్‌ తీను కోండి అజుతే.. మ్‌ల్మ్రీ వేకువ జామున మెలకువ వశ్తే అన్ముడు వస్తాను” అంటు లేచీ అలాగే నగ్భుంగా నడుచు కుంటూ బయటకు వెబ్భిందీ వౌనా, తను అటు వెళ్ళగానే నన్ను తన తొగీలీలోకి లాక్కుంటూ…

బలా ఉందీ భాబీ.. ఈ కొత్త అనుభవం” అన్నాడు. వశీ వూభ్దాడ కుండా మల్లీ గా కళ్ళు యాను కున్నాను. అలా ఎంత నేవు గడీచీంటో తెలీథదు.

“దీదీ.. దీదీ”అని దెల్రీగా వీలున్తూ నన్ను మ్యెల్రీగా తడు ముతున్ను మోనా న్ధ్రర్భుకు ఉలీ క్కి వడి లేచాను. అవ్చటి కే తెల్సి గా తెల్హివారీ వోటు ఉందీ. బృర్తనీ చీర్హా రవీకలో మద్ద మందారంలా మెరీనీ వోతోందీ మౌనా, కళ్ళు కీందీకీ దీంచీ న్నావెవు చూనుకున్హాను. రాత్రి ఎలా వడు కున్హానో అలానే వూర్తి నగ్భుంగా ఉన్హాను.

“30 9 దాటింది దీదీ. వేషటందరం న్భానాలు చేనీబేఠ్‌ ఖ్యాన్ట్‌ తీనేందుకు రెడీగా తూ హో ఉన్హాఖు. నీకోన వే వెబుట్‌ చేన్తున్హాము ” అందీ మౌన్నా

అధ్యుడే 9 గంటలు దాటిందంటే, ఎంత మద్దు నీద వభానో అనుకుంటు లేబీ కూర్చున్హాను. నేను అలా కూర్చోగానే.. ఇదీగో ఈ టవల్‌ తీనుకునీ వెళ్ళి స్టానం చేని రా భాత్రూ మలో వే్య్ట్‌, ద్రవ ఉన్నాడు ఇవిగో ర్యాత్రీ వా రూములో విడీచీన నే బక్రలు” అంటూ వత్కనే నీటుగా మడతలు వేనీ ఉన్ను నా బక్రులు చూవీందీ మౌన్నా

తను ఇచ్చీన టవల్‌ అందుకుని ఆ రెండో బెడ్రూ మలో కూడా ఉన్న అబౌన్హ్‌ బాతూ తలోకి నడిచాను. న్టానం వ్రూర్తీ చేని, దక్రులు కట్టు కునీ బథట వడే నరీకీ ఏలో అరగంట వజ్ట్రేంది. అవ్చటికే భూ వారూ, నలీం ఇద్దరూ బోల్లో కూర్చుని ఉన్హారు. ఇద్దరీ వంటి శీదా వ్యల్ర్‌ లుంగీ ఉన్నాడు మౌనా నంటగదీలో ఉన్హుట్టుందీ.

నన్ను చూడగానే తగ వాల్భిద్రరూ ఒకే నారీ “గడ్‌ మార్చంగ్‌” అన్నాను. “గుట్‌ మార్చంగ్‌” అంటూ వల్లీ గా నవ్వాను.

“భాగా నద్ర వట్రే నీనట్టుందే” అన్నారు ఖా వారు. అవ్రునన్నుట్టు తల ఊవీ “సారీ, నా గురించీ వెజుట్‌ చేన్తున్నుట్తున్తారు. కొంచెం ముందుగానే లేవే ఉండాల్నీ )ందీ ” అన్నాను.

శీ లేట్‌ కాలేదు భాబీ, మేము లేచీందీ కూడా లేట్‌ గానే. ఒక్కొాకర మ న్టొనాలు వూర్తీ చేని ఇదీగ్తోవెనల్‌ గా బువ్యుల్నీ లే పాము” అన్హాడు నలీం.

ఖంతలో నంటీంట్లోంచీ సోల్లోకీ వచ్చీన మౌనా “ఆరే నుధ్ద్య వచ్చేనావా దీదీ. ఇంకొ

ఆల శృం దేనీ కీ రండి భే క్‌ ఖ్యాన్స్‌ చేద్దాము” అందీ. నలుగురం డెనీంగ్‌ బేబుల్‌ వద్ద కు నడిచాము. టేబుల్‌ ఖద రెండు వోట్‌ కేనులు వెట్టి ఉన్నాడు ఒక దానీలో వూరీలు, వరో దానీలో ఎగ్‌ వొరుటు ఉందీ.

‘అద్వా.. ఉదథాన్నే ఇవన్నీ చేసావా నన్ను కూడా లేవీ ఉండాల్సీందీ ” అన్నాను. “వర్లేదు దీదీ. శ్రూరీలు చెట్తుడం ఎంతనేవు వనీ 2౯అని జగిలీన వారీ వెవు తీరీగీ ఇంతకూ దీదీకి ఈ రోజు దోశం చె వరా?” అందీ.

ఖంకా లేదు. ఎక్కడా నువ్చూ మవ్యుల్నీ వాబ్దాడన శ్రే గా?” అనాడు నలీం.

“త్పురగాభ్రేక్‌ వ్యా్స్‌ తీనేన మా ఇంటీ కి వెళ్లాయు అను కుంటుంటే మల్ళీ ఈ ప్రోగ్రాం వీతీబో?” అను కున్నాను. నా అలోచనలు చదీవీనట్టుగా నలీం (తి లేదు భాభీ. బ్రేక్‌ ఫ్యాన్స్‌ తీనేనీ కానేవ్రు అందరం మా ఇంట్లోన్తేబెం వాన్‌ చేని, తధ్వాన్నుం వ్లదెనా మంచీ రెజ్టారెంట్‌ కీ వెళ్ళి) భోజునం చేనీ డివీ కుంటే షూట్బీ చె క్కేద్దాం, లేదంటే అక్కడనుంచి వీరు అటు జీఖంటి కి, మేయ ఇటు మొ ఇంటి తీ “అని అనుకున్నాము అన్న్హాడు.

“ఓన్‌ ఇంతేనా. జ్లాన్‌ అంటే ఇంకేదో అను కున్నాను” అని తమననులో అనుకుని తనతో “నరే” అన్హుట్టు తల ఊపాను. ఇక నలుగురం అదీ ఇదీ వూధ్దాడు కుంటూ ట్రే క్‌ ఫ్యాన్ట్‌ వూర్తీి చేనాము. నాకు బాగా నచ్చ్రీన వీవయం వీశిబంబె నలుగురీలో ఒక్కరు కూడా రాత్రీ జరీగీన నంతళనలు గానీ, మేము ఆడిన గేం గురీంచీ గానీ వ్ర స్తావీంచక వోవడం. అనలు రాతి వీజీ జర గనబ్లే పహొాయౌాలుగా మాద్దాడు కోవడం జ౮ందలు వెళ్లడంతో నేనూ నరదాగా ఎవ్చ్రటీలానే ఉన్హాను.

బేక్‌ ఫ్యాక్ట్‌ శూర్తీ చేని, బేబుల్‌ శీద వన్తువులన్న శుబ్రం చేని కిచెన్‌ క్లీన్‌ చేనుకునీ వచ్చేేనరి కి ఇంచు వంచు 70/30 కావన్తుంది. మగ వాల్యిద్ర రూ వల్లో కూర్చుని టివి చూన్తున్హారు. నేను, మౌనా వంటగదిలోంచి నడుచు కుంటు వోళ్లోకి రాగానే నలీం “అంతా అబువోటుందా?” అన్హాడు.

“ఆబో. “అందీ వౌన్నా “ఏరీ ఇత ఆల శృం ఎందు కు అణుతే 2” అంటూ లేచీ నీల్చున్హాడు నలీం. తనతో వాటు తూ వారు కూడా లేచీ నీల్చున్హారు. వాళ్ళు వతి షూభ్దాడుతున్హారో న్లాకెతే అర్టం కాలేదు. ఇంతలో వక్కనే ఉన్నుటీవీ రీ షౌట్‌ అందుకుని అదీ ఆఖ్‌ చేనిన మౌనా తన భర్త వెవు తీరీగీ..

ఆ నారీ శీరు తన బెడ్‌ రూముకు వెళ్ళండి. మేము గెట్ట్‌ బెడ్‌ రూముకు వెల్తాము” అందీ. నాకు మల్లీ మెల్లీ గా వీవయం అర్రం అవుతోంది… కానీ బభబవడ దలచు కోలేదు.

అందుకే “వీ వయం వంటొ కాన్త అర్టం అద్భులా చెబుతారా?” అన్నాను.

వెంటనే నలీం “వీ వభుం వీయందీ భాజీ ? ఇందాకే చె వ్ల్రూయు కదా కానేవుబెం వలే. రెఫ్టారెంట్‌ కు వెల్లాము అన. ఆబెం వాన్‌ చెడ్టుం వొల్లో కూర్చున టీవీ చూన్తూ చెట్తూలని రూల్‌ వీజీ లేదు కదా..” అంటు ఇంకా వీదో అనేంతలో మౌనా తన తాటలకు అడ్డు ఎడుతూ..

“అటీ కాదు దీదీ. రాజీ ఆవెన్‌ వుజ్బుమా అని భథ్యూ ఒక్క సారిక చేతులెత్తేని నీద వా యూ ట్‌ వోటూరు కదా. వోవం అవెన్‌ వుత్తులో అనలు ఎజి ఊరీగిందో కూడా తనకు గుర్తు లేదట. అందుకే ఈ రోజు ఉదభఖుం వలో నొరి కావాలని అడిగారు. నువ్చ్యు ర్వాత్రీ ఖంతకో నారీ చెట్టుంచు కో అంబె.. అంతగా కావాలంటే రేవు ఉదభుం చూద్దాంలే అన్నావుగా అందుకే నువ్చైలాగూ కాదనవని బేక్‌ థఖ్యాన్ట్‌ తరువాత షపనవీ పోగాం వెట్టు కుందామనే ను గ చెవ్రను. నీడానీ కి నలుగురం ఒకే రూ మలో వెట్టు కుందావంటే భథ్యూ నిగ్గు వడి వొతున్హాడు. అందుకే కొంచెం చేంజ్‌ ఉంబూందని శీరు మారూవములో వేష గ్‌ రూ యలో అను కున్లా మ” అంది.

నేను తీరీగీ వదో అనే లోవలే వూ వారి చేతీనే వట్టుకునీ “నున్చ్య్ర రా భభ్యూ” అంటు తననీ గెట్ట్‌ బెడ్‌ రూం వెవ్రు లాక్కెల్భిందీ మోనా ఖరో నీ మువంలో వాళ్ళిద్దరూ గట్స్‌ రూ మలోకి దూరడం, ఆరూమ తలుథవులు మానుకోవడం ఉరిగి వభయాబయు చక చకా జరిగి వోతున్న నంతళతనలను గుఢడ్రవ్చగించీ చూన్తూ అలాగే నీల్బున్హు నేను గంటి భాజీ. బెడ్‌ రూం లోకి వెళ్తావా లేక ఖర్కదే లాగీంచేద్దా మా” అన్ను నలీం మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచ్చాను.

అవ్చటి కేేమెన్‌ డోర్‌ తలువు వేని గడీల వెట్టి న్నావెవు నడున్తున్హాడు నలీం. తన చేతులు అవ్చటి కే వ్యల్ర్‌ బటంన్‌ వీన్ళుతుంటున్నాడణు నేను వ! షొభ్దాడ కుంటే అక్కడే ఆ పోల్లోనే లాగించేనేట్టు ఉన్హాడు. అందుకే తను న్నావెవ్రు నడవడం చూనిన నేను తనకీ అంద కుండా వ్యెల్టీ గా వాళ్ళ వడక గదీ్నవెవు అడుగులెట్టు సాగాను. నా వెనుకనే వడత

గదిలోకి వచ్చ్రీన నలీం నేను గదీలో అడుగు వెట్టీ వెళ్లక మందే నన్ను వెనకనుంచి దిలంగా తొగీలీంచు కున్హాడు.

తన తాకిడికి నా వళ్ళంతా ఒక్క నారీగా వుల కరీంచీందీ. చీర వీదనుంచే నా వ్నర్తల్మవె గట్టి గా తగులుతున్న తన అంగం న్చ్రర్భకు నా నంట్లో కోరికలు శురీ వీన్ళుకోనాగాయి మెళ్లీ గా తన తొగీలీ వీడివీంచు కుంటూ అతని వెవుకు తీరీగాను. నేను ఊపాంచీ నట్టుగా అవ్చటి కే తన వంటి వజీదనుంచు లుంగీ కూడా లాగి వడేనీ ఉన్హాడు. వ్ఞువగలు అలా ఒక వరాబు మగవాడిని వూర్తి నగ్శంగా చూన్హు నా వంట్లో నీగ్గు తలగ నాగిందీ వోటు కొషథంతో వళ్ళంతా నలవరం కలగ నాగీందీ.

అవ్చటీకే తన చేతులు నాచీర కొంగును తవ్చిన్తున్నాణము మరో శణంలో నా వంటి వీదనుంచి దూర్శమె అక్కడ ఉన్ను నేల శీద కువ్చగా వడిందా చీర. వెంటనే నా జాకెట్‌ బక్కుల్నవె వడిన తన చేతీని గట్టి గా వట్టు కున్నాను.

తటి 7” అన్నట్టు అనవోనంగా న్నావెవు చూసాడు. “తలువు” అన్హుట్టు తీనీ ఉన్న తలువు వెవు చూవిన్తూ మెల్టీగా వెల్భి ఆ గదీ తలువులు మాని గడీలు వెట్హాను.

“వన నలుగురీలో ఇంకా తలువ్రు యాను కోవాల్బీనంత శీకెట్స్‌ కూడా ఉన్హాటూ?” అంటూ నథ్హ్రాతూ అడిగాడు నలీం. ఎందుకనో నేను నలీం తో ఉండగా మూ వారు వచ్చీ) చూ స్తారే షౌ అన్న ఊవనే నాలో జంకునీ కలగ చేన్తుందీ. అందుకే ఆ తలువు మూనీ గడియ వేనీంది. కానీ ఇవన్నీ నలీంతో చె వృలేదు. తను అన్ను మాటలకు నవ్వి

ఊరు కున్హాను. అవ్చటికే నా చేతులు వట్టు కుని అక్కడ ఉన్న మంచం వెథు నడివీించుకెల్భిన నలీం ఆ తుంచందె తను కూర్చుని నన్ను తన ఎదురుగా తన రెండు కాళ్ళ వధ్ధుగా నీలబెట్టి వల్తీగా నా రవీఠ మొక్కులు వీవ్ఫనాగాడు.

మరో నీ తీవంలో నా వంటీ శీదనుంచీ రవిక్కా బ్రా రెండు దూరం అబ్బూ నా ఎద వొంగులు ఛంగున బభుబకు దూకాణు వాటి వంక అబగా చూనీ తన తల నంచీనా మచ్చీకలని చవ్చరీంచ సాగాడు నలీం. ఇవ్వడు నావంటి శీద కేవలం అంగ్కా పొంటీ మ్యాత్తం ఉన్నాణు నలీం చేన్తున్ను వనులకు నాలోనీ తోరీక తారాస్హాలూ చేర సాగీందీ. అలాగే తన ఎదురుగా నలబడి నా రొమ్యుల్నీ తన నోటీలోకి వరింత గట్టిగా కుక్కుతూ నా చేతినీ మెల్టీగా నలీం తొడల వద్దకు పోనిచ్చీ వెచ్చగా కాలీ వోతున్ను తన గూటాన్న నా కుడి చేతీ గువ్చెటీలోకి తీనుకున్హాను.

“లవ్‌ భు భాబీ.. ఈ బంగారు కొండల కోనం ఎన్న కలలు కన్హానో తెలు న్నా. ౯ అంటు వీచ్చీగా కలవరీన్తూ తన మభాన్న నా రొమ్యులకేని ఆబగా రుద్దుతూ, తన చేతుల్లో వాటీని వీనుకుతూూ నా ముచ్చీకల్పి చీ కుతూ తెగ ఉద్తేక వడి వోతున్నాడు నలీం. నా ఎద అందాల్నవె తనకున్న మౌవోన్స చూనీ నాకు ఎక్కడ లేనీ గర్భం కలగ నాగీందీ. నీడన కి వోల్ఫీ చూశ్తే నకంబె మౌనానే అందంగా ఉంటుంది.

అంత అందృమెన భార్భును ఉంచు కుని కూడాతను నా జీద ఎంతగా మౌడు తోరీఠ వెంచు కున్హాడో తన వాటల్లో చేతల్లో నాకర్ద మువ్చుతుందీ. దానీతో తనంబె నాకూ అటో వధృమెన మోజు వర్ష్రడ సాగీందీ. తన శీద వ్రేషు వెల్దువలా వొంగుకు వస్తోందీ. దానీనీ చూనీంచే వథత్సృమో నమో నాకు తెలీళటుకుండానే నా వెదవుల్లో తన వళ్ళంతా ముద్దులు కురి వీంచేన్తూ మల్టీ గా అలాగే నా మౌతాళ్ళ శీదకు వాలీ అంతవరకూ నా గువ్చైెట్లో నలీగి వోతున్ను తన గూటబాన్న మెళ్లీ గా నా నోటిలోకి తీనుకున్హాను.

(ఇంకొ ఉందీ..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


sex storys telugutelugu sex stories telugu scriptgood telugu sex storiesodia x storysex storis in thelugutelugusex storyodia story sextelugu sex stories onlineodia font sex storiestelugu srx storestelugu sex stories in teluguloodia bou sex storybhauja comodiya bhauja comtelugu sexiest storiestelugu new dengudu storiesodia giha gapasex gapa odiabengoli sexy storybhauja. comsrx storitalugu sax storesbhauja. comtellugu sex storiesodia gehiba gapathelugu sex storis comodiya sex bookbhauja storywww bengoli sex story comsex stories in telugu.comtelugu ssex storieswww telugu sex stories netodia giha gehi storytelugu sex sotriesodia sex storygiha gehi gapatelugu sex storewww.telugu sex stories.comtelugu sex stories in latestodia hot sex storyodia bia banda imagenew odia sex kahanitelugu sex stories.odia bedha gapasex stories odiafull sex stories in teluguodia bedha kahaniodia bia banda kathatelugu sex stories telugu scripthendi sex storetelugu srx kathalulatest telugu sex storyread telugu sex storiesகாமபடம்telugu all sex storiesoriya bia banda gapatelugu sex storys in telugutelugusex stirieswww sex storys telugu comodia banda bia kahaniwww odia bhauja comgiha gehi gapatelugu sex stories.comlatest oriya sex storytelugusex storys comoriya bia gapahot odia desi sex storiesభర్తల మార్పిడిhandi sax storewww telugu new sex storys comnew telugu sex stores com