రాజు మొడ్డకి పక్కింటి పార్వతి పూకులో బోణి

telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu srungara kathalu
నాపేరు రాజు. 29 ఏలు. ముదురుతున్న బాచిలరును నేను. ఎక్కడా ధైర్యం చేసే తెగింవు లేకపోవడంతా ఇంతవరకూ ఆడదాని పొందులోనీ ఆనందం చవి చూసే భాగ్యం లేక అల్జాడుతున్నాను. అయితీ అదృష్ట దివత కరుణించి మొన్ననే మా పక్క పోర్షనులోకి 35 ఏళ్ళ ప్రొడ పార్వతీ గా దిగీకా పరిస్తితి మారి పోయింది. నిండైన యవ్వన _భాండాలత్‌, ఏవుగా ఎదిగిన పిర్రలతొ, కసెక్కించే నడుం మడతలతో, ఓ కొత్త పెన్‌ సిల్‌ పూర్తిగా దానీలో దిగి పోతుందా అనిపించే లోతెన బొడ్డుతో, కవ్వించే చూపులతో, పార్వతీ అందాలు నన్ను ౦చ్చగొట్టుతు న్నాయి. నన్న నూతిదగ్గర బట్టలు ఉతు క్కుంటున్న తన దగ్గరకు నీళ్ళు తోడుకునే వంకతో వెళ్ళాను. గంతు క్కొార్చుం బట్టలు గుంజుతూండటంతో, చీర మాకాళ్ళపె వరకూ లేచిపోయి నున్నగా లావుగా ఉన్న తన తొడలు కనీపీంచెయి నాకు.

“నిళ్ళకోసం వస్తే నూతిలోకి చూడాలి గాని ఎక్కడో చూడకూడదు” చిన్నగా నవ్వుతూ ” అయినా కావలసినపి కావాలంటే భర్యం చేస్తేనే వ స్తాయి. అీకపోతీ చొంగలు కార్యుకోవడంతోనే సరిపెట్టకోవలసి వస్తుంది” అనేసి వడి వడిగా బట్టలను తీసుకుని వాళ్ళ పోర్షనులోకి వెళ్ళిపోయింది వొర్వతీ. ఆ మాటలకు మొదట్ట తెల్లటోయినా, తన మాటలో భావం తెలిసి కొండంత ధర్యం ఏర్పడింది నాకు.

నిన్న రాత్రీ పెరట్లోకి వెళ్ళీ మా పక్క పోర్షనులోకి కిటికీ నీ ౮ యి నొనుంల్‌ లాంగీ. చూసనుు వాకు కససేలనిన ఆ అపురూప దృశ్యం ఎప్పుటికీి మరువరానిది. ఏదో పుస్తకాన్ని చదివి అలాగీ లెచార్పుకుండా నీద్ర పోయినట్టుంది. ఆ వుస్తకం పక్కకు వాలిపోయి, ఫ్యాన్‌ గాలీ కి. పయ్యెద నా ల చెట్లా ఉన్న జాకెట్టునిచింపేద్దా మన్నట్టు పొగరుతో ఎగసి ఎగసి పడుతున్నాయి వొర్వతీ చల్చు. మెడ వంపునుండి ప్రారంభ మెన ఆ ఎత్తులు హే నా మధ్య కొచ్చిట ప్పటి కి మరింత సమున్నతమై , సగం పెగా జాకెట్లోనుంచి కనిపిస్తున్నాయి. గాఠికి తొలగిన చీర కాళ్ళపెకి వొకి పోగా అరటి స్తంబాలలాంటి తన తొడలు కను పిందు చేస్తున్నాయ నాకు. నెమ్మదిగా తలువు సేను. ఆశ్చర్యంగా తీసే ఉంది. లోపఠికి అదుగు పెట్టను ఏదో తెగింపు నాలో.

“అలా నీంచొని గుద్ద ప్రుగించడ మేనా, చెన సేది మైనా ఉందా” అక స్మాత్తుగా వార్వతీ అడిగిన ప్రశ్నకు ఉలి క్కిపడీలోపునే, ఒక్కసారిగా లేచి నన్నుతన “మేదకు

లాక్కుంది. కొద్దిసేపటిలోనే ఇద్దర మూ నగ్నంగా అప్పుడే వుట్షిన పాపాయిల్లా అయ్యే ము. ఆడదాని వళ్ళంతా నగ్నంగా, నుఠతీ వెచ్చగ” తగులుతూ ఉంటే, గిలిగింతలు ‘పెట్టినట్టయ్యంది నాకు. వుల కించి వోమాను. తన పెదాలను అందుకుని ఆ అధ రా మ్రతాన్న జుర్రీ సాను. ముద్దులతో, నాకుళ్ళతో తన శరీరాన్నంతా తడిమేసాను. నగ్నంగా ఆడది ఎంత బావుంటుందో నాకు అవగతం చేస్తూ వొర్వతీ నా చేస్టలన్ని ఓపిగ్గా భరించింది. చిన్న పిల్టాడికి వాలు పట్టినట్టు రెండు రొమ్ములనూ మార్చి మార్భికుడపించింది. కౌగిలిని బిగీస్తూ నన్ను దగ్గరకు వాత్తుకుని, తన ఒంటిలోని అందాలన్నీ నాచేత అనుభ పింపచే స్తూ ఎలా సాముం చేమూలో అలా చేసింది.

నిగనిగలాదుతున్న నిఖార్చాన నున్నటి నడుం, నేరీడు పళ్ల ‘సెజులో ఉన్న నల్లటి ముచ్చికలతి, ఉచ్చ్వాన ట్‌ క ట్‌ి నిశ్వాసాలకు లమబద్దంగా ఊగుతూన్న ఎతెన బం౦ంగినపలీ యో (టా మా మళ్ళలాంటి చల్చు, ఎశాల మైన పొట్ట, రెందు: తొతల మధ్యా ఉబ్బెత్తుగా కొవ్వు బిళ్ళలు పర్చ్వినట్టున్న అంద మైన పూకు…కాకినోరులా విచ్చుకుని ఎర్రగా కనిపిస్తున్న ఆ అందాల పూకు నన్ను నిశ్చిష్టున్నీ చేసింది. ఎత్తైన తన చల్లను పిసుకుతూంటే లొంగ మంటూ ఎదురు తిరుగుతూ వెరెత్తిస్తున్నాయి. గటిగా వాటని వపీనక మం ఈం సాగాను. మెత్తగా నా మొవోనికి వార్వతి చల్చు వాత్తు కుంటూంటే , మరింత సుఖాన్నిస్తూ ఆ ముచ్చికలు పెదవులకు అందీ అందకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి. స్వర్గ సుఖ మంటే ఇంత కంటే త క్కృ వన మౌ అన్నట్టు అన్ని సుఖాలు చూపిస్తూంది పార్వతీ. బలంగా నా రెండు చేతులని తన పీవుపై వేసి బిగించాను.

ఆ తర్వాతీంకే మీ చేమాలన్నట్టుగా ఉండిపోయిన నా చెపిలో అల్లరల్లరి గా ” ఇటీ నేనే చె పృొలా రాజా..” అంటూ తనేనా మేదె క్కింది. ఏమి చేమాలో తనే చేస్తూ ఇనుప కడ్డిలా ఉన్న నా మొడ్డను తన పూకు రె మ్మళ్టోకి ఇముడ్చుకుని తనేనా ‘పెనుండి ఊగ సాగింది. పార్వతీ మరింతగా స్పిడును పెంచింది. ఊవు ఊవుకీ అమబద్దంగా ఊగుతూన్న తన యర్రలు తన భుజం చాటునుండి గుండ్రం గా చాలా బాగుంట కసెక్కిస్తున్నాయి నన్ను. ఇంక నా మాత కూడా మొదలయ్యింది. ఇద్ద ర తొడలూ ఉకోంటూ సుఖమైన ఆ దెంగులాట దాదావుగా ఓ అర గంట పెన సొగి….ఒక్కసెారి గా వెల్దువ గౌ, చచ్చుబుడ్ఞలా నాలోనుండి తన పూకు లోపలికి నా మొడ్డ రసాలు కారి పోయాయి. అదే సమమానికి, తనూ ఒగరుస్తూ బల్లీలా నన్ను కరచుకు పోయింది.

“పార్వతీ, నువ్వు ఎందుకు ఒంటరిగా ఈ ఊరు వచ్చేవు” అన్న నా ప్రశ్నకు తను అనుమానపు మొగుడి వెధింవులు భరించలేక ఈ ఊరికి పారిపోయ వచ్చేసాననీ, అనుమానంతో తన మొగుడు ఇంత కాలంగా వదిలేసిన ఆ స్వర్గాన్ని నన్ను చవి చూడమనీ, “ఎంత కాలమైనా దెంగుకో, ఏమైనా చేసుకో రాజా, ఈ ఒల్లంతా ప. ఈ ఒంవు సొంఫులు నీవే” అంటూనా బ్రవ్మాచ ర్యాన్‌ చరమ గీతాన్ని పాడింది.

“ఇంకోసారి రావమ్యూ మగడా “” అంటూ తన బలమైన ఎత్తులతో నా చాతీని ఇంకాస్త గల్ట గా అదు ముకుంటూ వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న న్నాపెిన అప్పటిదాకా పూర్తిగా నన్ను ఆవరించుకుని పడుకున్న తను కదలటంతో, అంతకుముందు నేను కార్చిన నా మొడ్డ పాల తడి నా తొడలకు జిగురుగా అంటుకోవదంతో “చీ” అన్నాను. ” ఏమిటి, ఇప్పటిదాకా నానా ప్రారానా పడిపోతూ నన్ను నానా తీ ప్పలు పెట్టిన వుడు లేదూ” సాగదీసుకుని అడుగుతూ నా తొడల మధ్యలో ఉన్న తన రెండు తొడలనూ బలంగా రాస్తూ తన వూకులోని మిగిఠతిన తడిని కూడా క ప్వింపుగా అంటించే సింది.

“పార్వతీ నీ బోణీ ఎంత బావుంది పార్వతీ” అంటూ మీదున్న తనను కిందికి తెచ్చి, రెండోసారి తన పూకు అంతు చూసే ప్రదత్నంలో మళ్ళీ లేచిన నా గాడిద మొడ్డని తనలోబలం గా గంల్ల నేలలో గునపం లా దింపి, ఇంకా
బలంగా దెంగ సాగీను……

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*